"to conceive" translation into Danish

EN

"to conceive" in Danish

EN to conceive
volume_up
[conceived|conceived] {verb}

to conceive (also: to envisage, to envision)
It is impossible to conceive of a United States of America with as many immigration policies as it has States.
Det er umuligt at forestille sig et USA med lige så mange immigrationspolitikker, som det har stater.
It is impossible to conceive of a unified European Union without convergence in the health sector and in the education and other sectors.
Man kan ikke forestille sig en forenet Europæisk Union, hvis der ikke er konvergens inden for f.eks. sundhed, uddannelse mv.
It is almost impossible to conceive of such a huge figure or to think about the social dislocation and misery that will cause.
Det er næsten umuligt at forestille sig sådan et stort tal eller at tænke på, hvilken social skævvridning og elendighed det kan medføre.
to conceive (also: to contrive)
We are convinced that Parliament must conceive a strategy, over and above its role of making suggestions, which it must of course continue.
Vi er overbeviste om, at Parlamentet skal udtænke en strategi, ud over dets arbejde med forslag, som det klart må forfølge.
Furthermore, I call on the Commission to conceive more efficient and faster implementation procedures in the field of calling in proposals.
Jeg vil desuden opfordre Kommissionen til at udtænke mere effektive og hurtigere implementeringsprocedurer, hvad angår indkaldelse af forslag.
As far as foreign policy is concerned, the only way at the moment of conceiving and implementing European actions is to rely on the national democracies.
For øjeblikket er den eneste måde, hvorpå man inden for EU kan udtænke og foranstalte udenrigspolitiske tiltag, at støtte sig til de nationale demokratier.
to conceive
And, behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth a son, and shalt call his name JESUS.
Og se du skal undfange og føde en Søn og du skal kalde hans Navn Jesus.
Through faith also Sara herself received strength to conceive seed, and was delivered of a child when she was past age, because she judged him faithful who had promised.
Ved Tro fik endog Sara selv Kraft til at undfange endog ud over sin Alders Tid; thi hun holdt ham for trofast som havde forjættet det.

Context sentences for "to conceive" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishCould you not conceive of at least partly disclosing these documents?
Kan De ikke tænke Dem, at man i det mindste delvis udleverer disse dokumenter?
EnglishThe western inventors of democracy certainly did not conceive it thus.
Det var egentlig ikke sådan, demokratiet var udtænkt af dets vesterlandske opfindere.
EnglishThey conceive mischief, and bring forth vanity, and their belly prepareth deceit!
svangre med Kvide føder de Uret og deres Moderskød fostrer Svig!
EnglishReconstruction is necessary, but Europe has yet to conceive a policy for the region.
Genopbygningen er nødvendig, men Europa har endnu ikke stillet forslag om en politik for området.
EnglishYe shall conceive chaff, ye shall bring forth stubble: your breath, as fire, shall devour you.
I undfanger Strå og føder Halm eders Ånde er Ild der fortærer jer selv;
EnglishBehold, I was shapen in iniquity; and in sin did my mother conceive me.
Mine Overtrædelser kender jeg jo min Synd står mig altid for Øje.
EnglishLet us target terrorism: let us remove the causes that conceive, feed and sustain terrorism.
Lad os bekæmpe terrorismen ved at fjerne de årsager, der undfanger, føder og nærer terrorisme.
EnglishAnd if the woman be not defiled, but be clean; then she shall be free, and shall conceive seed.
Men dersom Kvinden ikke har besmittet sig dersom hun er ren bliver hun uskadt og kan få Børn.
EnglishHow are we to conceive of Community regional planning from an exclusively continental standpoint?
Hvordan kan man planlægge det fælles territorium udelukkende ud fra et kontinentalt synspunkt?
EnglishWe in the European Union cannot conceive of spring if in China itself it is still the middle of winter.
EU må ikke tænke på forår, når det stadigvæk er hård vinter i Kina.
EnglishWe need yardsticks that are valid for all the EU and we can conceive of them only for the EU.
Vi har brug for standarder, som er gyldige i hele EU, og vi kan kun få hold på dem, hvis hele EU er med.
EnglishI could conceive of a process of step-by-step agreements, so that a common way forward is assured.
Jeg kunne godt tænke mig en slags step by step -aftaler, således at man sikrer en fælles vej fremad.
EnglishWhich countries can conceive of trade sanctions as a method?
Hvilke lande ønsker at bruge handelshindringer som middel?
EnglishMy Group wants this Parliament to be strong, because we cannot conceive of a strong European Union without it.
Og vi ønsker, at Deres Kommission er stærk, for EU behøver en uafhængig ledelse af bedste kvalitet.
EnglishBy the time of the menopause, the egg cell stock is exhausted and the woman is no longer able to conceive children.
Hvilken anden begrundelse end økonomisk afpresning vil kunne få en ung kvinde til at løbe en sådan risiko?
EnglishI cannot conceive of any other reasons.
Jeg kan ikke komme i tanke om andre grunde.
EnglishMadam President, I can hardly conceive of a region that would be more difficult to draft a policy strategy for than Asia.
Fru formand, jeg kan næppe forestille mig en region, det vil være vanskeligere at fastlægge en strategi for, end Asien.
EnglishNone calleth for justice, nor any pleadeth for truth: they trust in vanity, and speak lies; they conceive mischief, and bring forth iniquity.
Med Ret stævner ingen til Doms eller fører ærligt sin Sag.
EnglishTherefore the Lord himself shall give you a sign; Behold, a virgin shall conceive, and bear a son, and shall call his name Immanuel.
Derfor vil Herren selv give eder et Tegn: Se Jomfruen bliver frugtsommelig og føder en Søn og hun kalder ham Immanuel".
EnglishWe cannot conceive of a stable Europe, a progressive Europe, without a Mediterranean and a Middle East which are also progressing.
Vi kan ikke skabe et stabilt Europa, et Europa med fremskridt, uden et Middelhavsområde og et Mellemøsten, der gør fremskridt.