EN singular
volume_up
{noun}

singular

Synonyms (English) for "singular":

singular

Context sentences for "singular" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis is a singular slap in the face for the European Parliament and the European Union.
Jde o políček uštědřený Evropskému parlamentu i Evropské unii.
EnglishOf course we will, in the singular vernacular of conventional diplomacy.
Ovšemže budeme, jedinečným nářečím konvenční diplomacie.
EnglishHis singular style of post-colonial jingoism certainly served to recruit several of the Irish republicans to the pro-Treaty cause.
Jeho ojedinělý styl postkoloniálního hurávlastenectví nepochybně posloužil k získání několika irských republikánů pro "prosmluvní" věc.
EnglishThere's only one absolute reality by definition, one absolute being by definition, because absolute is, by definition, single, and absolute and singular.
Podle definice jde o jednu jedinou absolutní realitu, jednu absolutní realitu, protože absolutní, je podle definice ojedinělé, absolutní a jednotlivé.
EnglishIn his book on the 1929 crisis, John Kenneth Galbraith wrote, and I quote: 'The singular feature of the great crash of 1929 was that the worst continued to worsen'.
John Kenneth Galbraith ve své knize o krizi z roku 1929 napsal, cituji: "Zvláštním znakem velkého krachu z roku 1929 bylo to, že po špatném přišlo horší."
EnglishThe problem is the president of the country, who makes use of methods known from the Soviet Union of several decades ago - what President Lukashenko offers us is a singular journey into the past.
Problémem je prezident země, který využívá postupy známé ze Sovětského svazu před několika desítkami let - to, co nám prezident Lukašenko nabízí, je osobitá cesta do minulosti.