EN

to transmit [transmitted|transmitted] {verb}

volume_up
The chip, only a few millimetres wide, can contain, receive and transmit information without any cable connection.
Čip, který je široký jen několik milimetrů, je schopný uchovávat, přijímat a vysílat informace bez jakéhokoliv kabelového spojení.
Amongst others, we will transmit TV and radio clips produced by Parliament to illustrate the priority topics of the European elections on Europe by satellite and EU Tube.
Budeme vysílat i televizní a rozhlasové spoty vyrobené zde v Parlamentu, které budou dokreslovat prioritní témata evropských voleb pro Evropu, přes satelitní vysílání a na EU Tube.
CS

Transmit {proper noun}

volume_up
1. military
Transmit
volume_up
Tx {pr.n.} [abbr.]

Context sentences for "to transmit" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

Englishcan theoretically transmit data at up to 150 Mbps, 300 Mbps, 450 Mbps, or 600 Mbps.
teoreticky přenášet data až rychlostí 150 Mb/s, 300 Mb/s, 450 Mb/s nebo 600 Mb/s.
EnglishAnd with these mobile phones, we transmit more than 600 terabytes of data every month.
A prostřednictvím mobilních telefonů přeneseme více než 600 terabajtů dat každý měsíc.
EnglishThis is the strap that people use to transmit heart-rate data to their Nike+ system.
Toto je popruh, který lidé používají k přenosu údajů o srdečním tepu do svého Nike+ systému.
Englishcan transmit data at up to 150 Mbps, 300 Mbps, 450 Mbps, or 600 Mbps
přenášet data při rychlostech až 150 Mb/s, 300 Mb/s, 450 Mb/s nebo 600 Mb/s
Englishcan transmit data at up to 150 Mbps, 300 Mbps, 450 Mbps, or 600 Mbps
přenášet data rychlostí až 150 Mb/s, 300 Mb/s, 450 Mb/s nebo 600 Mb/s.
EnglishCopy, save, download, distribute, transmit or manipulate the photographic imagery.
Kopírovat, ukládat, stahovat, distribuovat nebo odesílat fotografické snímky nebo s nimi manipulovat.
EnglishAnd you only have to notice, where we have light, there is a potential way to transmit data.
Musíte si uvědomit, že kde je světlo, tam je potenciál přenosu dat.
EnglishThe Commission will now transmit the proposal to the Council of Ministers to decide.
Komise nyní tento návrh zašle k rozhodnutí Radě ministrů.
English(Applause) Okay, seriously, HIV is actually not that easy to transmit sexually.
HIV ve skutečnosti není tak snadno přenosný sexuálně.
EnglishThe EU has to be able to receive as well as transmit.
EU musí být schopna fungovat nejen jako vysílač, ale také jako přijímač.
EnglishNow the way that plants transmit that information is through pollen.
Způsob, kterým rostliny přenášejí tuto informaci je pyl.
EnglishIt's serving the purpose of illumination, but at the same time, we are able to transmit this data.
Koná to funkci osvětlení, ale zároveň dochází k přenosu dat.
EnglishDon't transmit viruses, worms, defects, Trojan horses, malware, or any other items of a destructive nature.
Je zakázán přenos virů, červů, závad, trojských koňů, malwaru a jiných dat destruktivní povahy.
EnglishAnd this light can be used to transmit wireless data that these things [use] to communicate with each other.
A toto světlo může být použito k přenosu dat, která jsou používána ke komunikaci mezi zařízeními.
EnglishIt is for the presidency of this House to transmit our discontent to the presidency of the European Union.
Je to věc předsednictví této sněmovny, aby tlumočilo naši nespokojenost předsednictví Evropské unie.
EnglishFinally, when does the Commission plan to transmit to Parliament the revised regulation for the next phase of GSP?
A konečně, kdy hodlá Komise předat Parlamentu revidované nařízení pro příští fázi systému GSP?
EnglishIt is beyond the direct influence of EU policies and can transmit a risk of widespread financial instability.
Tento se vymyká přímému vlivu politik Evropské unie a může být zdrojem rozsáhlé finanční nestability.
EnglishThe crucial question is this: how can we transmit our values without denying our own interests in the matter?
Zásadní otázka zní takto: jak můžeme přenést naše hodnoty, aniž bychom při tom popřeli své vlastní zájmy?
EnglishIt uses RFID (radio frequency identification) technology to receive and transmit information wirelessly.
Pro bezdrátový příjem a přenos informací využívá technologii RFID (identifikace na základě radiové frekvence).
EnglishAnd you are still able to transmit data -- that's possible.
Ale můžete ho ztlumit tak, že vypadá vypnuté.

Synonyms (English) for "transmitting":

transmitting
transmitted