"unknown" translation into Czech

EN

"unknown" in Czech

CS

EN unknown
volume_up
{adjective}

unknown
volume_up
neznámá {adj. f}
For them, the Union is distant and unknown, even though they feel that they need it.
Pro ně je Unie vzdálená a neznámá, i když mají pocit, že ji potřebují.
This is done in some Member States, but in others it is completely unknown.
V některých členských státech se tak děje, v jiných je však tato oblast úplně neznámá.
The majority of the victims of the theocratic regime in Iran are unknown.
Většina obětí teokratického režimu v Íránu je neznámá.
Modern terrorism has given rise to a hitherto unknown phenomenon - that of the stateless soldier.
Moderní terorismus s sebou přinesl dosud neznámý fenomén vojáka bez státní příslušnosti.
The website is unknown, and the service can't categorize it with a high enough confidence level.
Web je neznámý a služba jej nemůže s dostatečnou úrovní spolehlivosti zařadit do žádné kategorie.
This is a percentage which is unknown in our European countries, thank God.
To je podíl, který je v našich evropských zemích díkybohu neznámý.

Context sentences for "unknown" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI think we should be clear that we are moving into more or less unknown territory.
Myslím, že bychom si měli ujasnit, že se vydáváme na více méně neznámé území.
EnglishIf Device Manager cannot identify the device, it will label it an unknown device.
Pokud nelze ve Správci zařízení určit zařízení, bude označeno jako neznámé.
EnglishAll of the items in "Unknown Album" become part of "Definitive Collection."
All of the items in "Unknown Album" become part of "Definitive Collection."
EnglishI think it is highly improper, therefore, to take a vote on this unknown, undebated motion.
Domnívám se, že je velmi nevhodné hlasovat o tomto neznámém a neprojednaném návrhu.
EnglishSo, hers is just a truly inspiring story -- unknown, but inspiring story.
Její příběh je vážně inspirativní -- anonymní, ale inspirativní příběh.
EnglishThat means the whole universe, known things and unknown things.
Všechny jsou naprosto přijmuty protože objevíte svou veškerost uvnitř sebe sama.
EnglishTheir needs are largely unknown and ignored and their voices are not heard.
Jejich potřeby jsou z velké části neznámé a ignorované a jejich hlasy zůstávají nevyslyšeny.
EnglishThis is where the last little nugget of totally unknown territory remains on this planet.
Tohle je poslední malé místo na naší planetě, jenž je naprosto neznámé.
English. - (PT) It is true that the long-term consequences of GMO technology are still unknown.
písemně. - (PT) Je pravda, že dlouhodobé důsledky GMO technologie stále neznáme.
EnglishAll of the items in "Unknown Album" become part of "Giant Steps."
Všechny položky v albu Neznámé album se stanou součástí alba Giant Steps.
EnglishSince then he has been kept in detention in unknown conditions and deprived of his personal rights.
Od té doby je držen ve vězení v neznámých podmínkách, připraven o svá osobní práva.
EnglishThere is a worrying cloak of secrecy over certain still unknown details of the agreement.
Je tu znepokojující rouška tajemství, která zahaluje některé, dosud neznámé podrobnosti dohody.
EnglishExotic products, unknown even to their creators, flooded the markets.
Exotické produkty, které neznali ani jejich tvůrci, zaplavily trhy.
EnglishMany remain unknown, but the bravery and devotion of all of them deserve to be remembered.
Mnozí zůstávají neznámí, ale statečnost a oddanost každého z nich si zaslouží být připomínána.
EnglishIn earlier times, however, cases were largely unknown and civil society was not as active.
V dřívějších dobách se ale o případech tolik nevědělo a občanská společnost nebyla tak aktivní.
EnglishOn 6 November 2010 in Moscow, unknown assailants inflicted a savage beating on the journalist Oleg Kashin.
Dne 6. listopadu 2010 neznámí útočníci v Moskvě surově zbili novináře Olega Kašina.
EnglishAll of the items in "Unknown Album" become part of "Giant Steps."
Všechny položky Alba bez názvu se stánou částí alba Giant Steps.
EnglishBetter an EU deal with real safeguards than bilateral agreements with unknown consequences.
Je lepší mít dohodu na úrovni EU se skutečnými zárukami než dvoustranné dohody s neznámými důsledky.
EnglishFor example, drag "Unknown Album" on top of the album "Giant Steps."
Přetáhněte například Album bez jména na album Giant Steps.
EnglishIf your device is not listed here, it might be listed as an Unknown Device under Other Devices.
Pokud zde není zařízení uvedeno, může být uvedeno jako neznámé zařízení v kategorii Další zařízení.