EN views
volume_up
{plural}

views (also: looks, sights)
It is on the sensitive issue of import quotas that our views seriously diverge.
Naše pohledy se podstatně rozcházejí v citlivé otázce dovozních kvót.
Now I would like to reply to some of the critical views expressed in your report.
Nyní bych chtěl odpovědět na některé kritické pohledy uvedené ve vaší zprávě.
If this civilization is to survive, these two views of universal values have to converge.
Pokud má tato civilizace přežít, musí se tyto dva pohledy na univerzální hodnoty sblížit.

Context sentences for "views" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSome library views are not available for certain media types or category views.
Some library views are not available for certain media types or category views.
EnglishIn the light of that visit, I would like to ask your views on a number of issues.
Ve světle vaší návštěvy bych se vás chtěl zeptat na vaše názory na řadu otázek.
EnglishIt is true that there have been rather pessimistic views expressed here today.
Je pravda, že některé názory, které zde dnes zazněly, byly poněkud pesimistické.
EnglishThis concurs with our views; both public and private broadcasting are important.
To se shoduje s našimi názory; důležité je veřejnoprávní i soukromé vysílání.
EnglishCustom views give you great flexibility in choosing which messages are displayed.
Díky vlastnímu zobrazení máte velkou volnost ve výběru, jaké zprávy zobrazit.
EnglishIf you click the arrow next to the Views button, you have even more choices.
Když klepnete na šipku vedle tlačítka Zobrazení, budete mít ještě více možností.
EnglishOnceinstalled, the tracking code is triggered each time a visitor views the page.
Po instalaci se kód sledování spouští pokaždé, když si návštěvník prohlíží stránku.
EnglishThe incumbent must express the views of the collective Heads of State or Government.
Osoba zastávající úřad musí vyjadřovat společná stanoviska hlav států nebo vlád.
EnglishContrary to certain more radical views, I believe that all three are necessary.
Na rozdíl od některých radikálních názorů se domnívám, že všechny tři jsou nezbytné.
EnglishI voted for the directive because it is in line with my views on health protection.
Směrnici jsem podpořila, protože je v souladu s mým názorem na ochranu zdraví.
EnglishI fully share your views and the views of other Members who talked about this issue.
Zcela sdílím vaše názory a názory ostatních poslanců, kteří o této věci hovořili.
EnglishSelect the check boxes for the views you want to appear in the navigation pane.
Zaškrtněte políčka u zobrazení, která chcete zobrazit v navigačním podokně.
EnglishHowever, in a democracy and in a democratic parliament, all sorts of views are heard.
V demokracii a v demokratickém parlamentu však lze slyšet všechny druhy názorů.
EnglishIn general the report contains many views as to how equality is to be achieved.
Obecně zpráva obsahuje mnoho názorů na to, jak je možné dosáhnout rovnosti.
EnglishClear the check boxes of the views you don't want to appear in the navigation pane.
Zrušte zaškrtnutí políček u zobrazení, která nechcete zobrazit v navigačním podokně.
EnglishI would like to mention Mr Busuttil's views on greater cooperation with Libya.
Chtěl bych se zmínit o příspěvku pana Busuttila o větší spolupráci s Libyí.
EnglishPrepare yourself for our harsh, but fair, exchange of views with you and your College.
Připravte se na naši tvrdou, ale čestnou výměnu názorů s vámi i s vaším sborem.
EnglishSuch views and talk can only support Russia's policies and its special forces.
Takové názory a vyjádření ale jen podpoří ruskou politiku a ruské speciální jednotky.
EnglishDo you agree with these views held by the President of UEFA, and to what extent?
Souhlasíte s těmito názory, které zastává předseda UEFA, a do jaké míry?
EnglishHe has been arrested in Britain for publishing his views on the Internet in Australia.
Byl zatčen v Británii proto, že zveřejnil své názory na internetu v Austrálii.