"unusual" translation into Czech

EN

"unusual" in Czech

CS

EN unusual
volume_up
{adjective}

unusual (also: different, exotic, extraordinary, funny)
Now, social engineering is generating an unusual paradox in the Union.
Nyní sociální inženýrství vytváří v Unii neobvyklý rozpor.
Ladies and gentlemen, that is not an unusual story.
Dámy a pánové, tohle není neobvyklý příběh.
Coral is a very beautiful and unusual animal.
Korál je nádherný a neobvyklý živočich.
The situation is unusual, because it is not the result of strikes, but of a natural disaster caused by the eruption of a volcano in Iceland.
Tato situace je mimořádná, protože není výsledkem stávek, ale je výsledkem přírodní katastrofy způsobené sopečným výbuchem na Islandu.
unusual (also: exceptional, rare, singular, special)

Synonyms (English) for "unusual":

unusual
English
usual
English

Context sentences for "unusual" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNow I'd like to impress upon you how unusual it is that we can hear music.
To, na co jsem vás chtěl upozornit, je, jak je zvláštní, že dokážeme slyšet hudbu.
English(Laughter) So she's noticed the unusual thing, but she's gone back to her normal life.
(Smích) Všimla si tedy něčeho neobvyklého, ale vrátila se k tomu, co dělala předtím.
EnglishThere may well be other reasons for these unusual climatic events and droughts.
Mohou existovat i jiné důvody výskytu těchto neobvyklých klimatických jevů a období sucha.
EnglishIf you have a €2 coin with an unusual national side, it may be a commemorative coin.
Máte-li minci 2 € s neobvyklou národní stranou, může se jednat o oběžnou pamětní minci.
EnglishI would also say the Commission has responded to the financial crisis with unusual speed.
Také bych ráda řekla, že Komise na finanční krizi odpověděla neobvykle rychle.
EnglishIn Member States with high levels of emigration, this phenomenon is by no means unusual.
V členských zemích s vysokou mírou emigrace není tento jev zjevně ničím výjimečným.
EnglishEven though this one is kind of unusual, I want you to think about your own journey.
A přestože je trochu neobvyklá, chtěl bych, abyste podobně přemýšleli o své vlastní cestě.
EnglishWe had had a wonderful life there, and we decided to do something unusual.
Měli jsme nádherný život a rozhodli jsme se udělat něco neobvyklého.
EnglishIt is not unusual for passengers at an airport to feel they are unwelcome and a nuisance.
Není neobvyklé, že se cestující na letišti cítí, jakoby nebyli vítáni, anebo jako břemeno.
EnglishThere was nothing unusual in this, and it is backed up by the appropriate medical documentation.
Nebylo na tom nic neobvyklého a dokládá to odpovídající lékařská dokumentace.
EnglishThis quality, possessed by Sakharov to an unusual degree, made him impervious to fear.
Tato vlastnost, kterou byl v neobyčejné míře obdařen Sacharov, ho učinila odolným vůči strachu.
EnglishAt Green School, the children are smiling -- an unusual thing for school, especially for me.
V Zelené škole se děti smějí - neobvyklá věc na školu, zvlášť pro mě.
EnglishWhat makes the EU unusual is that these various bodies have only the flimsiest of legal bases.
Co činí EU neobvyklou je to, že tyto instituce mají pouze ty nejchatrnější právní základy.
EnglishThe unusual reactions which we have seen in Italy are a warning.
Varováním by měly být neobvyklé reakce, jichž jsme byli svědky v Itálii.
EnglishThey can also meet unusual requirements for flexibility and installation.
Rovněž splňují neobvyklé požadavky na flexibilitu a montáž.
EnglishBut I want to begin with a story of an unusual and terrible man.
Ale nejdříve začnu příběhem jednoho neobvyklého a děsného člověka.
EnglishThe European Parliament has agreed to take an unusual path together with the Council and the Commission.
Evropský parlament se rozhodl spolu s Radou a Komisí pro neobvyklou cestu.
EnglishThe computer found several texts -- two of them are shown here -- that have very unusual patterns.
Počítač našel několik nápisů - dva z nich zde vidíme - které obsahují velice neobvyklé vzorce.
EnglishNow in the early 1970s, in Ankara, that was a bit unusual.
V naší čtvrti byly samé velké rodiny, kde byli hlavou domácnosti muži.
EnglishWhat are the environments that lead to unusual levels of innovation, unusual levels of creativity?
Takže jsem prozkoumal prostředí jako jsou právě kavárny, ale i mediální světy jako je internet.