"from" translation into Danish

EN

"from" in Danish

DA
DA
DA

"from" in English

EN from
volume_up
{adverb}

from
volume_up
af {adv.} ("Jeg fik gaven af…")
The procedure for closing the accounts is far from satisfactory for several reasons.
Regnskabsafslutningsproceduren er på ingen måde tilfredsstillende af flere grunde.
In the case of the American energy market, liberalisation was far from being a success.
Liberaliseringen af det amerikanske energimarked var langtfra en succeshistorie.
But the Commission proposal to amend the cancer directive is far from satisfactory.
Men Kommissionens forslag til ændring af kræftdirektivet er langt fra godt nok.
from (also: ever since, by, since)
volume_up
siden {adv.}
The EU has played a key role in the international negotiations right from the beginning.
EU har spillet en nøglerolle i de internationale forhandlinger lige siden de startede.
I know this from first-hand experience from an accident in France some 10 years ago.
Det har jeg selv kunnet konstatere for 10 år siden ved et uheld i Frankrig.
Four months ago the direct night train from Stockholm to Berlin disappeared.
For fire måneder siden forsvandt det direkte nattog Stockholm-Berlin.
from (also: out of)
volume_up
ud {adv.}
It was a project which was far from being able to be realised when I arrived here.
Det så nærmest ud til, at projektet ikke kunne føres ud i livet, da jeg kom hertil.
This, however, is not enough and is even questionable from a legal point of view.
Det er dog ikke nok, for også dét er tvivlsomt ud fra et retligt synspunkt.
Without water, nothing grows, apart from the controversial almond trees.
Hvis der ikke er vand, er der ikke noget ud over de omdiskuterede mandeltræer.

Context sentences for "from" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd he went from thence to mount Carmel, and from thence he returned to Samaria.
Derfra begav han sig til Karmels Bjerg og derfra vendte han tilbage til Samaria.
EnglishThe proposal from Mr Cunha, however, will be almost impossible to carry through.
Hr. Cunhas forslag forekommer mig dog at være nærmest umuligt at få gennemført.
EnglishSpecifically, we need to identify current expenditure resulting from enlargement.
De udgifter, som udvidelsen allerede nu betinger, må udtrykkeligt identificeres.
EnglishWe do not understand what Frontex did this summer to prevent people from dying.
Vi forstår ikke, hvad Frontex gjorde her i sommer for at forhindre folk i at dø.
EnglishThe main amendments submitted in the report from Harald Ettl, is Amendment No 4.
Det væsentligste ændringsforslag i Harald Ettls betænkning er ændringsforslag nr.
EnglishI cannot prohibit driftnets from being used by Japanese-flag vessels or others.
Jeg kan ikke forbyde fartøjer under japansk flag eller andre i at bruge drivnet.
EnglishI would therefore like to call on my group to refrain from voting on this report.
Jeg vil derfor opfordre min gruppe til at undlade at stemme om denne betænkning.
EnglishIt allows us to protect ourselves from a currency market that is now in turmoil.
Den giver mulighed for at beskytte sig mod de for tiden urolige valutamarkeder.
EnglishAnd furthermore the Commissioner has not quoted from his bibliography this time.
Og ydermere har kommissæren ikke nævnt bibliografien for ham i dette tilfælde.
EnglishYou also know that the commitment from the Member States is totally voluntary.
De er også klar over, at medlemsstaternes engagement er fuldstændigt frivilligt.
EnglishIn conclusion, these two elements have prevented me from supporting the report.
Følgelig har disse to elementer forhindret, at jeg kunne stemme for betænkningen.
EnglishThe Pensioners ' Party and the pensioners expect a great deal from biotechnology.
Pensionistpartiet og pensionisterne har store forventninger til bioteknologien.
EnglishMeasures must be put in place to prevent similar circumstances from arising again.
Der skal træffes foranstaltninger for at forhindre, at nogle lignende sker igen.
EnglishI should like to highlight three points from the joint resolution that we tabled.
Jeg vil gerne understrege tre punkter i den fælles beslutning, vi har forelagt.
EnglishPerhaps we can stir Council and the Commission to return from their digressions.
Måske kan vi få Rådet og Kommissionen til at overveje deres fejltagelser igen.
EnglishTurkey must therefore be sent a message from here to put its behaviour to rights.
Derfor bør vi herfra sende landet det budskab, at disse regler skal efterleves.
EnglishAnnual reports from the Commission allow us to follow the implementation process.
Kommissionens årlige rapporter gør det muligt at følge gennemførelsesprocessen.
EnglishYou are the guilty party because you created this disease from start to finish.
Kære britiske kolleger, I bærer skylden, I har alene ansvaret for denne sygdom.
EnglishMy conclusion from that is that equal treatment alone cannot get rid of inequality.
Herudfra kan jeg så konkludere, at ligebehandling alene ikke kan fjerne ulighed.
EnglishThe European Parliament must profit from this occasion to clean up its own act.
Europa-Parlamentet skal udnytte denne lejlighed til at rydde op i egne rækker.