"transaction" translation into Czech

EN

"transaction" in Czech

EN transaction
volume_up
{noun}

1. general

transaction
To help ensure that an online transaction is secure, look for the following:
Následující informace vám mohou pomoci zajistit, že online transakce bude zabezpečená:
Transaction records are being broken in purchases of soya, maize and wheat.
U nákupů sóji, kukuřice a pšenice byly zaznamenány rekordní transakce.
You may need an international credit card to complete the transaction.
K dokončení transakce můžete potřebovat mezinárodní platební kartu.
transaction (also: act, action, behaviour, deal)
Firstly: during the six months of your Presidency, do you wish to bring back to the negotiating table the introduction of a Tobin-type carbon tax on financial transactions?
Za prvé, hodláte v průběhu svého půlročního předsednictví vrátit do jednání otázku zavedení "Tobinovy" daně z uhlíku na finanční transakce?
transaction (also: act, action)

2. "business transaction"

transaction (also: commerce, deal, shop, store)
No action either to check that there is real trade behind the virtual transactions.
Nevyvíjí se žádná činnost na kontrolu toho, že za virtuálními transakcemi existuje skutečný obchod.
Cross-border commercial transactions and online transactions are now harmonised, so ensuring greater security and transparency for EU consumers and businesses.
Přeshraniční obchod a transakce po internetu jsou nyní harmonizovány, což zajistí větší bezpečnost a transparentnost pro evropské spotřebitele i podniky.
A whole series of issues directly concern consumers, from the defect-free condition of products purchased, to confidence in transactions to on-line shopping and advertising.
Spotřebitelů se přímo týká celá řada otázek od nezávadnosti výrobků, které kupují, přes důvěru v obchod až po nakupování on-line a reklamu.

Synonyms (English) for "transaction":

transaction

Context sentences for "transaction" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe have withdrawn Amendment 25, which related to the financial transaction tax.
Stáhli jsme zpět pozměňovací návrh 25 související s daní z finančních transakcí.
EnglishThe amount is limited to €1,000 for any given party/transaction on any one day.
Limit směňované částky je 1000 EUR na jakoukoli transakci jedné strany v daný den.
EnglishThe Tobin tax is one model of a financial transaction tax which has been proposed.
Tobinova daň je jedním modelem daně z finančních transakcí, který byl navržen.
EnglishThe Commission should quickly submit a proposal for the European transaction tax.
Komise by měla rychle předložit návrh evropské daně z finančních transakcí.
EnglishWe proposed the introduction of a financial transaction tax to finance this.
Navrhli jsme, aby k jeho financování byla zavedena daň z finančních transakcí.
EnglishI would, however, like to add one more comment regarding the transaction tax.
Rád bych však doplnil ještě jednu poznámku týkající se daně z finančních transakcí.
EnglishSome of these resources are intended to come from a financial transaction tax (FTT).
Některé z těchto zdrojů by měly pocházet z daně z finančních transakcí (FTT).
EnglishMr President, I rise to speak in favour of the financial transaction tax (FTT).
Pane předsedající, chtěl bych se vyjádřit pro daň z finančních transakcí.
EnglishThe financial transaction tax would provide a potent new source of development funding.
Daň z finančních transakcí může přinést nový silný zdroj financování rozvoje.
EnglishMy concerns are twofold with this financial transaction tax resolution as it stands.
Mé znepokojení ohledně předloženého usnesení o daních z finančních transakcí je dvojí.
EnglishWe need a cure, a financial transaction tax, which is why I voted in favour.
Potřebujeme lék, daň z finančních transakcí, a proto jsem hlasoval pro.
EnglishThere are sometimes very high transaction fees for cashing a cheque from another EU country.
Za vyplacení šeku z jiné země EU se někdy účtují velmi vysoké transakční poplatky.
English(FI) Mr President, I am in favour of the introduction of a global transaction charge.
(FI) Pane předsedající, jsem pro zavedení celosvětové daně z transakcí.
EnglishIf you'd still like to complete the transaction, please place a new order.
Pokud přesto chcete danou transakci provést, zadejte novou objednávku.
English. - I abstained from the vote on Amendment 8 on a financial transaction tax.
písemně. - Zdržel jsem se hlasování o pozměňovacím návrhu 8 o dani z finančních transakcí.
EnglishGoogle Wallet stores your payment information, transaction history, offers and more.
Peněženka Google uchovává vaše platební údaje, historii transakcí, nabídky a další informace.
EnglishI do not know whether you are still pursuing the financial transaction tax.
Nevím, jestli stále máte v úmyslu zavést daň z finančních transakcí.
EnglishThe Left has supported the introduction of a financial transaction tax for many years.
Levice podporuje zavedení daně z finančních transakcí již mnoho let.
EnglishThe financial transaction tax is not a tax on the financial sector; it is another indirect tax.
Daň z finančních transakcí není zdaněním finančního sektoru. Je to další nepřímá daň.
EnglishHowever, I do not believe that the introduction of a financial transaction tax is the solution.
Nedomnívám se však, že by řešením bylo zavést daň z finančních transakcí.