"stable" translation into Czech

EN

"stable" in Czech

EN stable
volume_up
{noun}

stable (also: stabling, stall)

Synonyms (English) for "stable":

stable

Context sentences for "stable" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBy providing stable prices and also looking at the costs of food production.
Zajištěním stabilních cen a tím, že se budeme věnovat nákladům na výrobu potravin.
EnglishThe new agreement will make the global market in bananas more predictable and stable.
Díky nové dohodě bude celosvětový trh s banány předvídatelnější a stabilnější.
EnglishDo we really know what a stable European energy situation, as a whole, should be like?
Opravdu víme, jak si představujeme stabilitu evropské energetiky jako celku?
EnglishWhat is needed is a common path towards an equitable and stable economy.
Zapotřebí je tedy společná cesta ke spravedlivému a stabilnímu hospodářství.
EnglishThe transition must be made to stable, protected, better quality employment contracts.
Je třeba přejít ke stabilním, chráněným, kvalitnějším pracovním smlouvám.
EnglishThis is one of the key elements of a more robust and more stable regulatory framework.
Jde o jeden z klíčových prvků silnějšího a stabilnější regulačního rámce.
EnglishThe majority of European countries have not had any stable prevention campaigns for years.
Většina evropských zemí neměla již léta žádnou trvalejší preventivní kampaň.
EnglishAnd we see it grow up to the stable state the wars around the world look like.
Vidíme, jak roste do stabilního stavu, jak vypadají války ve světě.
EnglishI think that the EU's priorities must be aimed at consolidating a stable, democratic region.
Myslím si, že prioritou EU musí být konsolidace stabilního a demokratického regionu.
EnglishThere were hardly any market interventions and farmers had stable, rising incomes.
K zásahům do fungování trhu docházelo jen výjimečně a zemědělci měli stálé a vzrůstající příjmy.
EnglishThis register bears all the hallmarks of the stable door being shut long after the horse has gone.
Tento rejstřík nese veškeré známky zavírání klece, když už je ptáček dávno pryč.
EnglishI just hope it is not a case of closing the stable door after the horse has bolted.
Doufám jen, že to není případ, kdy se přijde s křížkem po funuse.
EnglishAll of that, I would maintain, is about a more secure, more stable world.
Dovolím si tvrdit, že v tom všem jde o bezpečnější, stabilnější svět.
EnglishWage inequality has also remained stable since 2003, and has only changed by 1% since 2000.
Rozdíly ve mzdách se rovněž od roku 2003 nezměnily a od roku 2000 ze změnily pouze o 1 %.
EnglishThis is why I have come here to support the need for a stable instrument to defend the euro.
Proto jsem tady, abych podpořil potřebu stálého nástroje na obranu eura.
EnglishYou do not get stable public finances by cutting expenditure.
Přitom výrazným omezením veřejných výdajů nedocílíte stabilních veřejných financí.
EnglishThis did not happen with the European budget, which is much more stable.
To se s evropským rozpočtem, který je mnohem stabilnější, nestalo.
EnglishOn the other hand this is a guarantee of stable income for our farmers.
Na druhé straně je to záruka stabilního příjmu pro naše zemědělce.
EnglishThis agreement is a stable framework that gives legal certainty to our vehicle manufacturers.
Tato dohoda je stabilním rámcem, který poskytuje našim výrobcům automobilů právní jistotu.
EnglishThe European Central Bank's main mandate is to keep prices stable.
Hlavním úkolem Evropské centrální banky je chránit cenovou stabilitu.