EN

study {noun}

volume_up
study (also: paper, essay)
Once that feasibility study is available, we can then make a decision.
Jakmile bude tato studie proveditelnosti k dispozici, můžeme učinit rozhodnutí.
The study provides a comprehensive analysis of the issue at stake.
Tato studie vyčerpávajícím způsobem analyzuje otázku, kterou se zabýváme.
Via the study we propose, we would like the position of farmers to be monitored.
Pomocí studie, kterou navrhujeme, bychom mohli sledovat postavení zemědělců na trhu.
study (also: studies)
Hippocrates once said that to study medicine you have to study the climate.
Hippokrates jednou řekl, že ke studiu medicíny je třeba studium klimatu.
More cooperation and resources for the study of cancer and preventive treatment are very important.
Více spolupráce a zdrojů pro studium rakoviny a preventivní léčby jsou velice důležité.
Five years of university study cannot suddenly be packed into a three-year bachelor's degree course.
Pětileté univerzitní studium nemůže být najednou zabaleno do tříletého bakalářského programu.
CS

studovat {verb}

volume_up
Mohou studovat, ale přednášky přednesené muži mohou studentky sledovat na videu.
They may study, but lectures given by men are watched by female students on video.
Můžeš studovat finštinu nebo jiné cizí jazyky po Internetu?
Is it possible to study Finnish or other languages via the Internet?
Británie stále dovoluje íránským studentům studovat jadernou fyziku na našich univerzitách.
Britain still allows Iranian students to study nuclear physics at our universities.
Začala studovat angličtinu a naučila se ji jako cizí jazyk.
She managed to study English and learn that as a foreign language.
I wanted to learn mythology.
Jakmile bude těmto zemím poskytnut bezvízový režim, mladí lidé budou moci cestovat, vzdělávat se a studovat v zahraničí.
Once these countries have been granted a visa-free regime, young people will be able to travel, learn and study abroad.
studovat
volume_up
to crack a book {vb} [Amer.] [coll.]

Context sentences for "study" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThey may study, but lectures given by men are watched by female students on video.
Mohou studovat, ale přednášky přednesené muži mohou studentky sledovat na videu.
EnglishVia the study we propose, we would like the position of farmers to be monitored.
Pomocí studie, kterou navrhujeme, bychom mohli sledovat postavení zemědělců na trhu.
EnglishWe were told that there had to be a study using exactly the same methodology.
Bylo nám řečeno, že musí existovat studie používající přesně stejnou metodiku.
EnglishIn high school, a classmate once said that Brian Goldman would study for a blood test.
Na střední prohlásil jeden spolužák, že Brian Goldman by šprtal i na odběr krve.
EnglishMr Sarkozy and Mrs Merkel should also study the report very, very carefully.
Měli by si ji velmi, velmi pečlivě prostudovat i pan Sarkozy a paní Merkelová.
EnglishI therefore urge the Commission to carry out a study to evaluate their effects.
Proto naléhavě žádám Komisi, aby takovou studii o vlivu na zdraví provedla.
EnglishWe will study what happened, and undertake closer investigations and analyses.
Prošetříme, co se stalo, a zavazuji se zajistit nutná vyšetřování a analýzy.
EnglishThe World Health Organization just did a big study that they published this year.
Světová zdravotnická organizace dokončila velkou studii, která bude letos publikována.
EnglishWe must therefore study the problem in greater depth and take protective action.
Proto musíme zkoumat tento problém hlouběji a přijmout ochranná opatření.
EnglishThe study will be commissioned shortly and its findings will be published next summer.
Studie bude v krátké době zadána a její výsledky budou zveřejněny příští léto.
EnglishMy services have launched a study to collect indicators and data on the present market.
Mí spolupracovníci zahájili studii pro sběr ukazatelů a údajů o současném trhu.
EnglishYet, if we study history - not just economics - it does all go in cycles.
Když přesto sledujeme dějiny - a nejen hospodářské - vše se pohybuje v kruzích.
EnglishI have therefore asked my services to thoroughly study all the contributions received.
Požádala jsem proto útvary mého úřadu, aby všechna vyjádření pečlivě prostudovaly.
EnglishThere's a famous Harvard Business School study on a woman named Heidi Roizen.
Je tu slavná studie Harvardské Business School o ženě jménem Heidi Roizen.
EnglishSo, several years ago, I decided to look into the brain and study this madness.
Proto jsem se před několika lety rozhodla podívat se do mozku a studovat toto šílenství.
EnglishNow students have different opportunities to study on Cyprus or abroad.
Dnes mají studenti různé možnosti volby mezi studiem na Kypru nebo v zahraničí.
EnglishIn study 16, where you see somebody like you go all the way, 90 percent go all the way.
V 16. studii, kde lidi jako vy dojdou až na konec, 90 procent jich tam dojde.
EnglishWhat if biologists could only study animals that made people go, "Aww." ~~~ Right?
Co kdyby biologové mohli studovat jen zvířata o nichž lidé, když je vidí, řeknou "Óóó."?
EnglishThe study is under way and the Commission is examining the second interim report.
Tato studie se připravuje a Komise se zabývá druhou prozatímní zprávou.
EnglishWork and study abroad may be beneficial to Lithuania's young people and our country.
Práce a studium v zahraničí může být pro mladé litevské lidi a pro naši zemi přínosné.