"decency" translation into Danish

EN

"decency" in Danish

EN decency
volume_up
{noun}

decency
Where in the EU Member States does political decency begin and end?
Hvor ligger grænsen for politisk anstændighed i EU-medlemsstaterne?
But how do we best promote decency, moderation and pluralism?
Hvordan fremmer vi bedst anstændighed, mådeholdenhed og pluralisme?
And if he had any decency he would resign his seat now and let us hold a by-election.
Og hvis han havde nogen anstændighed, ville han træde tilbage og lade os afholde suppleringsvalg.

Context sentences for "decency" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhere is the sense of decency and where is any modicum of acceptable business ethics.
Hvor er anstændighedsfølelsen, og hvor finder man den mindste smule acceptabel forretningsetik?
EnglishThe globalisation of everything, even suffering, responds to tragic events with decency.
Denne gang viste Europa sig - også takket være dets borgeres indsats - på højde med det, som Europa bør være.
EnglishThis mandate has been marked by our standing for real decency in international affairs, for European values.
Det markerede på en stærk og følelsesladet måde Parlamentets engagement i den multilaterale måde at arbejde politisk på.
EnglishThis is transgressing the rules of decency.
Det er at overtræde anstændighedsreglerne.
EnglishI announced in the UN in New York in January that Europe is able and willing to fill the decency gap and we will do that.
Jeg erklærede i januar i FN i New York, at Europa både kan og vil udfylde anstændighedskløften, og det vil vi gøre.
EnglishThis went beyond all limits of decency.
Den har overskredet enhver anstændig grænse.
EnglishWe cannot in decency do otherwise.
EnglishI want to pay tribute to the President's efforts, I want to pay tribute to the President's calm decency in the face of this crisis.
Jeg vil gerne udtrykke min anerkendelse af præsidentens bestræbelser, jeg vil gerne hylde hans rolige og anstændige opførsel midt i denne krise.
EnglishIf we lack the courage to end discrimination, than at least we must have the integrity and the decency to admit it exists.
Hvis vi ikke har modet til at sætte en stopper for forskelsbehandling, må vi i det mindste have integriteten og velanstændigheden til at indrømme, at den findes.
EnglishI therefore believe that we should draw up codes of conduct which include standards of political decency applicable in all of our countries.
Derfor mener jeg, at det er relevant, at vi laver nye adfærdskodekser, der omfatter de politiske anstændighedsnormer, som anvendes i alle vores lande.
EnglishAnd one cannot in all decency receive money from the EU if one will not also allow the EU to decide which refugees are to be allocated to which countries.
Og anstændigvis kan man jo ikke modtage penge fra EU, hvis man ikke også vil lade EU bestemme, hvilke flygtninge der skal fordeles til hvilke lande.
EnglishThe case I have quoted demonstrates that Uzbekistan has a capacity for decency not only in religious matters but also on all other problems.
Den sag, som jeg har nævnt, viser, at Usbekistan opfører sig anstændigt med hensyn til religiøse spørgsmål, men også hvad angår alle andre menneskerettighedsproblemer.
EnglishIn view of the Convention and his rapidly deteriorating health I call, on behalf of the Socialist Group, for his immediate transfer in the interests of justice and decency.
På baggrund af ovennævnte konvention og hans hastigt fremadskridende helbredssvækkelse vil jeg på den socialdemokratiske gruppes vegne opfordre til, at hr.
EnglishThese are extremely serious criminal offences and in making these observations either one produces the evidence or one has the decency to withdraw.
Der er her tale om yderst alvorlige strafbare handlinger, og når man fremsætter sådanne påstande, må man enten fremlægge beviser for dem eller være anstændig nok til at trække dem tilbage.
EnglishThe people of Scotland were deeply touched by the kindness and decency of these good people, many of whom volunteered to provide help and comfort to the crash victims.
Befolkningen i Skotland var meget rørt over venligheden og høfligheden blandt disse gode mennesker, hvoraf mange frivilligt tilbød deres hjælp og støtte til ofrene for ulykken.
EnglishArticle 30 of the same Community law stipulates that free movement of goods should not apply when common decency, public order, safety and public health need to be protected.
Artikel 30 i samme fællesskabsret fastsætter, at denne frie bevægelighed ikke behøver gælde, når den offentlige sædelighed, den offentlige orden, sikkerheden og folkesundheden skal beskyttes.