"towards" translation into Czech

EN

"towards" in Czech

EN towards
volume_up
{preposition}

towards (also: to)
volume_up
k {prp.} (3. p.)
Is it heading towards a multicultural Europe or towards a pan-Islamic state?
Směřuje k multikulturní Evropě nebo k panislámskému státu?
Our responsibility to ourselves, as Europeans, is not to be obliging towards anyone.
Naše odpovědnost k sobě samým jako k Evropanům nemá být k nikomu úslužná.
The same drives that we see towards ubiquity, towards diversity, towards socialization, towards complexity.
Vidíme posun směrem k všudypřítomnosti směrem k různorodosti, společenskosti, a komplexitě.
towards (also: to)
volume_up
ke {prp.} (3. p.)
Research in the construction sector is moving towards a greener approach to building.
Výzkum v oblasti stavebnictví směřuje k ekologičtějšímu přístupu ke stavění.
It undoubtedly makes it easier to move towards a compromise text.
Nepochybně je díky tomu jednodušší postupovat dále ke kompromisnímu textu.
There are worrying tendencies towards increased tensions and conflict.
Vyskytují se zde znepokojující sklony ke zvyšujícímu se napětí a konfliktům.
towards (also: for, of, on, onto)
volume_up
na {prp.}
My final point is that we are not only looking towards the east, but also towards the south.
Mou poslední poznámkou je, že se nedíváme pouze směrem na východ, ale také směrem na jih.
Training must be geared towards the needs of the market and prepare young workers.
Školení musí být zaměřeno na potřeby trhu a na přípravu mladých pracovníků.
Furthermore, there is a trend towards targeting the classical supply chain.
Kromě toho existuje trend zaměřený na klasický dodavatelský řetězec.
towards (also: toward)
The same drives that we see towards ubiquity, towards diversity, towards socialization, towards complexity.
Vidíme posun směrem k všudypřítomnosti směrem k různorodosti, společenskosti, a komplexitě.
Secondly, diversification, and especially a move towards renewable energy sources.
Zadruhé, diverzifikace, a zejména posun směrem k obnovitelným zdrojům energie.
Today, it has taken a giant stride forward towards a unitary registration system.
Dnes jsme učinili obrovský krok směrem k jednotnému registračnímu systému.
towards
volume_up
vůči {prp.} (3. p.)
European solidarity is not working - either towards the new Member States or towards Greece.
Evropská solidarita nefunguje - ani vůči novým členským státům, ani vůči Řecku.
This is our commitment towards our own citizens and towards the people of Egypt.
Takový je náš závazek vůči našim občanům a vůči obyvatelům Egypta.
These affect everyone, but they are particularly discriminatory towards women.
Tyto politiky ovlivňují každého, zvláště jsou však diskriminační vůči ženám.
towards
My final point is that we are not only looking towards the east, but also towards the south.
Mou poslední poznámkou je, že se nedíváme pouze směrem na východ, ale také směrem na jih.
Inevitably, the ongoing turbulence demands a refocusing of ENP priorities towards the South.
Probíhající nepokoje nevyhnutelně vyžadují přeorientování priorit evropské politiky sousedství směrem na jih.
A few days later they withdrew, that is to say they were pushed eastwards towards the Chad-Sudan border.
O několik dní později se stáhli, přesněji řečeno, byli zatlačení směrem na východ k čadsko-súdánské hranici.
towards
The cultural elements of the various countries can be used as bridges towards peaceful cooperation with a view to stability.
Kulturní součásti různých zemí mohou být využity jako mosty k pokojné spolupráci za účelem stability.
I agree, lastly, on the need to work towards a single patent court system, in order to standardise rights at supranational level.
Souhlasím rovněž s tím, že je třeba usilovat o jednotné řešení sporů týkajících se patentů za účelem standardizace práv na nadnárodní úrovni.
I urge the EU institutions to redouble efforts and use all tools of diplomacy and cooperation assistance available to them to work towards the abolition of the death penalty
Vyzývám orgány EU, aby znásobily své úsilí a používaly všech nástrojů diplomacie, pomoci a spolupráce, které jim jsou dostupné, a pracovaly za účelem zrušení trestu smrti.
towards (also: to)
volume_up
ku {prp.} (3. p.)
We must put a stop to this headlong flight towards globalised free trade, which benefits no one, except perhaps China.
Musíme ukončit tento střemhlavý let za globalizovaným volným obchodem, který není ku prospěchu nikomu, snad s výjimkou Číny.

