"to rip" translation into Czech

EN

"to rip" in Czech

EN

to rip [ripped|ripped] {verb}

volume_up
Although the resolution addressed the issue of the ban on elections for the Tibetan Government in exile in Nepal, it cannot be ripped out of the wider context of the status of Tibet.
Přestože se usnesení věnuje záležitosti zákazu voleb tibetské vlády v nepálském exilu, není možné vytrhnout tento problém z širších souvislostí tibetské situace.

Context sentences for "to rip" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNote that you can rip a CD when your computer isn't connected to the Internet.
Hudbu z disku CD však můžete kopírovat, i když počítač není připojen k Internetu.
EnglishAfter that, the tracks that you rip become digital media files on your computer.
Poté se ze zkopírovaných stop stanou v počítači soubory digitálních médií.
EnglishIn the Rip settings menu, choose the setting that you want to change.
V nabídce Nastavení kopírování z disku CD vyberte nastavení, které chcete změnit.
EnglishFor information about ripping music from a CD, see Rip music from a CD.
Další informace o kopírování z disků CD najdete v tématu Kopírování hudby z disku CD.
EnglishWith Audio Quality you can adjust the compression quality when you rip tracks.
Pomocí možnosti Kvalita zvuku můžete upravit kvalitu komprese při kopírování stop z disku CD.
EnglishYou can rip a CD when your computer is not connected to the Internet.
Hudbu z disku CD můžete kopírovat, i když počítač není připojen k Internetu.
EnglishFor more information about rip settings, see Change settings for ripping music.
Další informace o nastavení kopírování naleznete v tématu Změna nastavení pro kopírování hudby.
EnglishInsert an audio CD into the CD drive, and then click the Rip tab.
Vložte zvukový disk CD do jednotky CD a klikněte na kartu Kopírovat z disku CD.
EnglishIf the routing infrastructure doesn't use RIP, you can't use RIP listening.
Pokud směrovací infrastruktura nepoužívá protokol RIP, nelze službu naslouchání RIP použít.
EnglishWe can share and rip, mix and burn, but in fact that's all illegal.
Můžeme sdílet a nahrávat do PC, kompilovat a vypalovat, ale všechno je to nelegální.
EnglishIn the Rip Music tab, choose the setting that you want to change.
Na kartě Kopírovat hudbu z disku CD vyberte nastavení, které chcete změnit.
EnglishThis format can reduce the file size, but it might also take longer to rip a track.
Tento formát umožňuje zmenšit velikost souboru, avšak jeho kopírování z disku CD může trvat déle.
EnglishOr, you can temporarily stop the rip process to make your selections.
Or, you can temporarily stop the rip process to make your selections.
EnglishMadam President, on behalf of the British taxpayer, I beg you to stop this rip-off.
Paní předsedající, jménem britských daňových poplatníků vás žádám, abyste zastavila tuto zlodějinu.
EnglishAnyone in the world is allowed to rip or copy musical ideas, use them in innovative ways.
Kdokoli na světě smí samplovat nebo kopírovat hudební motivy, používat je inovativním způsobem.
EnglishFor information about the other methods, see Rip music from a CD and Shop online.
Další informace o ostatních metodách naleznete v tématu Kopírování hudby z disku CD a Nakupování online.
English(Laughter) It's axiomatic that they're dodgy, and they're going to want to try and rip you off.
(Smích) Mají v povaze úskočnost, a nevyhnutelně se vás pokusí odrbat.
EnglishThe light-touch regulation of the financial markets was always a road to rip-off and corruption.
Mírná regulace finančních trhů byla vždy cestou ke krádežím a korupci.
EnglishIn the Rip settings menu (with fewer customization choices).
V nabídce Nastavení kopírování z disku CD (s míň možnostmi přizpůsobení).
EnglishFor more information about rip settings, see Change settings for ripping music.
Další informace o nastavení kopírování naleznete v tématu Změna nastavení pro kopírování hudby z disků CD.