"tip" translation into Czech

EN

"tip" in Czech

volume_up
tip {noun}
volume_up
tip {adj.}
CS

"tip" in English

EN tip
volume_up
{noun}

tip (also: choice, griffon, steer)
Tip: Visit Google Maps and click the My Location button above the zoom slider.
Tip: Na webu Mapy Google klikněte na tlačítko Moje poloha nad posuvníkem přibližování.
Tip: To search from the Start screen, you don’t even need to open the charms.
Tip: Pokud chcete hledat na úvodní obrazovce, ani nemusíte otevírat ovládací tlačítka.
Tip: If you're using Chrome OS, you can use the guest browsing feature as an alternative to incognito mode.
Tip: Jestliže používáte operační systém Chrome OS, můžete využít funkci prohlížení v roli hosta.
tip
tip (also: contact, touch)
tip (also: edge, toll, arris)
tip (also: apex, cusp, peak, pike)
tip (also: butt, end, ending, exit)
tip (also: bump, crash, impact, jolt)
tip (also: feather, spring)
On the Pen toolbar, you can choose one of several pens or highlighters that have different settings for ink color, ink thickness, and tip style.
Na panelu nástrojů Pero můžete vybrat jedno či více per nebozvýrazňovačů s různým nastavením pro inkoust, barvu, tloušťku inkoustu a styl hrotu pera.
tip (also: artifice, caper, gag, ploy)
tip (also: pourboire)
tip (also: acme, apex, apogee, climax)
However, these are just the tip of the iceberg.
Tyto dvě oblasti však představují jen vrchol ledovce.

Context sentences for "tip" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt's the reason that the tip of the Washington Monument is made of aluminum.
To je také důvod, proč je špička Washingtonského památníku vyrobena z hliníku.
EnglishIf I may give you a personal tip, leave Bernard Kouchner behind in Paris this time.
Pokud vám mohu dát malou osobní radu, nechte tentokrát Bernarda Kouchnera v Paříži.
EnglishThey're found everywhere on the planet except for the Arctic and the southern tip of South America.
Lze je nalézt kdekoli na planetě kromě Arktidy a jižního cípu Jižní Ameriky.
EnglishIf you need to free more space (the drive is still marked red), go to the next tip.
Pokud potřebujete uvolnit další místo (jednotka je stále označena červeně), přejděte k následujícímu tipu.
EnglishLet me say that when it comes to treatment of the Slovak minority, this act is only the tip of the iceberg.
Upozorňuji, že tento akt je jen špičkou ledovce v zacházení se slovenskou menšinou.
EnglishThere has been a lot of talk in the press about bankers' bonuses, but they are only the tip of the iceberg.
V tisku se hodně psalo o bonusech bankéřů, ale ty jsou pouze špičkou ledovce.
EnglishI know that illegal logging is just the visible tip of the iceberg.
Jsem si vědom toho, že nezákonná těžba je jen vrcholem ledovce.
EnglishWe saw a waste tip in a national park on top of Mount Vesuvius.
V národním parku na vrcholu hory Vesuv jsme viděli skládku.
EnglishBut the direct costs are really only the tip of the iceberg.
Ale, vzhledem k postupu daní, jsou tyto náklady zanedbatelné.
EnglishSo if I squeeze the base, the bands go from base to tip.
Když ho zmáčknete ve spodní části, pruhy jdou odspodu ke špičce.
EnglishThe only thing that might tip you off is the round window.
Jediná věc, která by vás mohla zaskočit, je to kulaté okno.
EnglishAt a certain stage, it will then tip over into another state.
V určité fázi se pak překlopí do jiného stavu.
EnglishOn a tip from a friend, she contacted the French universal service provider to enquire about getting a screen reader.
Na radu své přítelkyně kontaktovala poskytovatele všeobecných služeb s žádostí o hlasovou čtečku.
EnglishIt was off the south-eastern tip of the rock in the Mediterranean Sea, and that should be clear on the record here.
Bylo to na jihovýchodní špičce skály ve Středozemním moři, a to by mělo být v záznamu jasně uvedeno.
EnglishTap the desired color, thickness, and tip style.
Klikněte na požadovanou barvu, tloušťku a styl hrotu.
EnglishIt does not bear thinking about that the ensnared MEPs are only the tip of the iceberg here in the European Parliament.
Pomyšlení, že chycení poslanci jsou jen zde v Evropském parlamentu špičkou ledovce, je nesnesitelné.
EnglishGreece is one of them; it is the tip of the iceberg.
Řecko je jedním z nich, je špičkou ledovce.
EnglishHe's managed to grab a tip of these worms.
Dokáže chňapnout za vyčuhující tělíčka těch červů.
EnglishI wonder whether this is the tip of the iceberg.
Zajímalo by mne, zda je toto špička ledovce.
EnglishIf I squeeze the tip, they go from tip to base.
Pokud stisknete špičku, jdou od špičky dolů.