Context sentences for "towards" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe must row together, otherwise the European Union may slide towards irrelevance.
Musíme pádlovat společně, jinak může Evropská unie sklouznout do bezvýznamnosti.
EnglishOn postal services we are moving towards a final package for full market opening.
V oblasti poštovních služeb připravujeme konečný balíček pro úplné otevření trhu.
EnglishI therefore feel that the country should continue towards achieving this goal.
Myslím si proto, že by tato země měla i nadále usilovat o dosažení tohoto cíle.
EnglishThere is a risk that we will see a race towards the lowest level of consumer rights.
Existuje riziko, že budeme svědky závodů o co nejnižší úroveň práv spotřebitele.
EnglishThey contain essential elements towards which we in the European Union are striving.
Obsahují základní prvky, které jsou předmětem naší snahy v rámci Evropské unie.
EnglishWe swivel towards each other, we do what we call the "anchoring gaze" and we talk.
Otočíme se proti sobě, a děláme to, čemu říkáme "upřený zakotvený pohled" a mluvíme.
EnglishWe want the countries of the region to move towards a common European future.
Chceme, aby se země této oblasti posunuly blíž společné evropské budoucnosti.
EnglishWe need to move towards more sustainable agriculture, which means greater efficiency.
Musíme usilovat o udržitelné zemědělství, což znamená snažit se o vyšší účinnost.
EnglishWe should direct our efforts, thinking, programmes and campaigns towards this.
Tímto směrem bychom měli nasměrovat své snahy, myšlení, programy a kampaně.
EnglishThe resulting proposal is therefore largely discriminatory towards such smaller towns.
Výsledný návrh je proto do značné míry diskriminující právě pro tato menší města.
EnglishAccordingly, we need to move towards a harmonised system, and the sooner the better.
Proto musíme usilovat o vytvoření harmonizovaného systému, a to čím dříve tím lépe.
EnglishEurope must work towards creating a viable venture capital market as a priority.
Evropa musí přednostně usilovat o vytvoření životaschopného trhu s rizikovým kapitálem.
EnglishI hope that this is the sort of scientific cooperation we are now moving towards.
Doufám, že toto je druh vědecké spolupráce, kde se nyní pohybujeme vpřed.
EnglishPeople say you go to sleep, but you really don't go to sleep, you go towards sleep.
Říkáme, že jdeme spát, ale ve skutečnosti se spánku postupně přibližujeme.
EnglishI am sympathetic towards anyone who takes action against Islamic extremists.
Já sympatizuji s každým, kdo podniká kroky proti islamistickým extremistům.
EnglishI think it would be helpful to work determinedly towards these specific objectives.
Myslím si, že by bylo užitečné cílevědomě usilovat o dosažení těchto konkrétních cílů.
EnglishI would like to stress the three most important pillars of our policy towards Kosovo.
Rád bych zdůraznil tři nejdůležitější pilíře naší politiky v oblasti Kosova.
EnglishI welcome the country's efforts towards accession and hope for these to continue.
Vítám úsilí této země o přistoupení a doufám, že v něm bude pokračovat.
EnglishAnd you'll notice that there's a very heavy bias towards North America and Western Europe.
Všimněte si obrovské nevyváženosti ve prospěch Severní Ameriky a Západní Evropy.
EnglishFinally, much work remains to be done together towards creating a Europe of citizens.
Závěrem dodávám, že vytvoření Evropy občanů bude vyžadovat hodně naší společné práce.

Other dictionary words