"frame" translation into Danish

EN

"frame" in Danish

EN frame
volume_up
{noun}

frame (also: setting)
A known crook still has his picture in the frame outside the Chamber!
En velkendt svindler har stadig sit billede i ramme uden for salen!
Search for text in the current page or frame
Søg efter tekst på aktuel side eller i ramme
Open this frame in a new Navigator window
Åbn denne ramme i et nyt Navigator-vindue
frame (also: casing)
frame (also: skeleton)
frame

Context sentences for "frame" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAll this could have been dealt with differently and in a different time frame.
Alt dette kunne have været håndteret anderledes og med en anden tidshorisont.
EnglishIt is true that this directive has been transposed within the allotted time frame.
Det er sandt, at dette direktiv er blevet gennemført inden for tidsfristen.
EnglishUnfortunately, it failed to place this draft directive in an overall frame of reference.
Desværre har den undladt at indarbejde dette direktivforslag i et samlet koncept.
EnglishMr President, we are stuck in a very tight time frame to deal with all of this.
Hr. formand, vi har meget stramme tidsrammer til at behandle alt dette.
EnglishThat is where the dilemma lies: there is no overall frame of reference for immigration.
Her viser dilemmaet sig - der mangler et samlet koncept for hele indvandringsområdet.
EnglishThe desired time frame for the first accessions was then clearly defined in Göteborg.
I Göteborg blev de ønskede tidsrammer for de første landes tiltrædelse defineret klart.
EnglishOne might talk of the Biarritz spirit or frame of mind, and also the climate at Biarritz.
Man kan tale om ånden, den særlige ånd, og man kan også tale om klimaet i Biarritz.
EnglishYour input has proved extremely valuable in helping us to frame the new regulation.
I har ydet et værdifuldt bidrag til udformningen af den nye forordning.
EnglishThe time frame indicated in this report is in my view somewhat unclear.
Den tidsramme, der anføres i betænkningen, er efter min mening noget uklar.
EnglishThe Group was unanimous in its view that we should in fact frame a resolution today.
Gruppen var enig om, at vi alligevel bør forfatte en beslutning i dag.
EnglishIt brings the future and the rest of the world into the frame as well.
Det virker, som om vi nogle gange glemmer, hvad der er opnået med stabilitetspagten.
EnglishMr President, I want to begin by commenting very briefly on the time frame.
Hr. formand, jeg vil begynde med meget kort at kommentere tidsrammerne.
EnglishAnother example is the intention to draft a legislative frame for pension funds.
Jeg tænker f.eks. på viljen til at udføre lovgivende arbejde i forbindelse med pensionsfondene.
EnglishTo frame the directive in these terms is not to give farmers and foresters.
Med denne formulering gives der heller ikke nogen carte blanche til land- og forstmændene.
EnglishThe number of women on committees who wield power and frame policies is very small.
Antallet af kvinder i udvalg med magtbeføjelser, udvalg, der udformer politik, er meget lille.
EnglishThe time-frame currently being proposed, two or three years, is far too long.
Den tidsramme, som foreslås i øjeblikket, 2-3 år, er alt for lang.
EnglishNow that I have heard Mrs Klass, I am now in a somewhat calmer frame of mind.
Efter at jeg har lyttet til fru Klass, er jeg nu en smule mildere stemt, og det gælder også hr.
EnglishThere is pressure to adopt this particular amendment within a short time frame.
Svinepestdirektivet træder i kraft den 1. november, og det forbyder generelt fodring med madaffald.
EnglishIt is equally clear that, if enlargement is to succeed, it needs a clear time frame.
Det står også klart, hvis udvidelsen skal blive vellykket, at der er brug for en klar tidsramme.
EnglishThat second chance should carry a clear time frame and not a 'we shall see in the year 2000 '.
Til en sådan aftale hører en klar tidsangivelse og ikke: Måske i år 2000.