"stiff" translation into Czech

EN

"stiff" in Czech

EN stiff
volume_up
{adjective}

stiff (also: dead, fixed, immovable, inert)
volume_up
nehybný {adj. m}
stiff (also: catatonic, hard, numb, rigid)
volume_up
strnulý {adj. m}
stiff (also: chewy, firm, hard, rigid)
volume_up
tuhý {adj. m}
stiff (also: butch, callous, hard, keen)
volume_up
tvrdý {adj. m}
Mr President, in Azerbaijan, for fairly mild and delicate criticism of the government, two people have gone to prison after being given stiff sentences.
Pane předsedající, v Ázerbájdžánu putovali za poměrně mírnou a jemnou kritiku vlády do vězení dva lidé, kterým byl udělen tvrdý trest.
stiff (also: hard, heavy, onerous, severe)
volume_up
těžký {adj. m}
stiff (also: close-set, prim, starch)
volume_up
upjatý {adj. m}
stiff (also: catatonic, rigid)
volume_up
ztuhlý {adj. m}
stiff (also: stilted, starchy)

Context sentences for "stiff" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNot even those who committed war crimes during the Balkan War have been given such stiff sentences.
Tak přísné tresty nebyly uděleny ani těm, kdo spáchali válečné zločiny během balkánské války.
EnglishOur diplomats and officials have kept a stiff upper lip and, thanks to this, Spain's prestige will survive.
Naši diplomaté a úředníci na sobě nedali nic znát a díky tomu prestiž Španělska přežije.
EnglishNow notice, he thinks robots have to be a bit stiff.
Teď si povšimněte, myslí si, že roboti musí být trochu toporný.
EnglishThe Baltic States have set themselves the goal of accession to the euro area, but during the global downturn, this is a very stiff task.
Pobaltské země si daly za cíl přístup k eurozóně, ale v době globálního poklesu se jedná o značně obtížný úkol.
EnglishAnd if you measure very, very carefully with a stiff arm and a straight edge, you'll see that those two shapes are exactly the same size.
A když měříte velmi pozorně, pevnou rukou a s rovnou hranou, uvidíte, že tyto dva tvary mají přesně stejnou velikost.
EnglishThere is stiff competition between the world's great powers over who is to have the lion's share in managing and exploiting these resources.
Mezi největšími světovými mocnostmi probíhá úporný boj o to, kdo bude mít lví podíl na řízení a využívání těchto zdrojů.
English. - (RO) I commend the rapporteur for his tenacity in pursuing a topic against stiff opposition from various vested interests.
písemně. - (RO) Chválím zpravodaje za výdrž, s jakou sledoval téma zprávy přes houževnatý odpor různých zainteresovaných stran.
EnglishProfound changes are going to be needed to face stiff competition in a globalised economy and to safeguard long-term employment in the EU.
Budou zapotřebí hluboké změny, abychom čelili silné konkurenci v globalizované ekonomice a abychom zabezpečili dlouhodobou zaměstnanost v EU.
EnglishNor should we forget that a crime which may be subject to stiff penalties in one country may be regarded as a minor offence in another.
Neměli bychom zapomínat ani na to, že trestný čin, který může být v jedné zemi tvrdě postihován, může být v jiné zemi považován za mírný přečin.
EnglishMoreover, it encourages research and technological development in key industries such as electronics and computers, which face stiff competition from outside Europe.
Podporuje také výzkum a technologický vývoj v klíčových odvětvích, která musejí čelit silné mimoevropské konkurenci, například v elektronice nebo informačních technologiích.