EN

promotional {adjective}

volume_up
promotional (also: agitprop)
The Commission should earmark funds for a promotional campaign.
Na propagační kampaň by Komise měla vyčlenit prostředky.
Promotional codes (also known as coupons) offer a monetary credit to an advertiser's account.
Propagační kódy (též se označují jako kupony) nabízejí peněžní kredit do účtu inzerenta.
If you find that your promotional code isn't working properly, there may be a number of reasons.
Pokud zjistíte, že váš propagační kód nefunguje správně, důvodů může být několik.
promotional (also: ad, advertising)
Not include advertising or promotional messages.
Neobsahuje reklamní ani propagační sdělení.
Nejde tady již o reklamní postup?

Context sentences for "promotional" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishCountries such as Poland need a major school fruit promotional campaign.
V zemích jako Polsko je nezbytná masivní kampaň na podporu konzumace ovoce ve školách.
EnglishIf you find that your promotional code isn't working properly, there may be a number of reasons.
Pokud zjistíte, že váš propagační kód nefunguje správně, důvodů může být několik.
EnglishThis activates your account, allowing you to use your promotional code and run your ads.
Dojde tak k aktivaci účtu, po které budete moci použít propagační kód a zobrazovat reklamy.
EnglishThe setting you use affects how your promotional code or coupon will work.
Použité nastavení ovlivňuje fungování propagačního kódu či kuponu.
EnglishIf you wish to promote Your Europe, you can use our multilingual promotional material.
Pokud chcete portál Vaše Evropa propagovat, můžete využít náš vícejazyčný propagační materiál .
EnglishPromotional codes (also known as coupons) offer a monetary credit to an advertiser's account.
Propagační kódy (též se označují jako kupony) nabízejí peněžní kredit do účtu inzerenta.
EnglishIf you have an offer code you need to make sure that you enter it to receive the promotional price.
Pokud máte kód pro zvláštní nabídku, je nutné jej zadat, abyste akční cenu získali.
EnglishI think a review of the principles of the promotional campaign is called for.
Myslím si, že to vyžaduje revizi zásad promoční kampaně.
EnglishThe Commission should earmark funds for a promotional campaign.
Na propagační kampaň by Komise měla vyčlenit prostředky.
EnglishOur partner programme provides product and sales training, promotional materials and technical support.
Náš partnerský program poskytuje školení k prodeji, propagační materiály a technickou podporu k našim výrobkům.
EnglishPromotional codes are like flowers: they require just the right environment to thrive, and they have a short life span.
Nevydrží dlouhou a mají-li prospívat, potřebují vhodné prostředí.
EnglishFor example, stock-taking systems and possibly promotional activity for exports will also be necessary in the future.
Například systémů inventarizace a možných činností podporujících vývoz bude zapotřebí i v budoucnu.
EnglishIn order for consumers to change their purchasing habits, wide-ranging, promotional and information campaigns are essential.
Aby spotřebitelé změnili své nákupní návyky, jsou nezbytné rozmanité propagační a informační kampaně.
EnglishNot include advertising or promotional messages.
Neobsahuje reklamní ani propagační sdělení.
EnglishBeekeepers must also receive aid in the form of subsidies or cheaper sugar as well as large-scale promotional campaigns.
Včelařům musí být poskytována podpora ve formě dotací nebo levnějšího cukru, jakož i velkoplošných propagačních kampaní.
EnglishNonetheless, it does not provide a harmonised framework on the contents and the quality of non-promotional information for patients.
Neposkytuje však harmonizovaný rámec pro obsah a kvalitu informací pro pacienty, jež jsou nereklamní povahy.
EnglishIs that not already a promotional move?
EnglishIf you don't want to accrue costs that exceed your promotional credit, just pause your campaigns to stop running your ads.
Nechcete-li, aby náklady překročily výši propagačního kreditu, můžete kdykoli pozastavit kampaně, a tudíž i zobrazování reklam.
EnglishPharmaceutical companies must comply with clear rules on objectivity in the non-promotional information that they disseminate.
Farmaceutické společnosti musí dodržovat jasná pravidla týkající se objektivity informací nereklamní povahy, které rozšiřují.
EnglishIs that not already a promotional move?

Synonyms (English) for "promoter":

promoter