"to terminate" translation into Czech

EN

"to terminate" in Czech

EN to terminate
volume_up
[terminated|terminated] {verb}

to terminate
Nevertheless, it is these tests that will show whether we need to terminate the contract with the contractor.
Nicméně nám tyto testy ukážou, zda musíme ukončit smlouvu s dodavatelem.
Should he or she report the matter to the police, or terminate the contract?
Měl by věc nahlásit policii nebo ukončit smlouvu?
Reciprocally, the Union may also suspend or terminate the agreement only in respect of all its Member States.
Stejně tak Unie může pozastavit nebo ukončit uplatňování dohody pouze ve vztahu ke všem svým členským státům.
It also seeks to maintain many derogations which should have terminated in 2007 until 2010.
Usiluje také o zachování mnoha výjimek, které by měly postupně končit v letech 2007 až 2010.
Employment contracts for fixed periods of time terminate with the end of the period for which they were concluded, unless decided otherwise in accordance with the Labour Code.
Pracovní smlouvy na dobu určitou končí uplynutím doby,na kterou byly uzavřeny, pokud v souladu se zákoníkem práce není rozhodnuto jinak.
The strong safeguard measures allow the acceptance of the findings of the other competent authorities to be suspended or the Agreement to be terminated should this become advisable.
Účinná ochranná opatření umožňují, bude-li to žádoucí, přestat přijímat zjištění příslušného orgánu druhé strany nebo dohodu vypovědět.
to terminate (also: to complete, to end, to end up, to finish)
to terminate

Context sentences for "to terminate" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe consumer will also have the right to terminate the contract before each yearly payment.
Spotřebitel také bude mít právo na odstoupení od smlouvy před každou roční platbou.
EnglishIt would be possible to terminate the Agreement as a whole or just in part.
Vypovědět by bylo možné celou dohodu, nebo její část.
EnglishThe decision made by the Belarusian authorities to terminate the mission of the OSCE Office is regrettable.
Rozhodnutí běloruských úřadů o ukončení mise úřadu OBSE je politováníhodné.
EnglishIf the product is sold or otherwise transferred to another party, the Warranty will automatically terminate prior to expiration.
Pokud je výrobek prodán nebo převeden na jinou osobu, záruka automaticky zaniká před jejím ukončením.
EnglishIf this is not done, we will start procedures to terminate the ground agreement and draw necessary consequences, including financial ones.
Pokud se toto nestane, zahájíme postup k ukončení základní dohody a vyvodíme náležité důsledky, včetně finančních.
EnglishThis report disgracefully calls for employers to be able to terminate apprenticeship contracts should the apprentices be deemed unsuited to their employment.
Zpráva ostudně žádá, aby zaměstnavatelé mohli vypovědět smlouvy učňům v případě, že je budou považovat za nevhodné pro jejich zaměstnání.
EnglishEmployment contracts for fixed periods of time terminate with the end of the period for which they were concluded, unless decided otherwise in accordance with the Labour Code.
Pracovní smlouvy na dobu určitou končí uplynutím doby,na kterou byly uzavřeny, pokud v souladu se zákoníkem práce není rozhodnuto jinak.
EnglishThe action by the occupying Turkish army of entering a church, forcing the priest to terminate the service and forcing the people attending it to leave, is unacceptable.
Čin okupační turecké armády, která vstoupila do kostela, přinutila kněze k ukončení bohoslužby a vyhnala přítomné účastníky mše, je nepřijatelný.