EN stressed
volume_up
{adjective}

stressed (also: pressed, compacted)
stressed
stressed (also: overstrung, twitchy, stressed out)
In other words, the European worker is out there like a bull in the global economic arena, stressed and bloody and giving his all, until his health has gone.
Jinými slovy, evropský pracovník je v celosvětové ekonomické aréně jako vystresovaný a krvácející býk, který si zahrává se zdravím.

Context sentences for "stressed" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSecond, we stressed the urgent humanitarian needs, which we said had to be met.
Za druhé jsme zdůraznili naléhavé humanitární potřeby, které je nutno zajistit.
EnglishOpening on a stressed Marge, it shows a sped-up version of her daily routine.
Začíná to vystresovanou Marge a ukazuje zrychlenou verzi její každodenní rutiny.
EnglishIt is often stressed that the European Union is divided on the status of Kosovo.
Často se zdůrazňuje, že Evropská unie je v otázce statutu Kosova rozdělená.
EnglishMost stressed that they need a different kind of support from the European Union.
Většina z nich zdůrazňovala, že od Evropské unie potřebují jiný druh pomoci.
EnglishThen there was the Barnier report, which stressed the need to show solidarity.
Potom jsme tu měli zprávu pana Barniera, která zdůraznila potřebu ukázat solidaritu.
EnglishMr van Nistelrooij stressed that the cohesion policy is an expression of solidarity.
Pan van Nistelrooij zdůraznil, že politika soudržnosti je výrazem solidarity.
EnglishI would like to point to a fact which Mr Zasada has already stressed in his speech.
Chtěl bych upozornit na něco, co ve svém vystoupení už zdůraznil pan Zasada.
EnglishThere is no need to expand on this as this has been stressed by many before me.
Není třeba to dále rozvádět, protože to zdůraznilo mnoho lidí přede mnou.
EnglishOnce a power station is shown to be 'stressed', how much does it cost to 'destress' it?
A až se ukáže, že elektrárna v testech neobstojí, kolik bude stát ji "odtížit"?
EnglishMr Verhofstadt stressed the significance of the citizen's voice. I feel the same.
Pan Verhofstadt zdůraznil důležitost veřejného mínění, s čímž souhlasím.
EnglishThe importance of these strategic dialogues was stressed during the discussion.
Během diskuse byla vyzdvihnuta důležitost těchto strategických dialogů.
EnglishAs many of you, including Mr Schulz, have stressed, we have many shared values.
Mnozí z vás včetně pana Schulze zde dnes zdůrazňovali, že sdílíme mnohé společné hodnoty.
EnglishYou both stressed the fact that there is no military solution to this conflict.
Oba jste zdůraznili skutečnost, že tento konflikt nemá vojenské řešení.
EnglishIn the Commissioner's response, she also stressed the same thing about Article 19.
Totéž zdůraznila ve své reakci také paní komisařka v případě článku 19.
EnglishWe have stressed with the authorities the urgency of adopting the Civil Service Law.
Zdůraznili jsme orgánům nutnost rychlého přijetí zákona o veřejné službě.
EnglishIn my letter replying to Mr Costa, sent on 7 October, I stressed several points.
Ve svém dopisu ze 7. října, kterým jsem odpovídal panu Costovi, jsem zdůraznil několik otázek.
EnglishSo we all know this, when we're really stressed out, we're not acting our best.
Všichni víme, že když jsme ve stresu, neděláme správná rozhodnutí.
EnglishAs stressed in the report, the EU is Canada's second most important trade partner.
Jak se v této zprávě zdůrazňuje, EU je pro Kanadu druhým nejvýznamnějším obchodním partnerem.
EnglishOn the other hand, I have stressed the need to preserve European agriculture's diversity.
Na druhé straně jsem zdůraznila, že musíme zachovat rozmanitost evropského zemědělství.
EnglishI stressed earlier on, in my introduction, how difficult it was to reach this compromise.
Již v úvodu jsem zdůraznil, jak obtížné bylo tohoto kompromisu dosáhnout.