"to dilute" translation into Danish

EN

"to dilute" in Danish

EN

to dilute [diluted|diluted] {verb}

volume_up
to dilute
Buying or selling links that pass PageRank can dilute the quality ofsearch results.
Køb eller salg af link, der forbigår PageRank, kan udvande kvaliteten af søgeresultaterne.
What we do must not dilute the credibility of CITES itself.
Det, vi gør, må ikke udvande troværdigheden i CITES.
We recognise that there may well be some Member States that will try to dilute its impact.
Vi erkender, at der godt kan være medlemsstater, som vil forsøge at udvande virkningen af den.
This means that a batch containing unduly high levels of, for example, dioxin may not be taken and diluted with something else so that it comes within the limits.
Det betyder, at man ikke kan tage et parti med for højt indhold af f.eks. dioxin og fortynde det med noget andet for at komme under grænserne.

Context sentences for "to dilute" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt would be an act of cynicism for Member States to dilute these proposals further.
Det ville være en kynisk handling, hvis medlemsstaterne udvander disse forslag yderligere.
EnglishThe fact that it now has attracted a democratic mandate does not alter or dilute its terrorist persona.
Det forhold, at den nu har fået et demokratisk mandat, ændrer eller mildner ikke dens terroristiske personlighed.
EnglishThere are also some amendments which dilute the Commission's proposal and reduce the level of environmental protection.
Der er også nogle af ændringsforslagene, som svækker Kommissionens forslag og reducerer miljøbeskyttelsesniveauet.
EnglishLet us not dilute the message in any way.
Lad os ikke på nogen måde sløre budskabet.
EnglishIt would also restrict the political and economic decisions of the United Kingdom and would dilute its influence and priorities.
Det vil endvidere begrænse de politiske og økonomiske beslutninger, som Det Forenede Kongerige træffer, og hæmme Det Forenede Kongeriges indflydelse og prioriteter.
EnglishAmendments Nos 1, 4, 9, 10, 11, 23, 24 and 26 cannot be accepted because they would dilute our proposed prohibition on keeping calves in individual pens.
Ændringsforslag 1, 4, 9, 10, 11, 23, 24 og 26 kan ikke accepteres, fordi det af os foreslåede forbud mod at holde kalve i enkeltbokse ville blive udvandet.
EnglishHowever enlargement of the European Union must not dilute or dissipate the influence of smaller Member States with key national interests which must be protected.
En udvidelse af Den Europæiske Union må imidlertid ikke forringe eller bortvejre indflydelsen fra de mindre medlemsstater, der ønsker at beskytte vigtige nationale interesser.
EnglishThe Commission cannot accept Amendment 27, which could dilute the significance of setting a minimum landing size for the species covered by the proposed regulation.
Kommissionen kan ikke godkende ændringsforslag 27, som kan svække betydningen af at fastsætte et mindstemål for landede fiskearter, der er omfattet af forslaget til forordning.
EnglishSecondly, the more we enlarge the Union, the more we will dilute it, the further we will move away from political Europe and the less able we will be to pursue common policies.
På den anden side har han styrket den positive indstilling til Tyrkiet, hvor Tyrkiet efter strategisk bedømmelse og undersøgelse af situationen bør indlede forhandlinger med EU.
EnglishIt is therefore with some surprise and disappointment that we note that the Christian Democrats have put forward a number of amendments which considerably dilute the resolution.
Det er derfor med nogen overraskelse og en vis skuffelse, at vi kan konstatere, at de kristelige demokrater har stillet en række ændringsforslag, som udvander forslaget betydeligt.
EnglishIt is also questionable whether different arrangements - as called for in the report - really would be more effective, or whether they might ultimately dilute monitoring practice.
Man må også spørge, om andre ordninger - som det kræves i betænkningen - virkelig ville være mere effektive, eller om de ikke snarere ville udmønte sig i en svækkelse af kontrollen.
EnglishIt seems to me that we dilute the integrity of our argument if we give the impression that somehow different civilisations have fundamentally different approaches to human rights.
Efter min mening svækker vi vores argumentation, hvis vi giver indtryk af, at forskellige civilisationer på en eller anden måde har fundamentalt forskellige holdninger til menneskerettigheder.
EnglishThis project has various characteristics which the candidate countries and current Member States absolutely must respect, otherwise enlargement will do nothing but dilute our current strengths.
Dette projekt udmærker sig ved en række egenskaber, som både ansøgerlandene og de nuværende medlemslande er forpligtede til at vedkende sig, hvis ikke udvidelsen skal betyde opløsning.
Other dictionary words