"debts" translation into Danish

EN

"debts" in Danish

DA
volume_up
debt {o.sg.}
DA

EN debts
volume_up
{noun}

1. accounting

debts
volume_up
gæld {o.sg.}
For the poorest countries, this will require 100 % cancellation of their debts.
For de fattigste lande vil det kræve en annullering af hele deres gæld.
The result is that only 3 % to 5 % of such debts are actually recovered.
Resultatet er, at kun 3 til 5 % af denne gæld faktisk bliver inddrevet.
It is also too easy to take a shortcut by cancelling all these countries ' debts.
Det er også for let at skyde genvej ved at eftergive alle disse landes gæld.

Context sentences for "debts" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHow is North Korea ever supposed to repay the debts it is incurring in this domain?
Hvordan skal Nordkorea nogensinde kunne betale gælden fra dette område tilbage?
EnglishThe deficits and debts are rather high compared with the present economic trend.
I forhold til den nuværende konjunkturudvikling er underskuddet og gælden relativ høj.
EnglishSome countries instead used considerable amounts to pay off public debts.
I nogle lande blev der i stedet anvendt betydelige beløb til at afbetale statsgæld med.
EnglishThe loan only prevents the outstanding debts from continuing to exist.
Lånet bevirker kun, at de ikkeindfriede lån bliver ved med at bestå.
EnglishBut it is not just a question of writing off debts that can in any case no longer be recovered.
Men det drejer sig ikke kun om at afskrive det, som i forvejen ikke mere kunne inddrives.
EnglishI am talking about dealing seriously with the issue of the debts of the countries affected.
Rige og store magter er rede til at gå i krig, inklusive atomkrig, med et par minutters varsel.
EnglishThen some, and it is a great deal, of the money would again be available to repay debts.
Så ville allerede en del, og sågar en væsentlig del, af beløbene til gældsafdrag igen være til rådighed.
EnglishThe world must at last be ready to keep its promises to Africa: on aid, on unpayable debts, and on fair trade.
Vi kan få millioner af børn i skole, og vi kan redde mødres og spædbørns liv.
EnglishThe debts remained in Russia, and the money came back to the West.
Gælden blev i Rusland, pengene kom retur til Vesten.
EnglishDecisions have to be taken about making the 0.7 % compulsory, and about cancelling the debts of the poorest countries.
Der skal træffes beslutninger om, at et bidrag på 0, 7 % bliver et ufravigeligt krav.
EnglishThe Commission's proposal to set up a fund for relieving the debts of poor countries is to be welcomed.
Kommissionens forslag om at oprette en fond til gældssanering af de fattige lande skal hilses velkomment.
EnglishA typical example is the continuing delay in actually writing off the debts of the poor countries.
Krisen i Niger har vist, at FN ' s og EU ' s tidlige varslings- og forebyggelsessystemer har alvorlige mangler.
EnglishAnd forgive us our debts, as we forgive our debtors.
og forlad os vor Skyld som også vi forlade vore Skyldnere;
EnglishThis adjustment will make it possible to estimate the deficits and debts in the Member States more precisely.
Denne tilpasning vil gøre det muligt mere præcist at bedømme underskud og gældsforhold i medlemslandene.
EnglishA prerequisite for relieving debts is sound financial housekeeping within the governments concerned.
Det er en absolut betingelse for at lette gældsbyrden, at de involverede stater har en sund finansiel husholdning.
EnglishI cannot quite understand how writing off the outstanding debts of the Customs can improve Customs controls.
Jeg har lidt svært ved at forstå, hvordan afskrivning af udestående toldskyld kan forbedre toldkontrollen.
EnglishI have always believed that he who has no debts has no fears.
Jeg har altid ment, at ærlighed varer længst.
EnglishThe harsh reality is that the billions which are paid to repay debts far exceed the development aid.
Den bitre sandhed er, at de mange milliarder, der betales som afdrag på gælden, langt overstiger udviklingspengene.
EnglishIt is substantially less than what would be needed to reduce the debts that are still outstanding.
Det er også langt under det, som ville være nødvendigt for at nedbringe de manglende betalinger, som stadig eksisterer.
EnglishCertainly, the debts should be honoured, in principle.
Gælden skal naturligvis principielt betales.