"stumbling" translation into Czech

EN

"stumbling" in Czech

EN stumbling
volume_up
{gerund}

stumbling

Context sentences for "stumbling" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI think we all know that the nuclear issue is the huge stumbling block at this moment.
Všichni myslím víme, že jaderná otázka je v této chvíli obrovským kamenem úrazu.
EnglishThe last stumbling block is that we are standing by all the binding targets for 2020.
Poslední překážkou je, abychom dodrželi všechny závazné cíle pro rok 2020.
EnglishThe main stumbling block was the cut-off date for that State aid.
Hlavním kamenem úrazu byl nejzazší termín pro poskytování této státní podpory.
EnglishThe only stumbling block in this matter remains the horizontal issue of delegated acts.
Jediným problematickým prvkem v této věci je horizontální otázka aktů v přenesené pravomoci.
EnglishThat could be a future stumbling block which I hope could be cleared up.
To by mohl být další kámen úrazu a já doufám, že to bude vysvětleno.
EnglishThere are a number of stumbling blocks on the road to possible EU membership.
Na cestě k možnému členství v EU však leží řada kamenů úrazu.
EnglishHowever, the path on which you have embarked has a number of stumbling blocks.
Nicméně cesta, kterou jste se vydali, má řadu úskalí.
EnglishThe real stumbling block is the relationship between Turkey and Cyprus and the unsolved problem of Cyprus.
Skutečný kámen úrazu představuje vztah Turecka a Kypru a nevyřešený kyperský problém.
EnglishThe biggest stumbling block in the negotiations with the Council was precisely nanomaterials.
Nejobtížnější částí jednání s Radou byly právě nanomateriály.
EnglishSome stumbling blocks remain, in particular concerning denuclearisation and relations with Russia.
Některé překážky dosud zůstávají, zejména ty, které se týkají denuklearizace a vztahů s Ruskem.
EnglishThe conciliatory posture of the rapporteur, Mrs Oomen-Ruijten, has prevented quite a number of stumbling blocks.
Smířlivý postoj zpravodajky, paní Oomen-Ruijtenové, se vyhýbá velkému množství překážek.
EnglishWhat was once the engine of European integration is today a stumbling block to a liberal European economy.
Co kdysi bývalo hybnou silou integrace, je dnes překážkou rozvoje liberální evropské ekonomiky.
EnglishIn this report, major software developers have also tried to incorporate a stumbling block for smaller developers.
V této zprávě se také velké softwarové společnosti pokoušejí vytvořit překážku pro malé společnosti.
EnglishNevertheless, the stumbling block is the implementation of these instruments and their enforcement in partner countries.
Kamenem úrazu je nicméně uplatňování těchto nástrojů a jejich prosazování v partnerských zemích.
EnglishThese are the three stumbling blocks.
Tyto tři potenciální překážky by mohly zablokovat jednání.
EnglishFor me, a major stumbling block has been the WTO.
Největším kamenem úrazu je v mých očích WTO.
EnglishThere is no doubt that security is a stumbling block where the strengthening of the EU political integration process is concerned.
Není pochyb o tom, že co se týče posílení evropské politické integrace, je kamenem úrazu bezpečnost.
EnglishThere is, however, a problem here: the lack of financial resources is a major stumbling block in achieving the Convention's goals.
Je tu však jeden problém: hlavním důvodem, který brání dosažení cílů úmluvy, je nedostatek finančních zdrojů.
EnglishThe reasons why stumbling blocks are now being produced for this report are best known to the European People's Party and the Group.
Důvody, proč jsou této zprávě nyní stavěny různé překážky, zná nejlépe Evropská lidová strana a její skupina.
EnglishThat stumbling block has now been overcome.
Tato překážka byla nyní překonána.