"entirely" translation into Danish

EN

"entirely" in Danish

DA
DA

EN entirely
volume_up
{adverb}

entirely (also: at all, quite, wholly)
volume_up
helt {adv.}
The Commission is entirely wrong to assert that lobby groups are scaremongering.
Kommissionen antager helt fejlagtigt, at interessegrupper forsøger at sprede panik.
That would entirely remove the basis for the intergovernmental nature of the treaty.
Det ville helt fjerne grundlaget for traktatens mellemstatslige karakter.
So it is not entirely true to say that there is nothing before the Council.
Det er således ikke helt rigtigt at sige, at Rådet ikke har fået forelagt noget.

Context sentences for "entirely" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBut there are some specific aspects of the motion which we do not entirely share.
Men i forslaget er der nogle konkrete aspekter, som vi på ingen måde er enige i.
EnglishActions that signal a real will to replace him are therefore entirely justified.
Aktioner, som tyder på, at man vil udskifte ham, er altså absolut berettigede.
EnglishSince I entirely agree with its proposals, I shall not reiterate its content now.
For jeg er fuldstændig enig i hans forslag, og jeg vil ikke gentage indholdet nu.
EnglishOf course we must continue to repeat that requirement, that is entirely right.
Naturligvis skal vi gentage dette krav igen og igen, det er fuldstændig korrekt.
EnglishProblems will never be entirely solved; total satisfaction will never be possible!
Problemerne vil aldrig blive løst; der vil aldrig blive opnået fuld tilfredshed!
EnglishThere, a total of 150 000 refugees are entirely dependent on international aid.
I alt er 150.000 flygtninge dér fuldstændigt afhængige af international hjælp.
EnglishThis is entirely due to the fact that the new regulation has not come into force.
Det har alt at gøre med, at de nye retningslinier endnu ikke er trådt i kraft.
EnglishI would welcome those statements and I entirely agree with what has been said.
Jeg bifalder disse udtalelser, og jeg er fuldt ud enig i det, der er blevet sagt.
EnglishNevertheless, I am by no means entirely happy with all the details of the report.
Alligevel er jeg på ingen måde fuldstændigt tilfreds med detaljerne i betænkningen.
EnglishI entirely agree with her, and my group will also be supporting her position.
Jeg er fuldstændig enig med hende, og min gruppe vil også støtte hendes holdning.
EnglishSecondly, I do not entirely agree with Mrs Green that this vote has gone smoothly.
Et flertal af medlemmerne er nødvendigt, for at forretningsordenen kan ændres.
EnglishYou are therefore faced with two sets of amendments which are entirely incompatible.
Det er derfor - men også af andre grunde - ganske fornuftigt at stoppe ved 2010.
EnglishI therefore think that the final outcome of the report is entirely positive.
Jeg synes derfor, at det endelige resultat af betænkningen er særdeles positivt.
EnglishThe judiciary is again entirely at the disposal of those with political power.
Retsvæsenet står også her igen fuldstændigt til de politiske magthaveres rådighed.
EnglishTherefore, I would like to make it clear that these statements are entirely untrue.
Jeg vil derfor gerne gøre det klart, at disse udtalelser er fuldstændig usande.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, I can entirely agree with Mr Fantuzzi here.
Hr. formand, mine damer og herrer, på det punkt kan jeg kun erklære mig enig med hr.
EnglishThe content of this waste and the extent of the problem are also not entirely clear.
Det er delvist uvist, hvad dette affald indeholder, og hvor stort problemet er.
EnglishThat is a method which is entirely sufficient to clarify who the asylum seeker is.
Det er en metode, som er fuldt tilstrækkelig til at afklare, hvem asylansøgeren er.
EnglishAny resemblance to persons here present is, of course, entirely accidental.
Enhver sammenligning med de tilstedeværende personer er naturligvis utilsigtet.
EnglishThe directive does not entirely match Parliament's expectations in all areas.
Direktivet svarer ikke på alle områder 100 % til Parlamentets forestillinger.