"exhaustive" translation into Danish


Showing results for "exhaust". "exhaustive" is currently not in our dictionary.
EN

"exhaustive" in Danish

EN

exhaust {noun}

volume_up
1. technology
And because this is what we want, we need highquality fuels, so that we have clean engines and clean exhaust emissions.
Og da vi vil det, har vi brug for brændstoffer af høj kvalitet for at få rene motorer og ren udstødning.

Context sentences for "exhaustive" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishI would thank the Commission very much for its exhaustive and constructive answer.
Jeg vil gerne rette en stor tak til Kommissionen for et udtømmende og godt svar.
EnglishThank you for that very exhaustive, full and explanatory statement, Commissioner.
- Tak for den meget udtømmende, fuldstændige og forklarende erklæring, hr. kommissær.
EnglishThe Commission has embarked upon some exhaustive preparatory work in this connection.
Hvad dette angår, har Kommissionen indledt et omfattende forberedende arbejde.
EnglishIn wanting to be exhaustive, the report runs the certain risk of being imperfect.
Ved at ville være udtømmende løber betænkningen den sikre risiko at være ufuldstændig.
EnglishMr President, I should like to thank Commissioner Liikanen for that exhaustive reply.
Hr. formand, jeg vil gerne takke kommissær Liikanen for et udtømmende svar.
EnglishThe ECHO case has subsequently received exhaustive coverage in the media.
I mellemtiden er tilfældet ECHO blevet kommenteret mere end nok i medierne.
EnglishI congratulate the rapporteur most sincerely on her exhaustive study.
Jeg komplimenterer ordfører meget oprigtigt for hendes indgående undersøgelse.
EnglishAs far as I can see, I have given exhaustive answers to all those questions.
Så vidt jeg kan se, har jeg givet udtømmende svar på alle de spørgsmål.
EnglishIt is the result of very thorough, exhaustive and intense efforts.
Den er resultatet af meget grundige, gennemgribende og intensive bestræbelser.
EnglishThe Union has undergone a lengthy and exhaustive process of Treaty change in recent years.
Unionen har i de senere år gennemgået en langvarig og trættende traktatændringsproces.
EnglishThere is an exhaustive study by the Commission, but it dates from 1999.
Der findes en udtømmende rapport fra Kommissionen, men den er fra 1999.
English   – Thank you, Commissioner, for that very good and exhaustive reply.
- Fru formand, fru kommissær, jeg har et spørgsmål til Dem om Georgien.
EnglishI feel I must thank you, on behalf of the House, for your exhaustive response to the debate.
Jeg skal på vegne af Parlamentet takke Dem for Deres udtømmende svar under forhandlingen.
EnglishExhaustive documentary evidence from Mauritania and Senegal confirms the scale of this tragedy.
Omfanget af denne tragedie bekræftes af udtømmende beviser fra Mauretanien og Senegal.
EnglishAt that time, our field of observation will be wider, our results will be more exhaustive.
Til den tid vil vores erfaringsgrundlag være bredere, og vi vil have flere facts på bordet.
EnglishWe only wanted tropical fats; the common position provides an exhaustive list of them.
Vi ville kun have tropiske fedtstoffer, den fælles holdning foretager en udtømmende opsummering.
EnglishThat can be found in the exhaustive explanation which has been sent to you.
Den står i den omfattende motivering, som De har fået tilsendt.
EnglishI would like to thank the Commissioner for that exhaustive answer.
Jeg mener, at EU har en særstilling med hensyn til eksportsubventioner.
EnglishI would not claim they were perfect and this list is not exhaustive.
Jeg vil ikke hævde, at de er perfekte, og listen er ikke udtømmende.
EnglishWe need rigorous and exhaustive impact studies before any such scheme takes place.
Det er nødvendigt med meget grundige undersøgelser af virkningerne, før vi foretager et sådant forsøg.