"demand" translation into Danish

EN

"demand" in Danish

EN demand
volume_up
{noun}

If there is a demand for change in the law then certainly people can make that demand.
Hvis der er et krav om ændring af loven, så kan folk bestemt fremsætte dette krav.
We are assuming that this demand will be met in the foreseeable future.
Vi går ud fra, at dette krav vil blive efterkommet inden for en overskuelig tid.
The IGC's current proposals respond partly to this demand.
De foreliggende forslag fra regeringskonferencen imødekommer delvist dette krav.
After all, market demand does not mean that production must be subsidised.
Markedets efterspørgsel betyder nemlig ikke, at produktionen skal støttes.
At present, China accounts for 40 % of the additional worldwide demand for oil.
I dag står Kina for 40 % af den ekstra efterspørgsel efter olie på verdensplan.
It is generally known that without demand, this business would not flourish.
Det er velkendt, at handelen ikke ville kunne blomstre, hvis der ingen efterspørgsel var.
demand (also: claim, pretension)
My sixth point is that, in Amendment No 17, you demand that the budgetary authority should be informed of all waivers of recovery of debt in excess of EUR 100 000.
For det sjette kræver De i ændringsforslag 17, at budgetmyndigheden bliver informeret om alle afståelser fra at inkassere en fastlagt fordring på over 100.000 euro.
demand (also: claim)

Synonyms (English) for "demand":

demand

Context sentences for "demand" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt will probably only increase the demand for jobs requiring high qualifications.
Sandsynligvis vil efterspørgslen efter højt kvalificerede job blot stige derved.
EnglishI am not arguing that we should abandon the demand for budgetary restrictions.
Jeg argumenterer ikke for, at vi skal frafalde kravet om budgettilbageholdenhed.
EnglishThe demand is therefore far outstripping the financial scope of the programme.
Behovet overstiger således langt finansieringsmulighederne inden for programmet.
EnglishWe were by no means the last to demand the bilateral measures which were taken.
Vi var ikke de sidste, der forlangte de bilaterale forholdsregler, som blev taget.
EnglishWe should therefore endorse and support the demand for a formal right of recall.
Vi bør derfor understrege og støtte kravet om en formel tilbagekaldelsesret.
EnglishNow that we have made the demand publicly, we should seek to obtain satisfaction.
Nu, hvor vi har fremsat kravet offentligt, må vi sørge for at få det opfyldt.
EnglishI demand an answer as to who decides whether my questions may be asked or not.
Jeg kræver et svar på hvem, der afgør om mine spørgsmål må stilles eller ikke.
EnglishIt is absolutely necessary that we demand them today; it is a Framework Directive.
Når vi kræver dem i dag, er det tvingende nødvendigt, det er et rammedirektiv.
EnglishI should like to say that we are right to demand minority rights of the Albanians.
Jeg vil gerne sige, at vi med rette kræver mindretalsrettigheder af albanerne.
EnglishWe must support the Commission in its demand for respect for the WTO rules.
Kommissionen skal støttes, når den forlanger, at WTO ' s regler skal overholdes.
EnglishThe demand and consumption of these products also concerns the producer countries.
Efterspørgslen og forbruget af disse produkter vedrører også de producerende lande.
EnglishAmongst other things, it proposes decisive action in connection with energy demand.
Bl.a. foreslår den en bestemt handling i forbindelse med energiefterspørgslen.
EnglishI demand that the Greens withdraw their accusation that I am against change.
Jeg kræver, at V-gruppen tager sin påstand om, at jeg er imod ændringer, tilbage.
EnglishIt is my wish that this demand should be met so that we can continue this tradition.
Det er mit ønske, at man fortsætter denne tradition og følger henstillingen op.
EnglishWith enlargement, there also comes the demand for an EU Charter of Fundamental Rights.
Med udvidelsen følger også kravet om et EU-charter om grundlæggende rettigheder.
EnglishThere is no natural light at all and we demand huge amounts of electricity.
Der er overhovedet intet naturligt lys, og vi bruger enorme mængder elektricitet.
EnglishThese questions demand answers, and no satisfactory answers have been given.
Disse spørgsmål kræver nogle mere tilfredsstillende svar end dem, vi har fået.
EnglishI think it good that the Commissioner mentioned demand in his introduction.
Jeg synes, at det er godt, at Kommissæren nævnte efterspørgslen i sin indledning.
EnglishOnly then can we make this demand in cases where investments are made outside Europe.
Først herefter kan vi bede om dette, når der foretages investeringer uden for EU.
EnglishWhat do they demand of the EU, particularly following the US action on climate policy?
Hvad er det, de kræver af EU, specielt efter USA ' s optræden i klimapolitikken?