"silent" translation into Czech

EN

"silent" in Czech

EN silent
volume_up
{adjective}

silent (also: silicon chip)
volume_up
mlčící {adj. m}
Europe cannot stand still and remain silent in the face of this conflict.
Tváří v tvář tomuto konfliktu Evropa nemůže zůstat nečinná a mlčící.
There is also a silent majority in Europe that agrees with me.
V Evropě existuje i mlčící většina, která se mnou souhlasí.
Those on the streets, despite being very large in number, are a vocal minority who actually represent an even larger silent majority.
Ti v ulicích, i když je jich početně velmi mnoho, jsou jen hlasitou menšinou, která ale zastupuje ještě početnější mlčící většinu.
silent (also: calm, canny, composed, cool)
volume_up
klidný {adj. m}
silent (also: reticent, taciturn, hush, undercut)
silent (also: calm, low-key, placid, quiet)
volume_up
tichý {adj. m}
But it's completely safe, completely non-invasive and silent.
Ale je naprosto bezečný, neinvazivní a tichý.
However, success can only be achieved if the other voices remain silent or are at least quieter.
Ovšem úspěchu dosáhneme pouze tehdy, zůstanou-li ostatní hlasy zticha nebo budou přinejmenším tišší.
Therefore, as I said, these are 'silent killers' because, if they are not combating these diseases, they are not helping people.
Jak jsem tedy řekla, jsou to "tišší zabijáci", protože nepomáhají-li lidem s těmito chorobami bojovat, nepomáhají jim vůbec.
silent (also: taciturn, buttoned-up)
volume_up
zamlklý {adj. m}

Synonyms (English) for "silent":

silent

Context sentences for "silent" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd so, robin eggs failed to hatch, songbirds died en masse, towns fell silent.
A tak se drozdí vejce nevyklubala, a zpěv ptáků se vytratil, města utichla.
EnglishFor how long will Western democracies collude with this by remaining silent?
Jak dlouho budou západní demokracie pokračovat v tajné dohodě o mlčení k této věci?
EnglishExperience has taught us that in situations like these, we should not remain silent.
Zkušenosti nás naučily, že v takových situacích bychom neměli zůstat mlčet.
EnglishEgypt, Russia and China are good examples of 'political discretion' or keeping 'silent'.
Egypt, Rusko a Čína jsou dobrými příklady "politické uvážlivosti" či "mlčení".
EnglishNow, interestingly, they still sold ads for that music, if you played the silent video.
Zajímavé bylo, že stále nabízeli reklamu na hudbu, která byla v tom videu bez zvuku.
EnglishAnd my spirit soared free, like a great whale gliding through the sea of silent euphoria.
A má duše se volně vznášela jako obrovská velryba plující mořem tiché euforie.
EnglishThey usually remain silent about their daily problems in order to avoid difficulties.
Obvykle o svých každodenních problémech nehovoří, aby se vyhnuli potížím.
EnglishWe cannot be silent, because we owe it to the people who do not yet have a democracy.
Nesmíme mlčet, protože to dlužíme lidem, kteří demokracii dosud nemají.
EnglishSince then, the outside world has remained silent for a conspicuously long time.
Od tohoto okamžiku okolní svět ztichl na podezřele dlouhou dobu.
EnglishAnd in that moment, my brain chatter -- my left hemisphere brain chatter -- went totally silent.
A v ten moment, tlachání mého mozku, tlachání mé levé hemisféry, úplně utichlo.
EnglishAnd yet, the universe is not a silent movie because the universe isn't silent.
Vesmír však není němým filmem, protože ve vesmíru nepanuje ticho.
EnglishHe is silent, however, about Commissioner McCreevy's continued resistance to re-regulation.
Mlčí však o tom, že pan komisař McCreevy nadále oponuje opětovné regulaci.
EnglishThe first is that the European Parliament has fallen silent during the Greek crisis.
První z nich je ta, že Evropský parlament během řecké krize umlkl.
EnglishThe European Parliament is never silent and must not be silent when people are dying.
Evropský parlament nikdy nemlčí a nesmí mlčet, když lidé umírají.
EnglishA cruel injustice was perpetrated against a Member of the European Parliament and you remain silent.
Vůči poslanci Evropského parlamentu byla spáchána krutá nespravedlnost a vy mlčíte.
EnglishThe European institutions were silent accomplices of this attack on the people and on the ecosystem.
Evropské instituce byly tichými komplici tohoto útoku na lidi a na ekosystém.
EnglishHowever, there is one anomaly: while the Council remains silent the governments are acting.
Je tu však jedna anomálie: zatímco Rada nadále mlčí, vlády jednají.
EnglishAnd yet, in spite of this greater danger, we remain silent on the subject.
A my i přes toto velké nebezpečí o této problematice mlčíme.
EnglishWhere a single political party dominates, other voices grow silent.
Tam, kde dominuje jediná politická strana, hlasy ostatních slábnou.
EnglishIf Herr President has a problem with that, let him remain silent.
Pokud s tím má Herr předseda problém, pak ať raději zůstane zticha.