"dispute" translation into Danish

EN

"dispute" in Danish

EN

dispute {noun}

volume_up
dispute (also: feud, row)
The dispute about the name is a dispute between Greece and the country of Macedonia.
Striden om navnet er en strid mellem Grækenland og dette land, Makedonien.
An unprecedented dispute then arose because precedents were ignored.
Så opstod en strid uden fortilfælde, fordi man ignorerede fortilfældene.
This is an argument in our dispute in the World Trade Organisation.
Det er et argument i vores strid i Verdenshandelsorganisationen.
In view of the political dispute, I will, as I said before, vote for the motion.
I betragtning af den politiske uenighed vil jeg gentage, at jeg stemmer for.
Furthermore, there is no dispute that the problem will continue to grow.
Der er heller ikke uenighed om, at problemet fortsat vil vokse.
I think the WTO solution to this dispute should be expedited.
Jeg mener, at WTO ' s forslag til løsning af denne uenighed bør fremskyndes.
Mr President, I do not consider that we are talking about a political issue or about an institutional dispute between the bodies.
Hr. formand, jeg er ikke af den mening, at vi taler om en politisk sag, ej heller en sag om et institutionelt skænderi mellem organerne.
Disputes over competence will not take us any further forward.
Vi kommer ikke noget skridt videre med skænderier om kompetencen.
There has been some turmoil lately, and I believe the genetically modified organisms will, of course, be inclined to dispute the purport of this directive.
Der har jo i den sidste tid været en del postyr, og jeg tror, at de genetisk modificerede organismer naturligvis er egnede til et skænderi om udformningen af dette direktiv.
dispute (also: disunity)
In our consultations with all delegations, we have been able to confirm that the great bulk of the Convention's text is not in dispute.
I forbindelse med høringerne af alle delegationerne har vi fået bekræftet, at det kun er en lille del af konventets tekst, der skaber splid.

Context sentences for "dispute" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Council has regularly discussed current developments in the banana dispute.
Rådet har med regelmæssige mellemrum drøftet den løbende udvikling i bananstriden.
EnglishI do sympathise with all those who have fallen victim to violence in this dispute.
Jeg er solidarisk med alle mennesker, ofrene for vold er i denne konfrontation.
EnglishI do not dispute the need for plasma, and its shortage is very much a reality.
Jeg benægter ikke, at der er behov for plasma, og at mangel på det er en realitet.
EnglishBut when there is a dispute about the Minutes, it is for Parliament to decide.
Men når der gøres indsigelse mod mødeprotokollen, skal Parlamentet udtale sig.
EnglishThey dispute the Polish-German border, and call for the creation of a IVth Reich.
De bestrider den polsk-tyske grænse og stiller krav om oprettelse af et fjerde rige.
EnglishThe need for a Community safety policy, however, is, in my view, beyond dispute.
Nødvendigheden af en EU-sikkerhedspolitik er imidlertid efter min mening uomtvistelig.
EnglishThis dispute is costing the Irish economy£10 million per day in loss of trade.
Arbejdskonflikten koster den irske økonomi 10 millioner pund om dagen i tabt handel.
EnglishHowever, since last summer the measure just mentioned has been in dispute.
Siden sidste sommer har sidstnævnte foranstaltning imidlertid været omdiskuteret.
EnglishThe dispute is becoming increasingly bitter and is beginning to look like a trade war.
Denne konflikt tilspidses mere og mere, og den antager karakter af handelskrig.
EnglishAt least, that is what I could gather from the whole dispute regarding the legal base.
Det er imidlertid min konklusion på hele diskussionen omkring dette retsgrundlag.
EnglishAfter all, the benefit of European cooperation in this respect is beyond dispute.
Der er således ingen diskussion om merværdien ved europæisk samarbejde på dette område.
EnglishWe will be ready to energetically dispute over further developments with you.
Vi vil være indstillet på at kæmpe heftigt med Dem om den videre udvikling.
EnglishCamp David helped to narrow the gaps between the parties to the dispute.
Topmødet i Camp David var med til at mindske afstanden mellem stridens parter.
EnglishOn this occasion, the dispute did not involve an institutional or budgetary matter.
Tvisten drejede sig denne gang ikke om et institutionelt eller budgetmæssigt spørgsmål.
EnglishThese are the circumstances of the dispute, which are inherent in our system.
Sådan er omstændighederne ved konflikten, der er en del af vores system.
EnglishThe basic clauses are not in dispute and should be supported by everyone.
De grundlæggende bestemmelser er ikke omtvistede, og de bør støttes af alle.
EnglishHis report will give us an opportunity to dispute or discuss this subject objectively.
Hans betænkning vil give os lejlighed til at diskutere dette emne sagligt.
EnglishMr Paasilinna, I did not dispute the fact that we need a regulatory system.
Hr. Paasilinna, jeg har ikke sagt, at vi ikke har brug for et regelværk.
EnglishWe have to find an alternative to the bloodshed and to the continuation of this dispute.
Vi må finde et alternativ til blodsudgydelserne og den fortsatte konflikt.
EnglishAre they in danger of being tied for a period during such a legal dispute?
Risikerer de at være stavnsbundet i en periode under en sådan retstvist?