"synthesis" translation into Czech

EN

"synthesis" in Czech

EN

synthesis {noun}

volume_up
1. chemistry
The predominant theme here is a synthesis of the culture of death and a reversal of values.
Převládajícím tématem je zde syntéza kultury smrti a převrácení hodnot.

Synonyms (English) for "synthesis":

synthesis

Context sentences for "synthesis" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt ended with a new synthesis: Darwin's ideas and Mendel's ideas blending together.
Skončilo to novou syntézou Darwinových a Mendelových nápadů, které do sebe zapadaly.
EnglishI understand the problems, and we have to find a synthesis and a solution.
Rozumím těmto problémům a my nyní musíme učinit nějaké shrnutí a nalézt řešení.
EnglishYou'll get a new synthesis. Hardy's ideas and Darwin's ideas will be blended together.
Získáme novou syntézu, Hardyho a Darwinovy teorie budou spojeny dohromady.
EnglishThe names of these Member States were published back in June in the Commission's synthesis report.
Jména těchto členských států byla zveřejněna v červnu v souhrnné zprávě Komise.
EnglishIn the 2008 Synthesis report, this was EUR 18 380 363.22, which is under 0.01% of the EU budget.
V souhrnné zprávě za rok 2008 se jednalo o 18 380 363,22 EUR, což je méně než 0,01 % rozpočtu EU.
EnglishThis is why we want signatures at least from Mr Barroso on the synthesis report on annual activities.
Právě z tohoto důvodu chceme, aby byl na souborných zprávách o činnostech za daný rok podepsán alespoň pan Barroso.
EnglishDevelopment and climate protection are not opposites - rather, they must be brought together into a synthesis in Copenhagen.
Rozvoj a ochrana klimatu nejsou v rozporu - v Kodani by měly naopak vytvořit jakousi syntézu.
English(Laughter) That's the synthesis of happiness.
(Smích) Takhle se vyrábí štěstí.
EnglishThe directive voted on today by this House represents the synthesis of four directives on this issue which were in force until today.
Směrnice, o níž jsme dnes v tomto Parlamentu hlasovali, představuje spojení čtyř směrnic, které v této oblasti doposud platily.
EnglishIt is in Annex VI to our Synthesis report and is the 'summary of waivers of recoveries', which actually means an amount of money which is completely and irreversibly lost.
Rád bych tuto velmi složitou oblast vysvětlil pomocí několika čísel.
EnglishFunding for development cooperation requires well-thought-out regulations, and the report provides a synthesis of what our priorities should be when adopting them.
Financování rozvojové spolupráce vyžaduje dobře promyšlené předpisy a zpráva poskytuje souhrn toho, co by mělo při jejich přijímání být našimi prioritami.
EnglishI have taken part in various seminars and conferences and listened carefully to everyone, including through the media, in my search for the best possible synthesis.
Zúčastnil jsem se nejrůznějších seminářů a konferencí a pozorně jsem naslouchal všem argumentům, i těm prostřednictvím médií, v hledání co možná nejlepší syntézy.
EnglishI would like to thank Mrs Hassi who, with the other rapporteurs, has managed to provide a synthesis, to prevent the whole thing from becoming an overdressed Christmas tree.
Rád bych poděkoval paní Hassiové, které se spolu s dalšími zpravodaji podařilo vytvořit syntézu a zabránit, aby se z celé věci stal jen pěkně nazdobený vánoční stromek.
EnglishThis is a synthesis of the replies from the Member States to the questionnaire on criminal law, administrative law, procedural law and fundamental rights in the fight against terrorism.
Jedná se o výtah z odpovědí, které členské státy uvedly v dotazníku o trestním právu, správním právu, procesním právu a základních právech v souvislosti s bojem proti terorismu.