EN still
volume_up
{noun}

1. general

2. photography

3. poetic

still (also: countenance, hush, peace, serenity)
Now calm has returned to Laâyoune, even though underlying tensions still remain.
V Al-'Ajúnu je nyní opět klid, i když pod povrchem jde stále cítit napětí.

Context sentences for "still" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe had to sit on a cushion, stand still, not move, because it was very painful.
Musel sedět na polštáři, velmi klidně, nehybně, jinak by to bylo velmi bolestivé.
EnglishStill now, in terms of human rights, I think a basic distinction must be made.
Pokud jde o lidská práva, je dle mého názoru nutné i dnes činit základní rozdíl.
EnglishI call on Iran to spare the lives of all minors still languishing on death row.
Vyzývám Írán, aby ušetřil životy všech nezletilých, kteří chřadnou v celách smrti.
EnglishIt is now still only a month since this crisis began, and events move quickly.
Nyní je to teprve měsíc od začátku krize a události se dávají rychle do pohybu.
EnglishIf you actually think, you remove the myth and there is still something wonderful.
Pokud skutečně myslíte, odstraníte tím mýtus a přece tu zůstane něco úžasného.
EnglishThe tobacco factory in Strasbourg has closed down, but people are still smoking.
Továrna na zpracování tabáku ve Štrasburku je uzavřená, lidé však kouří dál.
EnglishOthers are still in service when common sense suggests that they should not be.
Jiné spoje fungují i nadále, přestože podle zdravého rozumu by tomu tak nemělo být.
EnglishUnlike banknotes, euro coins are still a national competence and not the ECB's.
Euromince spadají na rozdíl od bankovek do působnosti jednotlivých zemí, nikoli ECB.
EnglishFull consumer protection legislation is still not a reality in the European Union.
Právní předpis o úplné ochraně spotřebitelů zatím není v Evropské unii skutečností.
EnglishPersonally I have none of these, but I would still like to point out how absurd it is.
Osobně nikoho takového nemám, ale chtěla bych jen zdůraznit, jak je to absurdní.
EnglishIn addition, discs that have not been closed can still be used in other disc burners.
Navíc disky, které nejsou uzavřeny, je možné použít v jiných vypalovačkách disků.
EnglishSo after decades of lawsuits and 140 years, now, of experience, we still have this.
Takže po desetiletích sporů a se 140 lety zkušeností jsme se nikam nepohnuli.
EnglishBut agriculture at a more global level very definitely was still top of the agenda.
Ale zemědělství na globálnější úrovni bylo rozhodně vrcholným bodem programu.
EnglishFurther, we surely still have the problem of an exact definition of carbon leakage.
Dále máme zcela jistě problém s přesnou definicí přesouvání zdrojů emisí CO2.
EnglishIn order to achieve this, several major challenges have still to be overcome.
Pokud toho máme dosáhnout, bude zapotřebí překonat některé vážnější překážky.
EnglishFishing, breeding, farming are still the world's foremost human occupations.
Rybolov, chov zvířat, a zemědělství dodnes patří mezi hlavní lidské činnosti.
EnglishCertainly, that is what the people believe still about this latest Treaty.
To je skutečně to, o čem jsou lidé ve vztahu k této poslední Smlouvě přesvědčeni.
EnglishWe still have no reason to hope that this will change very quickly in 2009.
Nemáme doposud důvod doufat, že se na tomto stavu v roce 2009 brzy něco změní.
EnglishThe European Union will still have a highly ambitious agenda of work before it.
Evropská unie bude dál před sebou mít vysoce ambiciózní pracovní program.
EnglishWhile it's still possible to slow down climate change, it can't be stopped completely.
Od zavedení systému v roce 2005 jsou do něj postupně zapojována další odvětví.