"tourism industry" translation into Czech

EN

"tourism industry" in Czech

EN tourism industry
volume_up
{noun}

1. "business"

tourism industry
volume_up
turistický průmysl {m}

Similar translations for "tourism industry" in Czech

tourism noun
industry noun

Context sentences for "tourism industry" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFor many regions, the tourism industry is an important contributor to local GDP.
Odvětví cestovního ruchu je pro mnohé oblasti důležitým zdrojem příjmů pro místní HDP.
EnglishPoliticians need to acknowledge the great importance of the tourism industry to Europe.
Politici si musí uvědomit obrovský význam cestovního ruchu pro Evropu.
EnglishImportant areas such as tourism and industry were severely damaged.
Důležitá odvětví, jako cestovní ruch a průmysl, zaznamenala značné škody.
EnglishIt is estimated that the tourism industry produces more than 5% of the EU's Gross Domestic Product.
Odhaduje se, že odvětví cestovního ruchu tvoří více než 5 % hrubého domácího produktu EU.
EnglishHowever, since the entry into force of this directive, the tourism industry and relative demand have changed significantly.
Nicméně od jejího vstupu v platnost došlo v odvětví cestovního ruchu a relativní poptávky k významným změnám.
EnglishAfter all, the more people who visit the EU, the better they can see how we live, and, at the same time, our tourism industry will profit from it.
Přitom čím více lidí EU navštíví, tím lépe mohou poznat, jak žijeme, a zároveň podpoří cestovní ruch.
EnglishA high level of training and overall satisfaction among employees in the tourism industry is what is needed to guarantee satisfied guests.
Pro uspokojení hostů je potřebná vysoká úroveň odborné přípravy a celková spokojenost zaměstnanců v cestovním ruchu.
EnglishThe June List is opposed to any attempt by the EU institutions to include the tourism industry within its legislative competence.
Strana Junilistan se staví proti všem pokusům institucí EU začlenit průmysl cestovního ruchu do svých legislativních pravomocí.
EnglishIn this way, the statistics collected can be a useful tool for supporting the decision maker in the tourism industry.
V tom případě mohou být shromažďované statistické údaje užitečným nástrojem podpory subjektů přijímajících rozhodnutí v odvětví cestovního ruchu.
EnglishWith about 1.8 million small and medium-sized enterprises, the estimated contribution of the tourism industry to European GDP in the EU is more than 5%.
S přibližně 1,8 milionu malých a středních podniků se odhaduje, že odvětví evropského cestovního ruchu tvoří více než 5 % HDP EU.
English(GA) Mr President, I welcome these proposals and I think they will grow and develop the tourism industry, something which is much needed these days.
(GA) Pane předsedající, vítám tyto návrhy a domnívám se, že posílí a rozvinou odvětví cestovního ruchu, což je v této době velmi potřebné.
EnglishThe modernization of ports infrastructure can contribute to the promotion and development of the tourism industry, production sector and local markets.
Modernizace infrastruktury v těchto přístavech může přispět k podpoře a rozvoji odvětví cestovního ruchu, sektoru výroby a místních trhů.
EnglishI do not believe that you want the Union to intervene in the protection and improvement of human health, industry, culture, tourism, education or sport.
Nevěřím tomu, že chcete, aby Unie zasahovala do ochrany a zlepšování lidského zdraví, průmyslu, kultury, cestovního ruchu, vzdělávání, nebo sportu.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, the European tourism industry, like many other economic sectors, has to face the ever greater challenge of globalisation.
Pane předsedající, dámy a pánové, pro evropský průmysl cestovního ruchu, tak jako pro mnoho jiných odvětví ekonomiky, je globalizace stále větší výzvou.
EnglishThe tourism industry has to develop in competition with the tourism activities of other countries, and each country must be left free to form its own policy.
Odvětví cestovního ruchu se musí rozvíjet v rámci soutěže s činnostmi cestovního ruchu jiných zemí a každá země musí mít volnost utvořit si vlastní politiku.
English. - Mr President, this debate comes at a very timely juncture for tourism, the air travel industry and consumer protection.
jménem skupiny S&D. - Pane předsedající, tato rozprava je velice aktuální v tomto zvláště důležitém okamžiku pro cestovní ruch, leteckou dopravu i ochranu spotřebitele.
EnglishIn this way, the Union can help to enhance the competitiveness of the tourism industry, which is a significant economic factor and an even more significant source of employment.
Tak může Unie pomoci zlepšit konkurenceschopnost sektoru cestovního ruchu, který je významným hospodářským faktorem a ještě významnějším zaměstnavatelem.
EnglishI hope we will approve the text, because it represents a huge step forward for consumer rights in Europe and will give the European tourism industry an enormous boost.
Doufám, že daný text schválíme, neboť se jedná o významný krok kupředu v oblasti evropských spotřebitelských práv, který dodá evropskému cestovnímu ruchu obrovský impuls.
EnglishThe tourism industry plays an important role in the economies of every European nation and is absolutely vital in many rural areas such as the Scottish Highlands and Islands.
Odvětví cestovního ruchu hraje důležitou roli v hospodářství každé evropské země a zcela na něm závisí mnoho venkovských oblastí, jako je Skotská vysočina a skotské ostrovy.