"by and large" translation into Danish

EN

"by and large" in Danish

EN by and large
volume_up
[example]

by and large (also: on the whole)
volume_up
i det hele taget [ex.] (overordnet set)
In some parts of our large towns only 10 % of families have any children at all.
I storbyer finder vi bydele, hvor kun 10 % af familierne i det hele taget har børn.
All in all, the new euro zone will be soft on large enterprises but hard on the small ones.
Den nye euro-zone vil i det hele taget være god for de store virksomheder, men hård for de små virksomheder.

Synonyms (English) for "by and large":

by and large

Similar translations for "by and large" in Danish

by adverb
by preposition
by conjunction
and conjunction
Danish
large adjective
Danish

Context sentences for "by and large" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMr Sakellariou, I have had it confirmed that it was adopted by a large majority.
Hr. Sakellariou, det bekræftes, at dette punkt blev vedtaget med stort flertal.
EnglishThe earlier draft for the Regulation itself was to a large extent satisfactory.
Udkastet til forordningens ordlyd var i sin tid i vidt omfang tilfredsstillende.
EnglishA large number of NGOs, as has been mentioned here, were happy the meeting failed.
Som det har været nævnt her, var en lang række ngo ' er glade for sammenbruddet.
EnglishI would assume that a large majority of us will address ourselves to this task.
Jeg går ud fra, at vi i fællesskab med stort flertal tager fat på denne opgave.
EnglishLarge-scale agriculture depends on these substances for the production of crops.
Stordriftslandbruget er afhængigt af disse midler i produktionen af dets afgrøder.
EnglishI thought I had answered your question on large-scale energy transmission networks.
Jeg føler, jeg allerede har besvaret spørgsmålet om de store energitransportnet.
EnglishSecondly, Member States with a large population get more than their fair share.
For det andet sikrer de befolkningsrige medlemsstater sig en god del af kagen.
EnglishIt is wrong to include such a large number of detailed provisions in the report.
Det er forkert at behandle en sådan mængde detaljerede bestemmelser i betænkningen.
EnglishLet me also point out that a very large number of new measures have been adopted.
Jeg vil også gerne påpege, at der er medtaget virkelig mange nye foranstaltninger.
EnglishMadam President, large numbers of malnourished people still deserve our concern.
Fru formand, de mange sultende i verden skal fortsat have vores opmærksomhed.
EnglishWe think that by and large the amendments are sensible additions to the text.
Vi mener, at ændringsforslagene stort set er fornuftige tilføjelser til teksten.
EnglishOne of our priorities must continue to be making the public at large more aware.
En af prioriteterne skal fortsat være en oplysning af den brede offentlighed.
EnglishOn a large scale, offenders are given the death penalty after a very brief trial.
I vid udstrækning idømmes lovovertrædere dødsstraf efter en meget kort proces.
EnglishWe need a large majority in this House for the amendments which are acceptable.
At vi finder et bredt flertal i Parlamentet for de acceptable ændringsforslag.
EnglishSustainability will be written large for us and not seen as a necessary evil.
Vi skriver bæredygtighed med stort og betragter det ikke som et nødvendigt onde.
EnglishThe challenges in the area of the third pillar are large within the existing EU.
Udfordringerne på området for den tredje søjle er store inden for det nuværende EU.
EnglishEuropol has recently been involved in several successful large-scale operations.
Europol har for nylig været involveret i flere vellykkede store operationer.
EnglishMr President, the Group of the Greens can by and large support the Kla?
Hr. formand, Gruppen De Grønne kan i det store hele støtte Klaß-betænkningen.
EnglishIt is large and powerful both in economic terms and in terms of population size.
Det er stort og magtfuldt, både økonomisk og med hensyn til befolkningens størrelse.
EnglishClearly, to a large extent, these requests are not compatible with each other.
Det er klart, at disse anmodninger i vidt omfang ikke er indbyrdes forenelige.