"to suggest" translation into Czech

EN

"to suggest" in Czech

EN to suggest
volume_up
[suggested|suggested] {verb}

to suggest
Furthermore, I would like to suggest the creation of an impact assessment board.
Dále bych chtěla navrhnout vytvoření výboru pro posouzení dopadů.
That is absolutely fine, Mr Dimitrescu, since that is exactly what I was going to suggest.
To rozhodně nebude problém, pane Dimitrescu, protože přesně to jsem se chystal navrhnout.
Right now I would like to suggest three avenues for reflection.
V tomto okamžiku bych chtěla navrhnout tři cesty, kterými by se měly úvahy ubírat.
to suggest
to suggest (also: to attest)
It would therefore be wrong to suggest, as some have done, that it should fund itself.
Bylo by proto chybou navrhovat, jak to dělají někteří, aby se financoval sám.
On that basis, could I suggest we consider referring it back to committee?
Myslíte si, že bych v tomto kontextu mohla navrhovat, abychom uvažovali o vrácení zprávy do výboru?
It would be appropriate to strengthen the secretariat's role and enable it to take initiatives and suggest compromises.
Bylo by potřeba posílit úlohu sekretariátu a umožnit mu předkládat iniciativy a navrhovat kompromisy.
However, this does not mean, as other members have suggested, us abandoning our fundamental values.
Neznamená to však, jak se jiní poslanci snažili naznačit, že se vzdáváme našich základních hodnot.
So there is still a huge amount of work going on, but I do not want in any way to suggest that it was not a difficult time.
Je tam tedy stále ještě obrovské množství pokračující práce, ale nechci v žádném případě naznačit, že to nebylo obtížné období.
I am trying to suggest that, for 40-odd years, this aquatic idea has been miscategorized as lunatic fringe, and it is not lunatic fringe.
Snažím se naznačit, že po zhruba 40 let byla tato vodní teorie mylně zařazována mezi šílené výplody něčí mysli, čímž není.
to suggest (also: to affirm, to allege, to argue, to assert)
It is intellectually and politically dishonest to suggest that the problem is with the euro.
Je intelektuálně a politicky nečestné tvrdit, že problém spočívá v existenci eura.
I doubt that anyone would suggest that this is fabricated.
Pochybuji, že by kdokoliv mohl tvrdit, že to je uměle vykonstruované.
To suggest now that we have only just found out that Greece was broke is intellectually dishonest.
Tvrdit nyní, že jsme až teď zjistili, že Řecko je na mizině, je nečestné.

Context sentences for "to suggest" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere is, in short, a great deal to be done, and I suggest we get down to work.
Toto je krátce úkol, který před námi stojí a navrhuji, abych se dali do práce.
EnglishI suggest that what we decide upon should take place according to a timed schedule.
Navrhuji, aby se naše rozhodnutí realizovala na základě určitého časového plánu.
EnglishWell I'm here to suggest there's a better way, that less might actually equal more.
Jsem tu tedy proto, abych vám navrhl lepší cestu – že méně může být nakonec více.
EnglishI would like to say, Mr Schulz, that I have done and am doing just as you suggest.
Chtěl bych říci, pane Schulzi, že jsem udělal a dělám právě to, co navrhujete.
EnglishI suggest, though, that we keep out of Belgian internal debates and interests.
Přesto navrhuji, abychom drželi stranou belgických vnitřních diskusí a zájmů.
EnglishI suggest that you all listen to what I have to say before you start your shouting.
Doporučuji vám, abyste si všichni poslechli, co chci říct, než začnete křičet.
EnglishLet me help her with that: I suggest that they were voting against the Lisbon Treaty.
Dovolte mi, abych jí s tím pomohl: Tvrdím, že hlasovali proti Lisabonské smlouvě.
EnglishI hope that the Commission will consider this issue and suggest a solution to it.
Doufám, že se Komise bude tímto problémem zabývat a navrhne pro něj řešení.
EnglishNevertheless, it is not as easy as paragraphs 2, 10 and 13 of this resolution suggest.
Avšak není to tak jednoduché, jak uvádějí odstavce 2, 10 a 13 tohoto usnesení.
EnglishI recognise the difficulty you are in, but I would suggest that he is right.
Uznávám, že jste v obtížné situaci, ale řekl bych, že pan Speroni má pravdu.
EnglishContinued uncertainties over his succession suggest that this instability will persist.
Pokračující nejistota nad jeho nástupnictvím naznačuje, že nestabilita přetrvá.
EnglishScientific studies suggest that this figure could double every 20 years.
Vědecké studie naznačují, že by se tento počet mohl každých 20 let zdvojnásobit.
EnglishI would be grateful for this support and suggest we move ahead as quickly as possible.
Za podobnou podporu bych byl vděčný a navrhuji, abychom co nejdříve pokročili dále.
EnglishI suggest that the European Parliament start a campaign to adopt the Mediterranean diet.
Navrhuji, aby Evropský parlament zahájil kampaň propagující středomořskou stravu.
EnglishGiven the importance of the European Union, I suggest that we should draw the line at 18.
Vzhledem k důležitosti Evropské unie navrhuji, abychom stanovili hranici na 18.
EnglishIf the service recognizes the file type, it will suggest a program for you to install.
Pokud služba rozpozná typ souboru, doporučí vám, jaký program nainstalovat.
EnglishSo, I would suggest that we don't think intelligence, we think replicators.
Tudíž bych navrhla, abychom neuvažovali inteligenci; uvažujme replikátory.
EnglishTo suggest anything else would indicate a total fixation on the European Union.
Říkat cokoliv jiného by znamenalo naprostou imobilizaci Evropské unie.
EnglishYou can also start typing and Internet Explorer will suggest matches.
Můžete také začít psát a aplikace Internet Explorer navrhne odpovídající záznamy.
EnglishI thus suggest that this be placed on the agenda for the Transatlantic Economic Council.
Navrhuji tedy zařadit tuto problematiku do programu Transatlantické hospodářské rady.