EN

transfer {noun}

volume_up
However, the transfer of aggregate data is certainly going overboard.
Hromadný přenos údajů nepochybně překračuje přijatelné meze.
The data transfer must be justified and take place in a transparent manner.
Přenos údajů musí být odůvodněný a musí proběhnout transparentně.
Trade in services also means a knowledge transfer between countries and citizens.
Obchod se službami zároveň znamená přenos vědomostí mezi zeměmi a občany.
The specific transfer conditions depend on the type of share involved.
Specifické podmínky převodu závisejí na typu akcií, jichž se převod týká.
Retiring business owners need to plan the transfer of their business in advance.
Podnikatelé, kteří odcházejí do důchodu, si musí převod svého podniku naplánovat předem.
It also entails a transfer of funds from the agricultural budget to rural development.
Dále vyžaduje převod finančních prostředků z rozpočtu zemědělství do oblasti rozvoje venkova.
CS

transfery {masculine plural}

volume_up
V rámci vnitrostátního rozpočtu jde především o sociální transfery, o spotřebu.
National budgeting is mainly about social transfers, about consumption.
Peněžní transfery mezi dárcem a příjemcem jsou nepřijatelné.
Transfers of money between donor and recipient are unacceptable.
V tomto ohledu se liší od vnitrostátních rozpočtů, ve kterých jde především o sociální transfery.
In this, it differs from national budgets, which are mainly about social transfers.

Context sentences for "transfer" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishA last word: we also very much focus on the call for enhanced technology transfer.
Poslední slovo: velmi se také zaměřujeme na výzvy k většímu transferu technologií.
EnglishThey could also transfer their registered office to any Member State they choose.
Mohly by také přemisťovat své sídlo do kteréhokoli členského státu, který si zvolí.
EnglishIt's one of the easiest ways to transfer files and settings to your new computer.
Je to jeden z nejjednodušších způsobů přenosu souborů a nastavení do nového počítače.
EnglishA standard USB cable cannot be used to transfer files and settings between computers.
Pro přenos souborů a nastavení mezi počítači nelze použít standardní kabel USB.
EnglishThis House has always been highly critical of the use and transfer of PNR data.
Tato sněmovna vždy zaujímala velmi kritický postoj k používání a předávání údajů PNR.
EnglishThis is based on a contract on the transfer of stock or other participatory securities.
Zde je základem smlouva o převodu akcií nebo jiných účastnických cenných papírů.
EnglishRetiring business owners need to plan the transfer of their business in advance.
Podnikatelé, kteří odcházejí do důchodu, si musí převod svého podniku naplánovat předem.
EnglishGermany does not allow Bulgarian nationals to transfer unemployment benefits there yet.
Německo bulharským občanům ještě stále převod dávek v nezaměstnanosti nepovoluje.
EnglishTrade in services also means a knowledge transfer between countries and citizens.
Obchod se službami zároveň znamená přenos vědomostí mezi zeměmi a občany.
EnglishThis is because you can transfer program settings, but not the programs that use them.
Důvodem je, že lze přenést nastavení programů, ale ne programy, které je používají.
EnglishIf we transfer sums from one programme to another, we run the risk of undermining both.
Budeme-li převádět peníze z jednoho programu do druhého, hrozí podkopání obou.
EnglishThe transfer to the budgetary authorities is currently being initiated.
V současné době se začínají finanční prostředky převádět do rozpočtových orgánů.
EnglishYou'll also need to install Windows Easy Transfer on your old computer.
Do starého počítače je také nutné nainstalovat program Migrace profilu uživatele.
EnglishWe have talked a lot about the transfer of aggregated data, so-called bulk data transfers.
Hodně jsme hovořili o přenosu úhrnných údajů, o tzv. hromadných přenosech údajů.
EnglishWe need to have clear rules on third-country transfer and we need to be proportionate.
Potřebujeme jasná pravidla pro předávání třetím zemím a musíme zachovat přiměřenost.
EnglishAll efforts should now be focused on the achievement of a peaceful transfer of power.
Veškeré úsilí by nyní mělo být zaměřeno na dosažení pokojného předání moci.
EnglishWe should find out what they're doing and transfer that skill to other people."
Měli bychom zjistit, jak to dělají, a předat tyto schopnosti dalším."
EnglishWe must get ready for them just like we get ready to implement a transfer.
Musíme se na ně připravit stejně, jako se připravujeme na postup přenosu.
EnglishSelect the same method of transfer, and then follow the instructions on the screen.
Vyberte stejnou metodu přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.
EnglishNow that you've made the necessary preparations, you're ready for a transfer.
Teď, když jste provedli potřebné přípravy, jste připraveni na migraci.