"to strengthen" translation into Czech

EN

"to strengthen" in Czech

EN to strengthen
volume_up
[strengthened|strengthened] {verb}

to strengthen
It is particularly important to strengthen diplomatic efforts with third countries.
Velmi důležité je zejména posílit diplomatické vztahy s třetími zeměmi.
The Commission must be vigilant and strengthen the market surveillance of imports.
Komise musí být ostražitá a musí posílit dohled nad trhem s dováženými hračkami.
I repeat: we need to reduce national contributions and strengthen the European budget.
Opakuji: musíme snížit příspěvky členských států a posílit evropský rozpočet.
to strengthen
How precisely do you propose to strengthen the social dimension of the Lisbon Strategy?
Jak konkrétně navrhujete posilnit sociální rozměr Lisabonské strategie?
All this helps strengthen the Union's cohesion.
To vše pomáhá posilnit soudržnost Unie.
The new institution that is the African Union now needs to be strengthened and consolidated.
Nová instituce, kterou je Africká unie, se nyní musí posilnit a zkonsolidovat.
to strengthen
to strengthen
It is essential to strengthen the farmers' position in the food supply chain.
Je důležité upevnit postavení zemědělců v potravinovém řetězci.
This is not the sort of attitude that will help us strengthen the common market.
Takový přístup nám nepomůže upevnit společný trh.
We need to strengthen European citizenship because it is the central plank of freedom of movement.
Musíme upevnit občanství EU, neboť to je ústřední pilíř volného pohybu.
to strengthen
Ukraine must steadily build up and strengthen its economy, and come to an agreement over its own needs.
Ukrajina musí soustavně budovat a upevňovat svoje hospodářství a dospět k shodě o vlastních potřebách.
This is why I believe that relations between the academic and business worlds need to be strengthened.
Proto se domnívám, že je třeba upevňovat vztahy mezi akademickou obcí a podnikatelským sektorem.
to strengthen
to strengthen
to strengthen (also: to amplify, to beef up, to bolster, to boost)
We must therefore strengthen all possible control procedures.
Proto musíme zesílit naprosto všechny kontrolní postupy.
The accreditation regulation on market surveillance has enabled us to strengthen market surveillance.
Nařízení o akreditaci a dozoru nad trhem nám umožnilo zesílit dozor nad trhem.
We must also strengthen our fight against organised crime, especially in the area of corruption.
Musíme také zesílit náš boj s organizovaným zločinem, zejména v oblasti korupce.
to strengthen

Context sentences for "to strengthen" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI endorse the desire expressed in the report to strengthen national parliaments.
Schvaluji přání vyjádřené ve zprávě, aby byly posíleny vnitrostátní parlamenty.
EnglishFirstly, it must continue to strengthen reforms in all its sectors and structures.
Za prvé, Turecko musí nadále posilovat reformy ve všech sektorech a strukturách.
EnglishThis good path serves to strengthen a community rather than a government approach.
To je dobrá cesta vedoucí k posílení společenství, nikoli národnostního přístupu.
EnglishI refer, in particular, to Europeana, which we must strengthen and promote further.
Mám zejména na mysli projekt Europeana, který musíme posilovat a dále podporovat.
EnglishOn the contrary, I believe that we will be stronger if we strengthen one another.
Naopak si myslím, že budeme silnější, když budeme jeden druhého podporovat.
EnglishMember States need to strengthen their economies too, thereby creating opportunities.
Rovněž členské státy musí posilovat svá hospodářství, a tak vytvářet příležitosti.
EnglishImplement this so that we strengthen patients' rights instead of reducing them.
Uplatňujme ho tak, abychom posílili práva pacientů namísto toho, abychom je omezovali.
EnglishWe have called for referendums to strengthen public dialogue and citizen participation.
Volali jsme po referendech, kterými by byl posílen veřejný dialog a účast občanů.
EnglishInstead we must strengthen our effort to ease the burden on our companies.
Namísto toho musíme zintenzívnit úsilí ke zmírnění zátěže našich společností.
EnglishWe, too, would like to strengthen Eurojust and its part in the judicial cooperation.
Rádi bychom také posílili Eurojust a jeho roli v oblasti soudní spolupráce.
EnglishWe need to support projects which strengthen interethnic coexistence and cooperation.
Musíme podporovat projekty, které posilují mezietnické soužití a spolupráci.
EnglishThey also strengthen social cohesion and active citizenship within the European Union.
Posilují také sociální soudržnost a aktivní občanství v rámci Evropské unie.
EnglishIt is now recognised by the G20 as a key measure to strengthen the financial system.
Skupinou G20 je to nyní uznáváno jako klíčové opatření na posílení finančního systému.
EnglishIt is our joint wish to strengthen and deepen the social dimension of Europe.
Je naším společným přáním sociální rozměr Evropy posilovat a prohlubovat.
EnglishThe Council adopts the Werner plan to strengthen coordination of economic policies.
Rada přijímá Wernerův plán na posílení koordinace hospodářských politik.
EnglishInstead of building up parallel systems, more should be done to strengthen Interpol.
Namísto vytváření paralelních systémů by se mělo více pracovat na posilování Interpolu.
EnglishThe first requirement is to strengthen parliamentary scrutiny in the Member States.
Prvním požadavkem je posílení parlamentní kontroly v členských státech.
EnglishI promise to keep up our effort and to strengthen our links with civil society.
Slibuji, že budeme pokračovat v našem úsilí a posilovat naše vazby s občanskou společností.
EnglishHowever, we have to continue to strengthen gender equality in the future.
Je však nutné, abychom i nadále pokračovali v posilování rovného postavení žen a mužů.
EnglishLooking ahead, it is essential for banks to continue to strengthen their resilience further.
Z hlediska dalšího vývoje je nezbytné, aby banky nadále posilovaly svou odolnost.