"to alleviate" translation into Danish

EN

"to alleviate" in Danish

EN to alleviate
volume_up
[alleviated|alleviated] {verb}

What steps is it proposing to take to alleviate the situation?
Hvilke initiativer vil Kommissionen tage for at lette situationen?
We propose financing resources to alleviate corporate financial overheads, not loan charges.
Vi foreslår nogle finanseringsmidler med henblik på at lette virksomhedernes finansielle byrder og ikke deres sociale bidragsbyrder.
We are ready to examine further measures to alleviate the suffering of the Iraqi population.
Vi er rede til at se på yderligere foranstaltninger, der kan lette den irakiske befolknings lidelser.
to alleviate (also: to allay, to ease, to mitigate, to relieve)
His intention was to help the Sudanese people and alleviate the humanitarian crisis in Darfur.
Han ønskede at hjælpe den sudanske befolkning og lindre den humanitære krise i Darfur.
Everything that can be done must be done to alleviate this human suffering.
Alt, der kan gøres for at lindre menneskenes nød, skal gøres.
We have done too little to alleviate the pain and distress of these children and their families.
Vi har gjort for lidt for at lindre smerterne og ulykken for disse børn og deres familier.
to alleviate (also: to allay)
Is it prepared to initiate action to alleviate or lift the embargo?
Er Rådet rede til at tage initiativ til foranstaltninger for at mildne eller ophæve embargoen mod Irak?
Also, the report does not detail the substantial efforts made by Lloyd's to alleviate the Names ' losses.
Betænkningen oplister heller ikke de store bestræbelser, som Lloyd ' s udfoldede for at mildne tabene for deres names.
The Cologne initiative on the remission of debt, though, can help alleviate this burden and inject new resources to bring about social benefits.
Gældslempelsesinitiativet fra Köln kan bidrage til at mildne denne byrde og anvende nye midler til sociale formål.
to alleviate
This should go a long way towards alleviating those concerns.
Dette kunne i høj grad hjælpe med til at dæmpe disse bekymringer.

Context sentences for "to alleviate" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI welcome the small steps that have been taken to alleviate the situation.
Jeg hilser de små skridt, der er taget til afhjælpning af situationen, velkommen.
EnglishPrivate exploitation of energy sources does not help to alleviate poverty.
Privat udnyttelse af energikilder bidrager ikke til at mindske fattigdommen.
EnglishKing Gyanendra ’ s intervention on 1 February has done little to alleviate poverty.
Den 3. september bebudede maoisterne en tre måneders våbenhvile, der vakte store forhåbninger.
EnglishThere are a range of multi-faceted options which can help to alleviate the problem.
Der findes en række mangesidige muligheder, der kan være medvirkende til at afhjælpe problemet.
EnglishCould we not alleviate the effects of rapid enlargement on environmental standards?
Kan gennemførelsen af snesevis af direktiver ikke sættes i gang?
EnglishOf course we must do everything in our power to alleviate famine.
Vi skal selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan, for at afhjælpe hungersnøden.
EnglishWe should be spending more to alleviate this crisis rather than contemplating spending less.
Vi bør bruge flere midler på at afhjælpe denne krise i stedet for at overveje at bruge færre.
EnglishThe emergency aid voted through will go some way to help alleviate the problems faced.
Katastrofebistanden vil til en vis grad afhjælpe problemerne.
EnglishIn principle, the European Union can provide valuable aid to help alleviate all of these problems.
Den Europæiske Union kan i princippet tilbyde værdifuld hjælp til alle disse problemer.
EnglishCheap services are the only way to resolve, or at least alleviate, the problem of finding resources for …
Der har været stærke følelser forbundet med direktivforslaget helt fra starten.
EnglishWhat can be done to alleviate the damage done to fishing communities?
Hvad kan der gøres for at afhjælpe skaden på fiskerisamfundene?
EnglishLet me set out for honourable Members what we are doing to alleviate the present crisis.
Jeg vil gerne forsøge at forklare de ærede medlemmer, hvad vi gør for at afhjælpe den aktuelle krise.
EnglishOne way to tackle this is to improve education for women and alleviate rural poverty.
En måde at håndtere dette på er ved at forbedre uddannelsen for kvinder og afhjælpe fattigdom på landet.
EnglishI endorse his appeal to use EU funds to alleviate the adverse effects of globalisation.
Jeg støtter hans opfordring til at bruge EU-penge til at mindske de negative virkninger af globalisering.
EnglishThe Committee on Fisheries is requesting additional funding to alleviate the effects of this reform.
Fiskeriudvalget anmoder om supplerende finansiering til at afhjælpe effekten af denne reform.
EnglishHowever, we should, first and foremost, help the people involved and alleviate the despair in that region.
Vi skal imidlertid først og fremmest hjælpe de berørte og afhjælpe fortvivlelsen i området.
EnglishResettlement can help alleviate the burden of the regions of origin and consequently enhance their protection capacity.
Da den tid, der er afsat til spørgetiden, er udløbet, vil spørgsmål nr.
EnglishThat is the essence of our policy, which is designed to alleviate the sickness from which Europe is now suffering.
Det er essensen i vor politik, der sigter mod at mindske de problemer, Europa lider under i dag.
EnglishWhat action did the Council take in order to alleviate the difficulties facing debtor countries?
Hvilke foranstaltninger har Rådet truffet med henblik på at afbøde de vanskeligheder, som debitorlandene står over for?
EnglishWhere we can alleviate their plight, we will spare no effort.
Vi vil gøre, hvad vi kan for at hjælpe dem.