"entity" translation into Danish

EN

"entity" in Danish

EN entity
volume_up
{noun}

1. general

entity (also: unit, unity)
This chap Giorgio Napolitano says we can then be an autonomous territorial entity.
Ham Giorgio Napolitano siger, at vi kan blive en autonom geografisk enhed.
Mr Napolitano spoke of establishing a supranational entity.
Giorgio Napolitano talte om oprettelsen af en " overstatslig enhed ".
To be competitive, an entity needs to enjoy better productivity than its rivals.
For at være konkurrencedygtig skal en enhed have en bedre produktivitet end dens konkurrenter.

2. "unity"

entity (also: entirety, integrity, wholeness)
It must be looked at as an entity, almost separately from all these other matters.
Man skal se på det som en helhed, næsten adskilt fra alle disse andre spørgsmål.
That entity cannot be any individual State; Europe must act as a whole.
Det kan ikke være nogen af medlemsstaterne, for det er EU i sin helhed, der skal arbejde videre med dette.
Mr President, I do of course believe that these matters form an entity within the discussion and must be taken into consideration.
Hr. formand, selvfølgelig mener jeg, at disse elementer skal ses i en helhed, og at der skal tages hensyn til dem.

3. "creature"

entity (also: being, creature)
Enlargement will bring change; we are creating another political entity.
Med udvidelsen sker der en grundlæggende ændring, og det er et andet politisk væsen, som vi er ved at skabe.
The thinkers of the Enlightenment revived this concept, and it was never applied merely to abstract legal entities or property-owners, but to real, physical, historical, social living beings.
Oplysningstidens tænkere fornyede det, og det drejede sig aldrig kun om abstrakte retssubjekter, kun om private ejere, men derimod om konkrete, legemlige, historiske, samfundsmæssige levende væsener.

Context sentences for "entity" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Union is necessarily becoming an increasingly political and social entity.
Unionen bliver nødvendigvis mere og mere politisk, mere og mere samfundsmæssig.
EnglishIt is in our interest to ensure that Europe develops into a stronger political entity.
Vi har en interesse i, at Europa gør fremskridt som en politisk handlende Union.
EnglishYou wanted a Yugoslav national entity which would be neutral towards both parties.
De ønskede Jugoslaviens nationale uafhængighed, som skulle være neutral for begge parter.
EnglishFrom a small nation's viewpoint, the Commission can also seem like such an entity.
Fra et lille lands synspunkt kan Kommissionen også fungere som et multinationalt selskab.
EnglishDo we think of it as a means to an end or as a political entity in itself?
Er det en instrumentel forståelse eller en egentlig politisk forståelse, vi har af den?
EnglishThe European Union as a political and economic entity is growing from strength to strength.
Den Europæiske Union bliver en stadigt stærkere politisk og økonomisk union.
EnglishThe status of legal entity submitted concerning partners is also missing.
Forslaget om at gøre partnere til juridiske enheder er heller ikke med.
EnglishIt is difficult to come to terms with an entity so tiny and complete as an embryo.
Det er vanskeligt at tage stilling til en så lille, men dog så fuldstændig ting som et embryo.
EnglishI also want to say something about Taiwan as a political entity.
Hr. formand, jeg vil også gerne nævne noget, som vedrører det politiske Taiwan.
EnglishWe also oppose the proposal in the report to the effect that the EU should become a legal entity.
Vi vender os også mod betænkningens forslag om, at EU skal være en juridisk person.
EnglishOf course the European Union is a large entity, but it is, nevertheless, manoeuvrable.
Naturligvis er EU en stor skabning, men den er alligevel styrbar.
EnglishWhy should the EU become a legal entity and sign conventions?
Hvorfor skal EU gøres til en juridisk person og kunne undertegne konventioner?
EnglishIt has divided the country into two ethnic entities, a mono-ethnic Serb entity, and a Muslim-Croat entity.
Han har nemlig delt landet i to etniske dele, en ren serbisk og en kroatisk-bosnisk.
EnglishI would like to raise the matter of the definition of ‘ qualified entity’.
Jeg håber, at miljøorganisationerne kan forstå dette.
EnglishDevelopments over the past few days have confirmed the absence of Europe as an independent entity.
De seneste dages begivenheder har understreget, at Europa er fraværende som uafhængig størrelse.
EnglishOn this basis, how can the Community act as a diplomatic entity on the international stage?
Hvad vil Fællesskabet på dette grundlag og som diplomatisk instans da gøre på den internationale scene?
EnglishWe are approaching a time that will be decisive for Europe's survival as an entity and as a model.
Vi står foran en afgørende periode, når det gælder Europas overlevelse som størrelse og som model.
EnglishThe first step in this direction will be the creation next year of the Airbus single corporate entity.
Det første skridt i denne retning bliver oprettelsen af Airbus Single Corporate Entity til næste år.
EnglishI believe that the ARE Group no longer exists as a political entity.
ARE-gruppen eksisterer vist ikke længere politisk.
EnglishHowever, these two recommendations should actually be seen as one entity for the picture to be complete.
Man må imidlertid egentlig betragte disse to udtalelser som én, og så passer billedet fuldstændigt.