EN

talk {noun}

volume_up
NAŠI ZÁKAZNÍCI HOVOŘÍ O VÝROBCÍCH JABRA
I loved Peter Ward's talk yesterday -- it's not Gaian all the time.
Líbil se mi včerejší proslov Petera Warda -- vždycky to není Gaia.
Having said that, I outlined my talk about five minutes ago.
Naplánoval jsem si svůj proslov před pěti minutami.
This whole talk has just been an excuse to get me to the point where I could say "synecdochically" to all of you.
Tento celý proslov byl takovou záminkou, abych se dostala k bodu kde Vám budu moci říct slovo „synecdochitálně“.
Okay, so that was my Talk delivered in the standard TED way.
Tak to byla moje přednáška, pronesená obvyklým TED způsobem.
And the title of my talk was therefore "Indian innovation from Gandhi to Gandhian engineering."
Také proto se má přednáška jmenovala "Indická inovace, od Gándhího ke gándhíovskému inženýringu."
And so this would be the typical talk I would give.
A tohle by byla typická přednáška, kterou bych měl.
A já jsem tento rozhovor nedělal vždy.
I am finishing up now, Mr President: one cannot talk to the Council about 20% solidarity.
Vážený pane předsedající, svůj příspěvek ukončím slovy: nelze vést rozhovor s Radou o 20% solidaritě.
You talk to a runner, I guarantee, within 30 seconds, the conversation turns to injury.
Když si budete povídat s běžcem, garantuji vám, že během 30 vteřin se rozhovor obrátí ke zraněním.
There can be no talk of maintenance or sustainable forestry management.
O údržbě či udržitelném lesním hospodaření nemůže být řeč.
There has been talk of young people, a lot of which took place just this morning.
Především dnes dopoledne. tu byla řeč o mladých lidech.
Mr President, we always talk about renewable energy when we talk about prices.
Pane předsedající, když je řeč o cenách, tak stále mluvíme o obnovitelné energii.
CS

talk show {feminine}

volume_up
1. "pořad"
talk show
And he was doing the talk show circuit.
Jednou jsem diskutoval v nějaké talk-show a jeden člověk mě vyzýval a ptal se: "Co dělá kazatel k ochraně životního prostředí?"
I was debating the other day on a talk show, and the guy was challenging me and go, "What's a pastor doing on protecting the environment?"

Context sentences for "talk" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishRussia's talk of privileged interests in its neighbourhood is testimony to this.
Ruská prohlášení o privilegovaných zájmech ve své sousedství jsou toho dědictvím.
EnglishInternet means that the program will talk to other computers over the Internet.
Internet znamená, že program bude komunikovat s ostatními počítači přes Internet.
EnglishWell, there are many reasons, and you heard some of them in the short talk today.
Existuje mnoho důvodů a některé z nich jste slyšeli v dnešním krátkém vystoupení.
EnglishToday I want to talk about design, but not design as we usually think about it.
Dnes bych chtěl hovořit o designu, ale ne designu, jak o něm obvykle smýšlíme.
EnglishMr President, we always talk about renewable energy when we talk about prices.
Pane předsedající, když je řeč o cenách, tak stále mluvíme o obnovitelné energii.
English(FR) Mr President, Commissioner, let us talk about the reality of car dealers.
(FR) Pane předsedající, komisaři, promluvme si o realitě obchodníků s automobily.
EnglishShe told me: 'Do not talk to me about online gambling, I have lost EUR 100 000'.
Řekla mi: "Nemluvte mi o hazardních hrách na internetu. Prohrála jsem 100 000 EUR."
EnglishWe thought, what if we made these bacteria so they can't talk or they can't hear?
Řekli jsme si, co kdybychom vytvořili bakterie tak, aby nemohly mluvit nebo slyšet?
EnglishUnfortunately, however when we talk about facts, there is nobody to hear them.
Bohužel, když mluvíme o faktech, zdá se, že není nikdo, kdo by jim naslouchal.
EnglishIf we lose our moral compass, the talk about competitiveness in the social...
Pokud ztratíme náš morální kompas, diskuse o konkurenceschopnosti v sociální...
EnglishThey cannot simply refuse to talk about this and then put the blame on Parliament.
Nemohou jednoduše odmítnout o té věci diskutovat a pak svalovat vinu na Parlament.
EnglishThat is a matter for our individual states to decide when we talk about VAT.
Jde o záležitost našich jednotlivých států, aby se rozhodly, když hovoříme o DPH.
EnglishWhen the soul lies down in that grass, the world is too full to talk about.
Když si duše lehne na tu trávu, svět je příliš plný na to, aby se o něm mluvilo.
EnglishPlease excuse my harsh words, but one can almost talk in terms of a mirage.
Odpusťte mi prosím ta drsná slova, ale mohli bychom mluvit téměř o fata morgáně.
EnglishMy colleague, Mr Giegold, will probably talk more about the Eurobonds later.
Můj kolega, pan Giegold, bude později pravděpodobně více hovořit o eurobondech.
EnglishAny talk of a European social model seems like a step in the wrong direction.
Jakákoli diskuse o evropském sociálním modelu se zdá být krokem nesprávným směrem.
EnglishMadam President, we talk sometimes about grand designs and great plans and ambition.
Paní předsedající, občas hovoříme o velkých návrzích, velkých plánech a cílech.
EnglishOne of these concerns is the talk about creating a civil-law statute of marriage.
Jedna z těchto obav spočívá v debatě o otevření občanskoprávního statutu manželství.
EnglishWe talk about it a lot, but we are not so effective in actually dealing with it.
Hodně se o tom mluví, dosud jsme se s tím však nedokázali účinně vypořádat.
EnglishI therefore feel it is crucial that we not only talk but also take decisions.
Myslím si proto, že je mimořádně důležité nikoli jen hovořit, ale také rozhodnout.

Synonyms (English) for "talk":

talk
talking
English
talks