EN upset
volume_up
{noun}

The Cyprus authorities blame all the confusion on the European Commission, and the citizens are understandably rather upset.
Kyperské úřady obviňují ze zmatků Evropskou komisi a občané jsou pochopitelně poněkud znepokojeni.

Context sentences for "upset" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI know that there is great upset across the other side of the Chamber about this matter.
Vím, že ve druhé části sněmovny tato záležitost způsobila velké pozdvižení.
EnglishThe purpose of cutting safety corners in order not to upset the Chinese Government?
Účel spočívající v nedůsledné práci v oblasti bezpečnosti, abychom nepopudili čínskou vládu?
EnglishWe must then declare that exploitation must not upset the biological balance of the region.
Potom ale musíme prohlásit, že využívání nesmí narušit biologickou rovnováhu regionu.
EnglishSo somebody should tell Tony Blair not to get too upset if he does not get it!
Takže někdo by měl říci Tonymu Blairovi, ať se příliš nerozčiluje, jestliže to místo nedostane.
EnglishIf someone has said something that has upset you, please read our tips on harassment and bullying.
Pokud vás něčí výrok rozhořčil, přečtěte si prosím tipy o obtěžování a zastrašování.
EnglishThe emergence of new economies has upset the balance between countries and their capacity to invest.
Vznik nových ekonomik narušil rovnováhu mezi zeměmi a jejich schopnost investovat.
English(HU) I am very upset that at second reading, we were unable to accept the Council's position.
(HU) Jsem velmi znepokojen tím, že jsme nedokázali ve druhém čtení přijmout stanovisko Rady.
EnglishAnyway, he was really upset on the plane, and he said, "I'll never find another girl like Sarah."
Takže v letadle byl poněkud rozčarovaný a řekl: „Už nikdy nenajdu holku jako byla Sarah.“
EnglishI appreciate the effort you are making and I do not want to upset the order.
Oceňuji vaši snahu a nechci narušovat pořad jednání.
English. - (PL) The outcome of the Irish referendum upset the process of ratification of the Reform Treaty.
písemně. - (PL) Výsledek irského referenda narušuje proces ratifikace reformní smlouvy.
EnglishI do not know whether their disappearance is due to a stomach upset or a problem with the air conditioning.
Nevím, jestli příčinou jejich odchodu byla žaludeční nevolnost nebo problém s klimatizací.
EnglishWe believe that, too often, it has deliberately chosen to give way to the Council, so as not to upset anyone.
Jsme také přesvědčeni, že se příliš často záměrně rozhodla ustoupit Radě, aby nikoho nerozladila.
EnglishWe have a Posting of Workers Directive that has upset that balance and which puts such a social pact at risk.
Máme směrnici o vysílání pracovníků, která narušila tuto rovnováhu a která ohrožuje sociální pakt.
EnglishIf dogs drink the water they die, and if children bathe in it they vomit and suffer an upset stomach.
Pokud se této vody napijí psi, uhynou, a vykoupou-li se v ní děti, zvracejí a trpí žaludečními nevolnostmi.
EnglishUnfortunately, the Council sometimes behaves like a child who has had a toy taken away and is now upset and affronted.
Rada se bohužel někdy chová jako dítě, kterému vzali hračku, a ono se vzteká a je uražené.
EnglishAnd patients' rights groups seemed to get very upset about the kinds of things that they would witness.
Svazy na ochranu práv pacientů začaly proto být velmi znepokojené věcmi, kterých byly svědky v nemocnicích.
EnglishThat is why I am upset about the discussions about the procedure.
Velmi mne proto dopalují diskuse o postupu.
EnglishNow she is very much upset if they do not call her often enough.
Nyní se velmi zlobí, když jí nevolají často.
EnglishIt may also upset the balance of aquatic ecosystems and, as a result, of the entire environment of our planet.
Může také narušit rovnováhu vodních ekosystémů a v důsledku toho celého životního prostředí naší planety.
EnglishThe minority separatists and the majority nationalists could easily upset the fragile balance in Macedonia.
Separatistická menšina a nacionalistická většina by mohly velmi snadno narušit křehkou rovnováhu v Makedonii.