"stranglehold" translation into Czech

EN

"stranglehold" in Czech

CS

EN stranglehold
volume_up
{noun}

stranglehold (also: fastness, firmness, fixity, fortification)

Synonyms (English) for "stranglehold":

stranglehold

Context sentences for "stranglehold" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe food production chain is increasingly in the stranglehold of the food multinationals.
Řetězec potravinářské výroby je stále více pod vlivem nadnárodních potravinářských společností.
EnglishThese hands have a stranglehold on us, which we deplore.
Tyto dvě skutečnosti nás drží v pevném sevření a to odmítáme.
EnglishIt did not, because it has no real function, except to perpetuate its own existence and stranglehold on power.
Nestalo se tak, protože nemá žádnou skutečnou funkci kromě zachovávání své vlastní existence a naprosté kontroly moci.
EnglishWe are caught in an administrative stranglehold, and those engaged in research are turning away from European programmes.
Vězíme v administrativním smrtícím sevření, a ti, kdo se věnují výzkumu, se odvracejí od evropských programů.
EnglishThe cause of Tibet, the real liberation struggle, has been throttled by the stranglehold of trendy Europeans short on spirituality.
Případ Tibetu, skutečného boje za osvobození, byl přiškrcen moderními Evropany, kteří postrádají spiritualitu.
EnglishWe should not discount the possibility that Lukashenko is blackmailing the Kremlin, which has hitherto been vital to his stranglehold on political power.
Neměli bychom podceňovat možnost, že Lukašenko vydírá Kreml, který byl doposud zásadní pro jeho pevné uchopení politické moci.
EnglishHowever, the report accepts the Bologna Process, which has increased the stranglehold of big business and furthered the process of commodification of education.
Tato zpráva však akceptuje boloňský proces, který posílil tlak velkých společností a podpořil proces komodifikace vzdělávání.
EnglishThe stranglehold by the European Commission and the International Monetary Fund, promised by the macro-financial assistance to come, will only make the situation worse.
Pevná kontrola ze strany Evropské komise a Mezinárodního měnového fondu přislíbená v rámci budoucí makrofinanční pomoci situaci jen zhorší.
EnglishThere is not so much wrong with that in itself, but as I see it, a stranglehold on the European aviation sector and the associated employment cannot be the intention.
Na tom není samo o sobě nic špatného, ale podle mého názoru nemůže být cílem přiškrtit evropskou leteckou dopravu a s ní spojená pracovní místa.
EnglishIt ratifies your initiatives, it begs the Central Bank in a roundabout manner to loosen ever so slightly the stranglehold of the Maastricht criteria, but it does not decide a thing.
Schvaluje vaše iniciativy, oklikou žádá centrální banku, aby uvolnila smrtelný stisk maastrichtských kritérií, ale o ničem nerozhoduje.
EnglishThe economic crisis in the developed world has brought in its wake trade restrictions which, in turn, are putting an economic stranglehold on less developed countries.
písemně. - (EL) Hospodářská krize ve vyspělém světě s sebou přinesla omezení obchodu, což na druhou stranu znamenalo smrtící ekonomické sevření pro méně rozvinuté země.
EnglishMoreover, it plays a leading part in the institutionalisation of a legislative framework of state terrorism and repression which puts a stranglehold on democratic rights and grassroots freedoms.
Navíc hraje i vedoucí roli v institucionalizaci legislativního rámce státního terorismu a represí, což potlačuje demokratická práva a základní svobody.