"to put up with" translation into Czech

EN

"to put up with" in Czech

EN

to put up with {verb}

volume_up
The sector should not have to put up with all kinds of national outpourings a day longer.
Toto odvětví by již dále nemělo být nuceno snášet různé rozmary členských států.
(SK) Why should the European Union have to put up with the consequences of American policies?
(SK) Proč má Evropská unie snášet důsledky americké politiky?
I do not think our citizens will put up with this for much longer.
Nemyslím si, že to naši občané budou snášet.
to put up with

Similar translations for "to put up with" in Czech

to put verb
to be up to verb
up adverb
up preposition
Czech
with preposition
Czech

Context sentences for "to put up with" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI'm going to use my website to put up some things that will give the basic picture.
Chystám se využít svůj web abych tam dal pár věcí, které utvoří základní obrázek.
EnglishTwo political parties were unable to put up candidates for the local elections.
Dvěma politickým stranám nebylo umožněno nasadit kandidáty do místních voleb.
EnglishIt would gather information, it would put up a portal, it would have experts, etc.
Shromažďovala by informace, vytvořila by portál, měla by k dispozici odborníky atd.
EnglishWhen the wind blows harder, some people put up walls and others build windmills.
Když zavane vítr silněji, někteří lidé staví zdi a jiní větrné mlýny.
EnglishSo, contrary to what you may fear, this is not just a last-minute put-up job.
Není tedy pravda, čeho se možná obáváte, že je to jen místo vytvořené na poslední chvíli.
EnglishMany landlords have now acted shrewdly and have put up these patio heaters outside.
Mnozí hospodští bystře zareagovali a postavili před své podniky venkovní ohřívače vzduchu.
English(Laughter) (Applause) Like I think we really put up with a lot of crap with our computers.
(smích) (potlesk) Chci říct, myslím si, že jsme počítače zaneřádili spoustou blbostí.
EnglishThen it will be time to put up or shut up with regard to bureaucracy coming from Brussels.
Potom bude čas jej podpořit nebo přestat hovořit o byrokracii z Bruselu.
EnglishAnd so, if you'll put up with this, I would like to enlist your help with a first experiment today.
A tak pokud budete souhlasit, rád bych s vaší pomocí provedl dnešní první pokus.
EnglishThousands of survivors, if not more, are being put up in military camps for the time being.
Tisíce lidí, kteří přežili, ne-li více, jsou prozatím umísťovány ve vojenských táborech.
EnglishThe reason the squid is willing to put up with these shenanigans is because it wants that light.
Důvod proč ta oliheň takovou vylomeninu snáší, je, že chce právě to světlo.
EnglishInside the bookshop Altro quando, the owner had put up a banner bearing the phrase 'I love Milingo'.
V knihkupectví Altro quando majitel vyvěsil transparent s větou "I love Milingo".
EnglishIn my opinion, it is impossible to like either globalisation or floods, let alone put up with them.
Podle mého názoru ani globalizaci ani povodně nelze mít rád, natož se s nimi smiřovat.
EnglishAnd the time has come I think for us to put up our hands and admit that we got it wrong in 2008.
A myslím si, že nadešel čas, abychom se vzdali a přiznali, že jsme se v roce 2008 zmýlili.
EnglishMy question to the Council was therefore: how long will the Council continue to put up with this?
Má otázka na Radu tedy zněla: Jak dlouho si to chce nechat Rada líbit?
EnglishHundreds of children are being illegally adopted or put up for trade.
Stovky dětí jsou nezákonně adoptovány nebo nabízeny k prodeji.
EnglishI do not see why we should have to put up with foreign institutions like this running our affairs.
Nevím, proč bychom si měli své záležitosti nechat řídit nějakou cizí institucí, jako je tato.
EnglishThese amendments are proof that we will not put up with harmonisation to the lowest common denominator.
Tyto změny jsou důkazem, že se nesmíříme s harmonizací s nejnižším společným jmenovatelem.
EnglishSo if you're for this, if you're for nuclear power, put up two hands.
Takže pokud jste pro nuklární energii, zvedněte obě ruce.
EnglishIn other words, these countries are simply being put up for sale...
Jinými slovy jsou tyto země prostě nabízeny k prodeji...