"to enforce" translation into Danish

EN

"to enforce" in Danish

EN

to enforce [enforced|enforced] {verb}

volume_up
1. general
This is actually one of the directives it would be reasonably easy to enforce.
Det er faktisk et af de direktiver, der ville være rimelig let at håndhæve.
The Commission needs to enforce patent and trade mark rights.
Kommissionen må håndhæve patent- og varemærkerettighederne.
Those that enforce the rule of law must always operate within the law.
De, der skal håndhæve retsstaten, skal altid handle inden for lovens rammer.
2. law
to enforce
Mr President, the problem here is that Member States fail to enforce the rules in far too many instances.
Kommissionen råder ikke over en politistyrke, og jeg anerkender kommissærens forsøg på at indføre et system, der er lettere at håndhæve.
An amicable settlement has to be reached, and additional criteria can be introduced in order to actually enforce such settlements.
Man må finde frem til en fælles løsning, og herefter kan man så indføre yderligere kriterier for rent faktisk også at gennemføre denne løsning.
One of the lessons from SAVE I was that far and away the best thing to do is to bring in binding legislation which Member States have to enforce.
En af de erfaringer, vi gjorde med SAVE I, var, at det er langt det bedste at indføre bindende lovgivning, som medlemsstaterne har pligt til at gennemføre.

Context sentences for "to enforce" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOthers think that this entitles them to enforce their will on this Member State.
Andre mener, at det giver dem ret til at påtvinge denne medlemsstat deres vilje.
EnglishYou should also use the White Paper to enforce strict rules in the Member States.
Benyt også hvidbogen til at få gennemført strenge bestemmelser i medlemsstaterne.
EnglishIt is not enough to take on the legislation, you have to be able to enforce it.
Det er ikke tilstrækkeligt at vedtage lovgivningen, den skal også håndhæves.
EnglishI agree that we should have tough enforcement mechanisms to enforce those rules.
Jeg er enig i, at vi bør opstille strenge mekanismer til håndhævelse af disse regler.
EnglishIt has to be possible to enforce compliance with the supplements by all concerned.
Det må kunne gennemtvinges, at alle involverede overholder dette supplement.
EnglishWe have imposed a ban here, and all the Member States of the Union should enforce it.
Vi har udstedt et forbud her, og det bør alle Unionens medlemslande holde sig til.
EnglishNow we are looking primarily at the ability to enforce and apply it in full.
Nu handler det først og fremmest om evnen til at gennemføre og anvende den fuldt ud.
EnglishThe Union must look for instruments to monitor and enforce the sanctions.
Unionen må finde instrumenter til at kontrollere eller aftvinge sanktionerne med.
EnglishThe official veterinarian must have the statutory means to enforce the requirements.
Det vil også sige, at lovteksterne skal indeholde klare kriterier for hans afgørelser.
EnglishHowever, the Commission has no direct competence to enforce those norms.
Kommissionen har dog ingen direkte kompetence til håndhævelse af disse normer.
EnglishThere are also must-carry obligations that we expect member governments to enforce.
Der er også must carry-regler, som vi forventer medlemsstaternes myndigheder gennemfører.
EnglishTheir failure to enforce it and to comply with it should not be allowed to continue.
De bør ikke fortsat kunne undlade at gennemføre og leve op til disse love og bestemmelser.
EnglishHow does the Commissioner think he will be able to enforce the unity of the market?
På hvilken måde mener kommissæren, at markedsenheden kan håndhæves?
EnglishTherefore, we must enforce the rules, but we cannot invent the rules.
Ikke kun i USA, men også i nogle dele af Europa er importniveauet faldende.
EnglishAs we now see, however, it did so in order to enforce compliance on others.
Mon han træder tilbage, fordi han på den måde er blevet desavoueret?
EnglishThe United Kingdom has also now been making great efforts to enforce the feed ban.
Det Forenede Kongerige har også gjort sig store anstrengelser for at gennemføre foderforbuddet.
EnglishIts readiness to enforce a moratorium on international adoptions was an important sign.
Et vigtigt tegn var viljen til at sætte et moratorium for internationale adoptioner i kraft.
EnglishThat way journalists and a critical public would enforce the necessary self-accountability.
Så skal journalister og en kritisk offentlighed nok sørge for den nødvendige selvjustits.
EnglishThere is, however, an increasing need to enforce liability for remedying environmental damage.
Det bliver dog stadig mere påkrævet at placere ansvaret for afhjælpning af miljøskader.
EnglishThis is the only way to enforce the strict ban on all aid not covered by the code.
Kun sådan kan man gennemføre det strenge forbud mod enhver støtte, der ikke er omfattet af reglerne.