"strong" translation into Czech

EN

"strong" in Czech

CS

EN strong
volume_up
{adjective}

strong (also: big, hard, high-powered, intense)
volume_up
silný {adj. m}
Let us remember that a chain is only as strong as its weakest link.
Nezapomínejme, že řetěz je pouze tak silný, jak silný je jeho nejslabší článek.
Strong police forces need a strong and honest Rule of Law and judicial independence.
Silné policejní síly potřebují silný a spravedlivý právní stát a nezávislou justici.
In order for the EU 2020 strategy to work, we need a strong, coordinated approach.
Aby strategie EU 2020 fungovala, potřebujeme silný koordinovaný přístup.
strong (also: emphatic, exclamatory)
volume_up
důrazný {adj. m}
I hope that this will not be the case, because we need to send out a strong signal.
Doufám, že se tak nestane, neboť potřebujeme vyslat důrazný signál.
We have to send a strong signal of disapproval about the way in which Mugabe treats his own people.
Musíme dát najevo důrazný nesouhlas se způsobem, jakým Mugabe s vlastními lidmi zachází.
I hope that we can reach those targets without the need for strong intervention at European level.
Doufám, že dokážeme těchto cílů dosáhnout, aniž bude nutný důrazný zásah na evropské úrovni.
Strong action at European level can have an important knock-on effect at national, regional and local level.
Energický postup na evropské úrovni může mít důležitý stimulační vliv na vnitrostátní, regionální i místní úrovni.
Commissioner, we have already heard you and we appreciate the strong stand that you have been taking on this particular issue.
Paní komisařko, již jsme si vás vyslechli a oceňujeme váš energický postoj, který jste k této konkrétní záležitosti zaujala.
It is my belief that we must be more energetic and unambiguous in our support for Georgia, and exert stronger pressure on Russia.
Jsem přesvědčen, že musíme Gruzii podporovat více energicky a jednoznačně a vyvinout silnější tlak na Rusko.
strong (also: mighty, potent, powerful, valid)
volume_up
mocný {adj. m}
I have a son Andrej, which is why I know that the name Andrej means someone who is strong and powerful.
Mám syna Andreje, a proto vím, že jméno Andrej znamená silný a mocný.
volume_up
odolný {adj. m}
strong (also: compact, constant, firm, fixed)
volume_up
pevný {adj. m}
We heard the other day that everybody's got a strong opinion about video games.
Včera jsme slyšeli, že mají všichni pevný názor na videohry.
The EU expects a strong commitment and leadership from President Karzai and his government.
EU očekává od prezidenta Karzáího a jeho vlády pevný závazek a vedení.
The European Parliament's delegation must adopt a strong, solid position as part of the negotiations.
Delegace Evropského parlamentu musí při jednáních zaujmout rozhodný a pevný postoj.
strong (also: hefty, lusty, stout, sturdy)
volume_up
statný {adj. m}
volume_up
výrazný {adj. m}
It is right that there should be a strong security component to this policy.
Je pravda, že tato politika by měla obsahovat výrazný aspekt bezpečnosti.
The text on which we are voting today must send a strong signal to that effect.
Text, o kterém dnes hlasujeme, musí v tomto směru vyslat výrazný signál.
We have a strong consensus within the Union and this means we have a common approach.
V Unii panuje výrazný konsensus, a to znamená, že máme společný přístup.

Context sentences for "strong" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOnly a united Europe is strong and competitive in an age of rapid globalisation.
V době rychlé globalizace bude silná a konkurenceschopná pouze jednotná Evropa.
EnglishEnergy and nuclear security is another basis for strong and stable cooperation.
Další základnou pevné a stabilní spolupráce je energetická a jaderná bezpečnost.
EnglishThe EU's approach to the Middle East must be based on several strong principles.
Přístup Evropské unie k Blízkému východu musí být založen na silných základech.
EnglishHowever, it's a good idea to keep your PC more secure by using a strong password.
Je však vhodné, abyste pomocí silného hesla zajistili lepší zabezpečení počítače.
EnglishAs I have said before, we need a strong Europe with a human factor at its centre.
Jak jsem prve řekla, potřebujeme silnou Evropu, jejímž hlavním zájmem budou lidé.
EnglishIt also means that there is a strong chance of being conscripted into the army.
Rovněž to také znamená, že existuje velká pravděpodobnost jeho odvedení do armády.
EnglishWe already have strong European standards, as you know, on health and safety.
Jak víte, již máme přísné evropské normy v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti.
EnglishAnd we need strong, smart, confident young women to stand up and take the reins.
A potřebujeme silné, chytré a sebejisté mladé ženy, aby se zvedly a převzaly otěže.
EnglishThis is because, given the global situation, Europe must be united and strong.
A to proto, že vzhledem k celosvětové situaci musí být Evropa jednotná a silná.
EnglishAt the last European Council, I made a strong plea to make the results public.
Na posledním zasedání Evropské rady jsem naléhal, aby byly výsledky zveřejněny.
EnglishWe should, therefore, take very strong account of their opinion in this Chamber.
Měli bychom proto v této sněmovně k jejich velmi rozhodnému stanovisku přihlédnout.
EnglishWe hope that the Commissioner will be making some strong proposals on that point.
Doufáme, že pan komisař navrhne v souvislosti s touto otázkou něco důrazného.
EnglishMrs Weber, I believe that you made some very strong statements on this subject.
Domnívám se, paní Weberová, že jste se k tomuto tématu vyjádřila velmi přesvědčivě.
EnglishThe EU ought to have shown strong global leadership with this climate package.
EU měla tímto klimatickým balíčkem ukázat silné celosvětové vedoucí postavení.
EnglishThe EU must take a strong position in order to protect consumers and their health.
EU musí zaujmout pevné stanovisko, aby ochránila spotřebitele a jejich zdraví.
EnglishHis relentless refusal to respect the voters' wishes merits strong condemnation.
Jeho vytrvalé odmítání respektovat přání voličů zasluhuje důrazné odsouzení.
EnglishThe seriousness of our intentions implies our strong institutional credibility.
Serióznost našich záměrů v sobě zahrnuje naši silnou institucionální důvěryhodnost.
EnglishI am sure the European Parliament will be a strong ally in support of these efforts.
Jsem si jistá, že Evropský parlament bude naším silným spojencem v tomto úsilí.
EnglishAfter all, these are also very important aspects of a strong, prosperous Europe.
Konec konců jsou to také velmi důležité aspekty silné, prosperující Evropy.
EnglishA strong EU is thus an important partner for the US in tackling global challenges.
Silná EU je tedy pro Spojené státy důležitým partnerem při řešení globálních výzev.