"by" translation into Danish

EN

"by" in Danish

volume_up
by {conj.}
DA

"by" in English

EN
EN
EN

by {adverb}

volume_up
by
volume_up
af {adv.} ("Filmen er produceret af…")
For the first time, each of the three institutions is represented here by a woman.
For første gang bliver hver af de tre institutioner repræsenteret af en kvinde her.
This was made abundantly clear over and over again by me and by my officials.
Det blev igen og igen gjort helt tydeligt og klart både af mig selv og af mine embedsmænd.
That means that the transitional regime will be established afterwards by Parliament.
Dette vil sige, at overgangsordningen derefter fastsættes af Parlamentet.
by (also: too, too much, ago, since)
We should not delay because historic opportunities can pass by all too quickly.
Lad os ikke vente, for historiske lejligheder forpasses alt for hurtigt.
For the first time, each of the three institutions is represented here by a woman.
For første gang bliver hver af de tre institutioner repræsenteret af en kvinde her.
Secondly, Korea is the last nation in the world that is still divided by a wall.
For det andet er Korea det sidste land i verden, som stadig er delt af en mur.
by (also: about)
I have to say, Commissioner, I was rather disappointed by your response to them.
Vi taler om fiskeripartnerskabsaftaler med forpligtelser på begge sider.
There will come a time when the Internet will be spoken about by day and the Chamber will be full.
Der kommer en tid, hvor man vil tale om Internettet om dagen, og salen vil være fuld.
At the same time, we reject the arguments about competitiveness put forward by transport firms.
Vi må derfor afvise transportvirksomhedernes argumenter om konkurrenceevne.
More generally speaking, however, the problem cannot be resolved simply by means of regulation.
Generelt kan problemet imidlertid ikke løses ved forskrifter alene.
The United States of Europe – yes – but not by asking the people.
Europas forenede stater - gerne - men ikke ved at spørge borgerne.
The independence of the Executive Board is guaranteed exclusively by the fact that re-election is not permitted.
Direktionens uafhængighed tilgodeses udelukkende ved, at genvalg ikke er muligt.
by
volume_up
omkring {adv.} ("Vi ses omkring kl. 10")
We should mount a strong front to tackle the problem of criminal acts driven by greed.
Endelig er der mange aspekter omkring handelsspørgsmålet.
There I was confronted head-on by the problem of industrial fisheries.
Dér blev jeg konfronteret direkte med problemet omkring industrifiskeriet.
Around a million people, most of them children, have been mutilated by anti-personnel mines.
Omkring en million personer, især børn, er lemlæstet af antipersonelminer.
I would like to tell you sincerely, Commissioner, that I was not very convinced by your speech a while ago.
Jeg må sige, hr. kommissær, at jeg ikke fandt megen overbevisning i Deres indlæg for lidt siden.
Some people in Britain were worried some years ago by the level of immigration from the Indian sub-continent.
For nogle år siden var der i Storbritannien en vis bekymring over de mange indvandrere fra Indien.
Since 1970 the water supply of the developing countries has fallen by two thirds.
Vandforsyningen i udviklingslandene er faldet med to tredjedele siden 1970.
DA

by {en}

volume_up
Doha var således den eneste by, der kandiderede til værtskabet.
Doha was, therefore, the only candidate city and it is relatively small in size.
Medlemsstaten foreslår derefter én by til EU-institutionerne.
The Member State will then propose one city to the European institutions.
Denne by er fyldt med stærke symboler for de tre monoteistiske religioner.
The city bears the weight of powerful symbols for all three monotheistic religions.
Garstang i Lancashire var den første by, der fik fair trade-status i 2001.
Garstang in Lancashire was the first town to achieve Fair Trade status in 2001.
Hver region eller hver by vil forsøge at udnytte situationen bedst muligt.
Every region and town will try to make the most of the situation.
En by med mange forretninger, mange fabrikker og alt inden for en overkommelig afstand.
A town with many shops, many industries and all within an accessible area.

Synonyms (English) for "by":

by

Context sentences for "by" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd he went from thence to mount Carmel, and from thence he returned to Samaria.
Derfra begav han sig til Karmels Bjerg og derfra vendte han tilbage til Samaria.
EnglishMr Rocard is a former very well-known French minister and indeed Prime Minister.
Hr. Rocard er en tidligere meget kendt fransk minister og sågar premierminister.
EnglishThe buying market, the selling market, the national market, the regional market?
Indkøbsmarkedet, salgsmarkedet, det internationale marked, det regionale marked?
EnglishI should like to outline the main considerations that led us to this conclusion.
Jeg vil kort nævne de vigtigste overvejelser, der har ført til vores standpunkt.
EnglishThis is why we are increasingly followers and no longer leaders in world policy.
Det er derfor, vi er stadig mere undersåtter og ikke herrer i verdenspolitikken.
EnglishI should like to welcome Sir Leon and ask him to reply to Mrs Ferrer's question.
Hr. Brittan, jeg byder Dem velkommen og beder Dem besvare fru Ferrers spørgsmål.
EnglishThe precautionary principle is no frivolous luxury; it is an absolute necessity.
Forsigtighedsprincippet er ikke nogen ligegyldig luksus, det er en nødvendighed.
EnglishNATO's bombardments, however, have merely worsened and aggravated the situation.
NATO ' s bombninger har imidlertid blot forværret og vanskeliggjort situationen.
EnglishAnd, of course, the Commission fully supports the declaration made by the Union.
Og Kommissionen tilslutter sig naturligvis fuldt ud denne erklæring fra Unionen.
EnglishHowever, there is no value in representing the issue as the questioner has done.
Men det er i hvert fald ikke nyttigt at køre sagen op, som spørgeren gjorde det.
EnglishThere is no place here for a late and bad consultation, as is normally the case.
Der er ikke her plads til en forsinket og dårlig høring, som der plejer at være.
EnglishIt is a reason for giving a lengthy implementation time, some governments argue.
Det er en grund til at have en lang implementeringstid, hævder nogen regeringer.
EnglishIt was a terrible tragedy that violence should have broken out again in January.
Det var en forfærdelig tragedie, at volden i de januardage igen gik over gevind.
EnglishWe must prize this decision, and I hope that it will be implemented effectively.
Det er en beslutning, vi bør støtte, og jeg håber, den bliver omsat til praksis.
EnglishIt is now important to proceed on the basis of road safety and consumer demands.
Nu er det vigtigt at tage udgangspunkt i trafiksikkerheden og forbrugernes krav.
EnglishGreat formal power does not necessarily mean better decision-making, as we know.
Stor formel magt betyder som bekendt ikke nødvendigvis bedre beslutningstagning.
EnglishWe are in favour of defending public services that are useful to the population.
Vi vil gerne forsvare de offentlige tjenester, som kommer befolkningen til gode.
EnglishAnd not only is this miracle not eternal, but furthermore it is not sustainable.
Og ikke blot varer dette mirakel ikke evigt, men det er heller ikke bæredygtigt.
EnglishOthers think that this entitles them to enforce their will on this Member State.
Andre mener, at det giver dem ret til at påtvinge denne medlemsstat deres vilje.
EnglishMany animal welfare groups that are very concerned about this have contacted me.
Mange dyrevelfærdsgrupper, som er meget bekymrede over dette, har kontaktet mig.