EN

call {noun}

volume_up
Who has not been annoyed by an unsolicited call from an insurance sales person at an inconvenient moment?
Hvem har ikke oplevet at blive irriteret over en uanmodet opringning fra en forsikringsagent, når man mindst har tid?
There was only a telephone call half an hour before the announcement in the House of Commons, informing me that it would be made.
Der kom kun en opringning en halv time før denne meddelelse i underhuset, hvor man informerede mig om, at denne meddelelse ville blive givet.
The consumer is less and less interested in the means of making a telephone call or using other telecommunications services.
Forbrugerne er mindre og mindre interesseret i måden, hvorpå en opringning foretages, eller anvendelse af andre telekommunikationstjenester.
Do you not think that a public statement might be called for, Commissioner?
Synes De ikke, hr. kommissær, at De burde komme med et offentlig opråb?
Today's resolution did not need to express indignation, simply to call for the aid to be stopped.
Derfor burde beslutningen i dag ikke blot have givet udtryk for forargelse, men også have indeholdt et opråb om at standse hjælpen.
Also, it concludes with some absurd proposals, such as calling on Member States of the EU to 'promote the vocational and academic training of imams and other religious leaders in Europe '.
Den afrunder i øvrigt med forrykte udtalelser, som et opråb til medlemslandene om at» støtte imamernes og andre religiøse lederes uddannelse i EUlandene«.

Context sentences for "call" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishParliament is right to continue to call for Mr Öcalan to be given a fair trial.
Det er med rette, at Parlamentet fortsat insisterer på en korrekt proces for hr.
EnglishWhich is why I call on you and the Commission to evince an interest in his case.
Derfor opfordrer jeg både Dem og Kommissionen til at vise interesse for hans sag.
EnglishIn particular, we call on South Africa to sign Article 39 of the Lomé Convention.
Navnlig opfordrer vi Sydafrika til at undertegne artikel 39 i Lomé-konventionen.
EnglishThis is precisely why we have the right to call for human rights for Christians.
Det er grunden til, at vi har ret til at kræve menneskerettigheder for kristne.
EnglishI would therefore like to call on my group to refrain from voting on this report.
Jeg vil derfor opfordre min gruppe til at undlade at stemme om denne betænkning.
EnglishI believe we should call a halt to this general erosion of our rural communities.
Jeg mener, at vi bør standse denne generelle undergravning af landdistrikterne.
EnglishWe will be looking for a roll-call vote on this aspect of the report tomorrow.
Vi vil søge at få gennemført en afstemning ved navneopråb om denne sag i morgen.
EnglishI hope you will allow me, Madam President, to call your attention to that point.
Fru formand, jeg vil gerne tillade mig at henlede Deres opmærksomhed på dette.
EnglishI call on our Finnish President-in-Office to be brave and stand by his signature.
Jeg opfordrer vores finske formand til at fatte mod og stå ved sin underskrift.
EnglishThat is why we call on the Commission and the Council to act before it is too late.
Derfor opfordrer vi Kommissionen og Rådet til at handle nu, før det er for sent!
EnglishI now call upon the Commission to inform us of its position on the amendments.
Jeg vil nu anmode Kommissionen om at meddele sin holdning til ændringsforslagene.
EnglishThese matters call for more effective action than has hitherto been the case.
På dette område er det nødvendigt med en mere effektiv fremgangsmåde end hidtil.
EnglishI would like to call on the Spanish authorities to take another look at this case.
Jeg vil gerne opfordre de spanske myndigheder til at undersøge denne sag på ny.
EnglishI call upon the British Government to give up its current obstreperous behaviour.
Jeg opfordrer den britiske regering til at opgive sin nuværende trodsattitude.
EnglishIt sent out an unequivocal call for European Union involvement in rebuilding Iraq.
Det opfordrede i utvetydige vendinger EU til at deltage i genopbygningen af Irak.
EnglishIt is a technical assistance office, selected on the basis of a call for tenders.
Det er et kontor for teknisk bistand, som udvælges efter et offentligt udbud.
EnglishThey call for research and better practice in the care of age-related diseases.
De kræver forskning og forbedret praksis med hensyn til pleje af alderdomssygdomme.
EnglishThere were certain reasons for this as the roll call vote had been forgotten.
Der var visse grunde dertil, idet afstemningen ved navneopråb var blevet glemt.
EnglishLet us indeed persuade the Convention to call for an end to this mad situation.
Lad os virkelig benytte konventet til at bringe denne tåbelige situation til ophør.
EnglishI call on the Commission to stop biding its time and do the business at long last!
Jeg opfordrer Kommissionen til langt om længe at finde ud af det og ikke at vente!