"strands" translation into Czech

EN

"strands" in Czech

EN strands
volume_up
{plural}

strands (also: strings, fibres, fibers)
And we chop those strands into what are called pellets.
Tyto vlákna se pak nasekají na něco čemu říkáme granule.
It's these two strands that run in opposite directions for reasons I can't go into right now.
Tato dvě vlákna vedou opačným směrem z důvodů, které teď nemohu vysvětlovat.
And you have two strands of DNA in each chromosome.
V každém chromozomu jsou dvě vlákna DNA.
strands (also: headwaters, wells, springs, founts)
I like to think of it as a mesh of civilizations, in which the strands of different cultures are intertwined.
Ráda o tom přemýšlím jako o spleti civilizací, ve které jsou propletené prameny odlišných kultur.

Synonyms (English) for "strand":

strand

Context sentences for "strands" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe need a much clearer and more active policy which must include some of the following strands:
Potřebujeme čistší a aktivnější politiku, jejíž součástí musí být některé z následujících bodů:
EnglishWhat this does, in fact, is pull together all the various strands.
Ve skutečnosti to znamená, že musíme spojit všechny možné prvky.
EnglishOur Lisbon Strategy packaged in December will be the opportunity to bring these different strands together.
Naše Lisabonská strategie dokončená v prosinci bude příležitostí, jak spojit tyto rozdílné prvky.
EnglishThe EU Counter-Terrorism Strategy covers four strands of work: prevention, protection, pursuit and response.
Strategie EU pro potírání terorismu zahrnuje čtyři fáze činnosti - prevenci, ochranu, sledování a reakci.
EnglishIf we unwind the double helix and unzip the two strands, you see these things that look like teeth.
Pokud rozvineme dvojitou šroubovici a rozepneme ji jako zip do dvou vláken, vidíme tyto části, které vypadají jako zuby.
EnglishIf you pull the strands at the base of the knot, you will see that the bow will orient itself down the long axis of the shoe.
Pokud roztáhnete boky u základu uzlu, uvidíte, že se klička bude orientovat dolů podél osy boty.
EnglishBut let me say that the two strands have clearly been reflected in the mandate that the Council has given the Commission to negotiate.
Ale chtěl bych říct, že v mandátu, který dala Rada Komisi pro vyjednávání, byly obsaženy oba přístupy.
EnglishYes, we need a much more integrated approach to the economic, social and environmental strands of the different strategies.
Ano, potřebujeme daleko ucelenější přístup k ekonomickým, sociálním a environmentálním prvkům jednotlivých strategií.
EnglishThe comprehensive approach will be a political strategy document, setting out all the key strands of our policy towards Sudan.
Tento komplexní přístup bude strategickým dokumentem, který stanoví všechny klíčové osy naší politiky vůči Súdánu.
EnglishThese measures have several strands.
EnglishThe Commission policy on gender in research has two main strands - women's participation in research and the gender dimension of research.
Politika Komise týkající se rovnosti pohlaví má dva hlavní aspekty, účast žen ve výzkumu a genderový rozměr výzkumu.
EnglishIt's just basically two strands.
EnglishToday we are the representatives of almost 500 million Union citizens and we reflect all the different strands of the political spectrum in the European Union.
Dnes zastupujeme téměř 500 milionů občanů Evropské unie. Odrážíme všechny segmenty politického spektra v Evropské unii.
EnglishThe programme strands managed by the Agency are all centralised and support technical projects, which do not imply making political decisions.
Všechny části programů spravované agenturou jsou centralizované a podporují technické projekty, které nevyžadují přijímání politických rozhodnutí.
EnglishJust as one strand of spaghetti contacts many other strands on your plate, one neuron touches many other neurons through their entangled branches.
Stejně jako se jedna špageta dotýká mnoha ostatních špaget na vašem talíři, jeden neuron se dotýká mnoha ostatních neuronů svými propletenými větvemi.
EnglishThe effectiveness of the actions taken against security threats and challenges depends on the proper coordination and operation of these three strands.
Míra efektivity opatření přijatých s cílem odstranit bezpečnostní hrozby a výzvy závisí na správné koordinaci a řádném fungování těchto tří prvků.
EnglishWe could sum up three important strands to this: security and defence, protection against environmental crises and the supply of new services to human activities.
Tři nejdůležitější prvky bychom mohli shrnout takto: bezpečnost a obrana, ochrana proti ekologickým krizím a poskytování nových služeb pro lidské činnosti.
EnglishFor this reason, too, the European Parliament should not only respect but actually support the diversity of colours on the political map, the multiplicity of its strands.
Ze stejného důvodu by měl Evropský parlament nejen respektovat, ale dokonce i podporovat rozmanitost barev na politické mapě a velké množství názorových větví.
EnglishAll these different strands of activities, which are also outlined in the EP resolution of last October, constitute the Commission's contribution to the fight against piracy.
Všechny tyto různorodé aktivity, které jsou rovněž popsány v usnesení Evropského parlamentu z minulého října, představují zapojení Komise do boje proti pirátství.
EnglishI see two main strands for reflection and action: first, a reassessment of the rules for economic governance, including the Stability and Growth Pact, and second, financial markets reform.
Vidím dva hlavní směry úvah a opatření: za prvé, přehodnocení pravidel hospodářské správy, včetně Paktu o stabilitě a růstu, a za druhé, reformu finančních trhů.