EN

to repay [repaid|repaid] {verb}

volume_up
The European Union should repay this friendship and thus support the future of rural areas.
Evropská unie by měla splatit toto přátelství, a tím podpořit budoucnost venkovských oblastí.
There are public and private debts, which we must repay.
Existují veřejné a soukromé dluhy, které musíme splatit.
The Greeks will never be able to repay the loans and an economy which is as good as dead cannot make cuts.
Řekové nikdy nebudou schopni půjčky splatit a ekonomika, která je úplně na dně, nemůže nic ušetřit.

Context sentences for "to repay" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishFirst of all, I am wholly convinced that the Union has a debt of honour to repay.
Především jsem pevně přesvědčen, že Unie tu má čestný dluh, který by měla vrátit.
EnglishYou may be declared insolvent if you have creditors whom you are unable to repay.
Za úpadce můžete být prohlášeni, pokud máte věřitele, jimž nejste schopni splácet.
EnglishIf the state accepts credit that it cannot repay, it is burdening the next generation.
Jestliže stát vytvoří dluh, který nedokáže zaplatit, zatěžuje tím budoucí generace.
EnglishEuropean governments are affected by falling revenues and the need to repay large debts.
Evropské vlády se potýkají se snižujícími se příjmy a nutností splácet velké dluhy.
EnglishIn my country, consumers do not receive any compensation if they repay credit early.
V mé zemi není po spotřebitelích požadováno žádné odškodnění, když splatí úvěr předčasně.
EnglishToday, however, it is calling on the workers to pay for the damage and to repay that money.
Dnes však chce po pracujících, aby uhradili škody a vrátili tyto peníze.
EnglishThe European Union should repay this friendship and thus support the future of rural areas.
Evropská unie by měla splatit toto přátelství, a tím podpořit budoucnost venkovských oblastí.
EnglishTo my mind, this point genuinely penalised consumers who decide to repay their loan early.
Dle mého mínění tento bod skutečně penalizoval spotřebitele, který se rozhodl splatit úvěr předčasně.
EnglishIt is therefore throttling the Greek private sector, which is the only sector that can repay the massive debts.
Tím ochromuje řecký soukromý sektor, který jediný může masivní dluhy splatit.
EnglishWe will still have huge debts which countries like Greece or Ireland will never be able to repay.
Stále budeme mít obrovské dluhy, které země, jako je Řecko nebo Irsko, nikdy nebudou schopny splatit.
EnglishThe beneficiaries of EU funding which has been allocated illegally are only required to repay 10%.
Příjemci, kterým byly prostředky z fondů EU přiděleny v rozporu se zákonem, musí uhradit zpátky pouze 10 %.
EnglishThe Greeks will never be able to repay the loans and an economy which is as good as dead cannot make cuts.
Řekové nikdy nebudou schopni půjčky splatit a ekonomika, která je úplně na dně, nemůže nic ušetřit.
EnglishBorrowing today means debts tomorrow, debts that the Member States will be obliged to repay at a future date.
Půjčit si dnes znamená mít dluhy zítra, dluhy, které budou muset členské státy v budoucnu splatit.
EnglishThere are public and private debts, which we must repay.
Existují veřejné a soukromé dluhy, které musíme splatit.
EnglishThe second proposal is this: the amount in aid to Greece could be used to repay our bonds.
Druhý návrh je následující: finanční částku vyplacenou jako pomoc Řecku by bylo možno použít na splacení našich dluhopisů.
EnglishIt means that they are finding it difficult to repay home loans due to the high currency-based debt ratio.
To znamená, že je pro ně obtížné splácet půjčky na bydlení vzhledem k vysoké míře zadlužení založeného na měně.
EnglishBefore lending, banks estimate the relative risks of businesses, anticipating their growth and ability to repay.
Před poskytnutím půjčky banky posuzují relativní rizika, odhadují růst podniku a jeho schopnost půjčku splatit.
EnglishHeavily penalising consumers who repay early would make the other advantages of harmonisation completely pointless!
Těžká penalizace spotřebitele, který by tohoto využil, by znamenala jen to, že ostatní výhody harmonizace by byly zcela zbytečné!
EnglishFirstly, the proposal that fishermen caught fishing illegally should repay the subsidies they have received from the EU is a very good one.
Zaprvé, návrh, aby rybáři přistižení při nezákonném rybolovu vrátili dotace, které dostali od EU, je velmi dobrý.
EnglishI would like to stress that those who have worked so hard deserve our thanks and ask you to repay them by unanimously adopting this report.
Rád bych zdůraznil, že ti, kteří tak tvrdě pracovali, si zaslouží naše díky, a poprosil vás, abyste jim oplatili jednomyslným přijetím zprávy.

Synonyms (English) for "repayment":

repayment