"sight" translation into Czech

EN

"sight" in Czech

EN

sight {noun}

volume_up
At first sight, the effects of this Regulation on external trade are minimal.
Na první pohled má toto nařízení na zahraniční obchod minimální vliv.
At first sight the water between Europe and Africa does not look all that deep.
Na první pohled nevypadá propast mezi Evropou a Afrikou až tak hluboká.
And Montana, at first sight, seems like the most pristine environment in the United States.
Montana na první pohled vypadá jako jedna z nejzachovalejších částí USA.
At 100, she needed stimulation as her hearing and sight and mobility diminished.
Ve 100 letech potřebovala povzbuzení, protože její sluch, zrak a mobilita se zhoršovaly.
They're being slaughtered out of sight and mind, somewhere in the countryside.
Poráželi je mimo zrak a mysl někde na venkově.
In fact, the story holds true even if you have a person who got sight after several years of deprivation.
Ve skutečnosti tento příběh funguje i u osoby, která tak získala zrak po několika letech slepoty.
sight (also: rear sight)
volume_up
hledí {n} (střelné zbraně)

Synonyms (English) for "sight":

sight

Context sentences for "sight" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMany people, especially younger people, lose sight of that or choose to ignore it.
Mnozí lidé, zejména mladí, na něj neberou ohled nebo jej dobrovolně přehlížejí.
EnglishIt will not be long before many of you will be fed up with the sight of me!
Takže to ani nebude trvat dlouho a někteří z vás mě nebudou chtít už ani vidět!!
EnglishHowever, these different connotations must not make us lose sight of our common goals.
Kvůli těmto různým významům však nesmíme ztrácet ze zřetele naše společné cíle.
EnglishThe financial aspect is less important, although we must not lose sight of it.
Finanční aspekt je méně důležitý, ačkoliv ho nemůžeme ztrácet ze zřetele.
EnglishAll of this is important, and we should not, under any circumstances, lose sight of it.
To vše je důležité a za žádných okolností bychom to neměli ztrácet ze zřetele.
EnglishAnd obviously, it landed in one of these flat, dark regions and it didn't sink out of sight.
(Potlesk) A zřejmě přistála v některé z těch temných oblastí a nepotopila se.
EnglishOf course the issue of human rights must not be lost sight of in all this.
Samozřejmě otázku lidských práv nesmíme v tom všem ztrácet ze zřetele.
EnglishLastly, we must not lose sight of the enhanced role of our Parliament.
Poslední věc: nesmíme ztratit ze zřetele posílenou roli našeho Parlamentu.
EnglishWe should never forget our roots or lose sight of the values that bind us.
Neměli bychom však zapomínat na své kořeny a ztrácet ze zřetele hodnoty, kterými jsme vázáni.
EnglishAs we take this short-term action we must not lose sight of the long term.
Jestliže podnikneme toto krátkodobé opatření, nesmíme ztratit ze zřetele dlouhodobý horizont.
EnglishWe are talking about vulnerable and often abandoned children who sometimes disappear from sight.
Mluvíme o zranitelných a někdy i opuštěných dětech, které se často ztratí z dohledu.
EnglishWe constantly need to redefine the route, always keeping the destination firmly in sight.
Neustále je třeba upravovat trasu, ale nespouštíme přitom cíl z očí.
EnglishIn this way, the real motivations prompting the European institutions to act are lost sight of.
Tímto způsobem sejde ze zřetele motivace nutící evropské instituce jednat.
EnglishConsequently, albinos can suffer from sight problems, sunburn, cancer and premature death.
V důsledku toho trpí albíni problémy se zrakem, spálením kůže, rakovinou a předčasně umírají.
EnglishNor must we lose sight of the misgivings of the agricultural sector in relation to cheap meat imports.
Nesmíme také ztrácet ze zřetele obavy zemědělského odvětví z dovozu levného masa.
EnglishThere is no fundamental progress in sight regarding the fight against all-pervasive corruption.
Na obzoru není ani žádný zásadní posun v boji se všudypřítomnou korupcí.
EnglishThis means establishing the economic union and not losing sight of the goal of political union.
To znamená vytvoření hospodářské unie a neopomíjení cíle unie politické.
EnglishWe should not lose sight of that, even in these very difficult times.
To bychom neměli ztrácet ze zřetele i v této tak velmi obtížné době.
EnglishImagine the insights that you can gain from this kind of second sight.
Představte si poznání, které můžeme získat z tohoto druhu pohledu.
EnglishI must admit that, reading the report, I lost sight of even the most important objective.
Musím připustit, že při čtení této zprávy jsem ztratil přehled i o těch nejdůležitějších cílech.