"to decide" translation into Danish

EN

"to decide" in Danish

EN

to decide [decided|decided] {verb}

volume_up
the European Parliament or the Council may decide to revoke the delegation;
Europa-Parlamentet eller Rådet kan beslutte at tilbagekalde delegationen
The Governing Council may decide to make the outcome of its deliberations public.5.
Styrelsesrådet kan beslutte at offentliggøre resultatet af sine drøftelser.5.
Our experts will then review it and decide if it needs to remain in place.
Derefter vil vores eksperter gennemgå den og beslutte, om den skal fortsætte.
Member States have to decide for themselves what type of pension systems they want.
Medlemsstaterne må selv afgøre, hvilken type pensionssystem de ønsker.
It is not the Commission's role to decide on the morality of material.
Det er ikke Kommissionens opgave at afgøre, hvad der er amoralsk materiale.
Let the market itself then decide the natural balance for transport modes.
Lad så markedet selv afgøre den naturlige balance for transportmidlerne.
The national parliaments get to decide about the principle of subsidiarity.
De nationale parlamenter får mulighed for at bestemme oversubsidiaritetsprincippet.
The European Council will have to decide the composition and the duration of the IGC.
Det Europæiske Råd skal bestemme sammensætningen og varigheden af regeringskonferencen.
That is for our Bureau to decide and we would like to have clarity on that issue.
Det er op til vores Præsidium at bestemme, og vi ønsker klarhed på det punkt.

Context sentences for "to decide" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishPersonally, I am not so sure that it is essential to decide one way or the other.
For mit vedkommende er jeg ikke sikker på, at det er nødvendigt at skære igennem.
EnglishThis is not the only place in the world where we have to decide on these matters.
Det er ikke det eneste sted i verden, hvor vi skal træffe sådanne afgørelser.
EnglishNext week the IOC will decide which country is to host the 2008 Olympic Games.
I næste uge beslutter IOC, hvilket land der skal afholde De Olympiske Lege i 2008.
EnglishBut when there is a dispute about the Minutes, it is for Parliament to decide.
Men når der gøres indsigelse mod mødeprotokollen, skal Parlamentet udtale sig.
EnglishLet us clarify this point so that we can decide on the basis of the true facts.
- Vi skal have afklaret dette punkt for at kunne træffe en korrekt afgørelse.
EnglishThis begs the question of who should decide what ‘ European ’ means in this context.
Det vil ikke lykkes os at skabe et europæisk tv-værk ved hjælp af dette direktiv.
EnglishThey will all decide together, however, whether or not a revision is necessary.
Men det vil være samlet, at det besluttes, om der bør foretages en revision eller ej.
EnglishWe shall also have to decide how best to organise the work of this convention.
Vi skal også finde den rette måde at organisere arbejdet i dette konvent på.
EnglishThe starting point in this is to decide the quantities of fish which can be caught.
Udgangspunktet i den forbindelse er fastsættelse af mængden af fisk, som må fanges.
EnglishThirdly, it is music to our ears that the Summit is to decide on a timetable.
For det tredje er det glædeligt, at vi hører, at topmødet skal vedtage en tidsplan.
EnglishIs it yourself, some presiding committee or Parliament's members who decide?
Er det Dem selv, et præsidium eller Parlamentets medlemmer, der bestemmer det?
EnglishThey also decide, within the given framework, what they want to regulate.
De bestemmer endvidere inden for den givne ramme, hvad de vil træffe aftaler om.
EnglishOur group will decide on Wednesday if it is satisfied with your explanations.
Vores gruppe beslutter på onsdag, om den er tilfreds med Deres forklaringer.
EnglishOn that basis, it is for them to decide whether all the safety conditions are met.
Derfor er det dem, der skal kontrollere, at alle sikkerhedsbestemmelser er overholdt.
EnglishIs some bureaucrat always going to decide what is good farming practice for me?
Skal det være bureaukraten, der skal træffe afgørelse om min gode adfærd som landmand?
EnglishSo this is something which the plenary will have to decide in its ultimate wisdom.
Det er altså et punkt, som plenarforsamlingen i sin uendelige visdom må bøje sig over.
EnglishHowever, I call upon the House to decide whether to agree to your request.
Jeg vil dog overlade det til Parlamentet at tage stilling til Deres anmodning.
EnglishWhy does Parliament decide things in general if they are not put into practice?
Hvorfor beslutter Parlamentet ting, hvis de ikke bliver udført i praksis?
EnglishEach country should of course decide for itself how it wishes to cooperate with the EU.
Det enkelte land skal naturligvis selv vælge samarbejdsformen i forhold til EU.
EnglishWhat procedure, for example, will be used to decide on these transitional periods?
Gennem hvilken procedure vil der f.eks. træffes beslutning om disse overgangsperioder?