EN

accurate {adjective}

volume_up
accurate (also: exact)
That remains an accurate statement of the current position, and I would refer to it.
Det er stadig en akkurat udtalelse, der giver et godt billede af stillingen lige nu, og jeg vil henvise til den.
Mrs Kinnock's report gives an excellent and largely accurate description of the potential and scope of the agreement.
Fru Kinnocks betænkning giver en fremragende og i det store og hele akkurat beskrivelse af aftalens potentiale og rækkevidde.
But apart from some imprecisions of this kind, the report is, I have already said, very accurate indeed and very well written.
Men bortset fra unøjagtigheder af denne art er betænkningen, som jeg allerede har sagt, meget akkurat og meget velskreven.
accurate
Accurate, truthful information is accurate truthful information.
Nøjagtig og sandfærdig information er nøjagtig og sandfærdig information.
Labelling must be accurate and checked to ensure consumer confidence.
Mærkningen skal være nøjagtig og kontrolleret for at sikre forbrugernes tillid.
To conclude, consumer information must be complete and accurate.
Afslutningsvis vil jeg sige, at forbrugeroplysning skal være både fuldstændig og nøjagtig.
accurate (also: precise, spot on)
That is a fairly accurate rendition of the President's words.
Dette var en temmelig præcis gengivelse af formandens ord, som jeg minder om.
Only then will the candidates have an accurate idea of the Union they are joining.
Kun da vil kandidaterne få en præcis ide om, hvad det er for en Union, de tilslutter sig.
Any food labelling policy must be accurate and dependable for both the producers and the consumers.
Fødevaremækning skal være præcis og pålidelig, både for producenter og forbrugere.
Mr President, I would like to thank the Commissioner for his careful, accurate and detailed analysis of this case.
Hr. formand, jeg vil gerne takke kommissæren for hans omhyggelige, nøjagtige og detaljerede gennemgang af sagen.
The accurate gathering of data is the only way to get to the essence of this serious problem and help to focus the efforts aimed at eliminating it.
Omhyggelig indsamling af data er den eneste måde, man kan nå til bunds i dette alvorlige problem på og bidrage til at samle bestræbelserne på at afskaffe det.
accurate (also: true)
Only if all these people, who are lobbyists in the broadest sense of the word, were named, would the picture be complete and accurate.
Først når alle disse forskellige repræsentanter for interessegrupper i videste forstand er nævnt, ville der være givet et fuldstændigt og retvisende billede.
Greater differentiation ought to be possible here; the regions need to be involved if we are to get an accurate picture of the impact of enterprise-friendly policies.
Her er det nødvendigt at differentiere yderligere, regionerne skal inddrages, hvis man ønsker et retvisende billede af de virksomhedsvenlige politikker.

Context sentences for "accurate" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThat is vitally important to the accurate and reliable calculation of deficits.
Dette er uundværligt for en korrekt og pålidelig fastsættelse af underskud.
EnglishI think it is very important that the reports should be as accurate as possible.
Jeg finder det særdeles vigtigt, at referaterne er så nøjagtige som overhovedet muligt.
EnglishIt is not quite accurate to say that the Convention draft has come through unscathed.
Det forholder sig ikke helt således, at forfatningsudkastet er forblevet uantastet.
EnglishI do not think that figure - which is provided by Amnesty International - is accurate.
Jeg tror, at dette tal - som vi har fået af Amnesty International - er unøjagtigt.
EnglishWe need accurate information and we must, if possible, reassure our fellow citizens.
Vi har brug for præcise oplysninger og for om muligt at berolige borgerne.
EnglishMadam President, I cannot provide an accurate answer to this question at the moment.
Fru formand, for øjeblikket kan jeg ikke svare præcist på dette spørgsmål.
EnglishLabelling must allow for accurate health messages, such as for folic acid.
Mærkningen skal give mulighed for præcise sundhedsbudskaber som f.eks. for folinsyre.
EnglishWhat we need is to produce a cost-benefit analysis which is cautious but accurate.
Jeg anmoder derfor om, at vi forelægger en meget nænsom, men nøjagtig costbenefitanalyse.
EnglishOnly then will the candidates have an accurate idea of the Union they are joining.
Kun da vil kandidaterne få en præcis ide om, hvad det er for en Union, de tilslutter sig.
EnglishLabelling must be accurate and checked to ensure consumer confidence.
Mærkningen skal være nøjagtig og kontrolleret for at sikre forbrugernes tillid.
EnglishFoodstuffs must be healthy and the consumers must be given accurate information.
Fødevarerne skal være sunde, og forbrugerne skal informeres korrekt.
EnglishThe most imminent is internal security - or rather, to be more accurate, the lack of it.
Den mest overhængende er intern sikkerhed - eller rettere manglen på samme.
EnglishOn enquiring, we are told that the newspaper reports are accurate.
Spørger man sig for, hedder det så, at det er rigtigt, hvad der står i aviserne.
EnglishWe await confirmation of that tragic news, but it appears the news is probably accurate.
Vi har endnu ikke fået bekræftet de tragiske nyheder, men de er sandsynligvis korrekte.
EnglishThere is an urgent need to find out how accurate this information is.
Her er det absolut nødvendigt at undersøge, hvorvidt disse informationer holder stik.
EnglishThe citizen is entitled to receive accurate information about what we do for him.
Borgerne har ret til korrekt information om, hvad vi gør for dem.
EnglishI am very impressed, in respect, too, of the accurate analysis of this problem he has offered.
Jeg er meget imponeret, også over den korrekte analyse han giver af dette problem.
EnglishPeople have a right to accurate information on the health risks of tobacco.
Folk har ret til præcise oplysninger om sundhedsrisiciene ved tobak.
EnglishOften, the nutritional health claims on food products are not entirely accurate or honest.
Ofte er ernærings- og sundhedsanprisninger på fødevarer ikke helt præcise eller ærlige.
EnglishIt is therefore not quite accurate for the report to talk in terms of democratisation.
Derfor er det ikke helt rigtigt, når der i betænkningen tales om en demokratiseringsproces.

"accurate gauge of" in Danish

accurate gauge of
Danish
  • nøjagtig sporvidde af
  • nøjagtig måler af
More chevron_right

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

Synonyms (English) for "accurate":

accurate