"vote" translation into Czech

EN

"vote" in Czech

EN vote
volume_up
{noun}

The vote on Amendment 3 and the final vote were, in my view, extremely important.
Za nejdůležitější hlasování považuji hlasování o pozměňovacím návrhu č. 3 a závěrečné hlasování.
It is in fact after the vote, but not immediately after the vote.
Je skutečně po hlasování, avšak nikoliv bezprostředně po hlasování.
(For outcome of the vote and other information on the vote: see Minutes)
(Pro výsledek hlasování a další informace o hlasování: viz zápis)

Synonyms (English) for "vote":

vote

Context sentences for "vote" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf there should be a No vote, the money would not be handed back to the taxpayer.
Kdyby se nehlasovalo, finanční prostředky by nebyly daňovým poplatníkům vráceny.
EnglishI therefore recommend that the House vote in favour of this excellent compromise.
Proto doporučuji, aby sněmovna hlasovala pro tento vynikající kompromisní návrh.
EnglishThere have been errors which are statistically normal in a vote of this length.
Došlo k chybám, které jsou při takto dlouhých hlasováních statisticky normální.
EnglishIf we amend this article, we will find that Ireland will vote no in a referendum.
Pokud tento článek pozměníme, pak uvidíme, že Irsko se v referendu vysloví proti.
EnglishOf those who did vote, half voted against the Treaty because they had not read it.
Z těch, kdo hlasovali, jich polovina hlasovala proti smlouvě, protože ji nečetla.
EnglishBefore the vote I need to inform Parliament about some technical adjustments.
Před hlasováním potřebuji Parlament informovat o některých technických úpravách.
EnglishI would then be happy to vote in favour of the resources being released again.
Pak bych s radostí hlasoval pro to, aby zmíněné prostředky byly znovu uvolněny.
EnglishWe duly note what you have said but will nonetheless continue with the vote.
Náležitě zaznamenáváme, co jste řekl, ale i naproti tomu pokračujeme hlasováním.
EnglishBut their big slogan during the campaign was 'vote "no” for a stronger Europe'.
Ale jejich velkým sloganem během kampaně bylo "hlasujte ,ne' pro silnější Evropu ".
EnglishLet us use our vote, then, to enable us to sit down to eat with a good conscience.
Hlasujme tedy tak, abychom si k prostřenému stolu mohli sednout s klidným svědomím.
EnglishThe need for a more in-depth dialogue in these areas is reflected in my vote.
Svým hlasováním jsem vyjádřil potřebu podrobnějšího dialogu v uvedených oblastech.
EnglishI therefore urge all members to vote against Amendments 4 and 23 from the committee.
Vyzývám proto všechny poslance, aby hlasovali proti pozměňovacímu návrhu výboru č.
EnglishElections must be synonymous with the choice that one expresses through a vote.
Volby musí být synonymem konkrétní volby, kterou člověk vyjádří svým volebním hlasem.
EnglishI would therefore urge you to vote against amendments that weaken the text.
Proto vás žádám, abyste hlasovali proti pozměňovacím návrhům, které text oslabují.
EnglishI understand there was no vote or decision by the Bureau, which is strange.
Rozumím tomu tak, že Předsednictvo nehlasovalo ani nerozhodovalo, což je zvláštní.
English(ET) I would like to explain why I did not vote in favour of Mr Andersson's report.
(ET) Ráda bych vysvětlila, proč jsem nehlasovala pro zprávu pana Anderssona.
EnglishAnd then you have a third party saying, "Vote for us; we'll establish a theocracy."
A pak tady máte třetí stranu, která říká: "Volte nás, zavedeme theokracii."
EnglishIf they do not appear in the final text, I will call upon my group to vote against it.
Neobjeví-li se v konečném textu, vyzvu svou skupinu, aby hlasovala proti němu.
EnglishHowever, we are pleased to vote with anybody, if we agree with what they propose.
Ve výsledku jsme však připraveni podpořit jakékoli návrhy, budou-li pro nás přijatelné.
EnglishIn the vote, I was in favour of Maria Petre's report on ensuring food quality.
Hlasoval jsem pro zprávu paní Marie Petreové o zajištění kvality potravin.